Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WHF: Historia filozofii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-WHFT-B21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WHF: Historia filozofii języka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W05; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U10;

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka, szczególnie w okresie po zwrocie językowym w filozofii w XX w.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka ze szczególnym uwzględnieniem filozofii języka XX w. Zwrot językowy w filozofii jaki dokonał się na początku ubiegłego stulecia spowodował intensyfikację badań nad naturą języka, jego strukturą, znaczeniem i funkcjami (komunikacyjną oraz poznawczą). W tym okresie dokonał się dynamiczny rozwój filozoficznej wiedzy o języku jak też nastąpiło ścisłe powiązanie wielu fundamentalnych dla filozofii pytań z zagadnieniami semantyki i pragmatyki językowej. Panująca wciąż filozoficzno- językowa perspektywa interpretacji klasycznych sporów epistemologicznych, metafizycznych a nawet etycznych jest właśnie przejawem dokonanego zwrotu.

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z teoriami filozoficznymi języka, które odegrały w dwudziestym wieku najbardziej znaczącą rolę, zaznajomią się z problematyką tego obszaru filozofii oraz z wpływem jaki wywierają rozstrzygnięcia na gruncie filozofii języka na inne dziedziny filozofii.

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. Gottlob Frege, Sens i znaczenie, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne

2. Bertrand Russell. Deskrypcje oraz Denotowanie w: Logika i język. Red. J. Pelc.

3. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico- philosophicus

4. Kazimierz Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w. K. Ajdukiewicz, Jezyk i poznanie T.1.

5. Ludwig Wittgestein „Dociekania filozoficzne”

6. Willard Van Orman Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: W.V.O. Quine , Z punktu widzenia Logiki.

Uzupełniająca

7. Donald Davidson, Prawda i znaczenie oraz Interpretacja radykalna, w: D. Davidson, Eseje o prawdzie, języku i umyśle.

8. Hilary Putnam , Znaczenie słowa, w: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne seje

9. John Langshaw Austin, Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznanie.

10. John Searle, Czynności mowy

11. John Taylor, Kategoryzacja w języku, wybrane rozdziały (Kategoryzacja barw, Kategorie prototypowe, Wiedza językowa a encyklopedyczna)

12. A. Wierzbicka, Semantyka, Wybrane fragmenty ( Wprowadzenie, Przegląd elementarnych jednostek semantycznych)

Pomocnicza:

13. Stephen C. Levinson, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski

14. Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawowe nurty filozofii języka XX w , wie jakie są źródła i kontekst filozoficzny podstawowych problemów filozofii języka, zna przedstawicieli poszczególnych stanowisk i rozumie główne idee najważniejszych teorii języka. Student zna wybrane teksty z filozofii języka i rozumie zagadnienia jakie one poruszają.

Umiejętności: student rozumie zależności pomiędzy teorią języka a teorią poznania i teorią komunikacji językowej. Czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii języka. Potrafi włączyć się w naukową dyskusję odnośnie podstaw poznania i komunikacji używając do tego wiedzy odnośnie natury języka, teorii znaczenia językowego i teorii semantycznych . Dostrzega rolę języka w poznaniu i komunikacji

Kompetencje: Jest świadomy roli języka w poznaniu i komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu końcowego i zawiera dwa składniki: ocenę znajomości nurtów i filozofów prezentowanych na wykładzie wraz ze znajomością literatury z zakresu obowiązkowego (65 % możliwych do uzyskania na egzaminie punktów ) Drugim składnikiem jest ocena znajomości literatury pozostałe 25 % punktów. 10 % punktów, student może uzyskać za aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Buczkowska
Prowadzący grup: Janina Buczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka, szczególnie w okresie po zwrocie językowym w filozofii w XX w.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka ze szczególnym uwzględnieniem filozofii języka XX w. Zwrot językowy w filozofii jaki dokonał się na początku ubiegłego stulecia spowodował intensyfikację badań nad naturą języka, jego strukturą, znaczeniem i funkcjami (komunikacyjną oraz poznawczą). W tym okresie dokonał się dynamiczny rozwój filozoficznej wiedzy o języku jak też nastąpiło ścisłe powiązanie wielu fundamentalnych dla filozofii pytań z zagadnieniami semantyki i pragmatyki językowej. Panująca wciąż filozoficzno- językowa perspektywa interpretacji klasycznych sporów epistemologicznych, metafizycznych a nawet etycznych jest właśnie przejawem dokonanego zwrotu.

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z teoriami filozoficznymi języka, które odegrały w dwudziestym wieku najbardziej znaczącą rolę, zaznajomią się z problematyką tego obszaru filozofii oraz z wpływem jaki wywierają rozstrzygnięcia na gruncie filozofii języka na inne dziedziny filozofii.

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. Gottlob Frege, Sens i znaczenie, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne

2. Bertrand Russell. Deskrypcje oraz Denotowanie w: Logika i język. Red. J. Pelc.

3. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico- philosophicus

4. Kazimierz Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w. K. Ajdukiewicz, Jezyk i poznanie T.1.

5. Ludwig Wittgestein „Dociekania filozoficzne”

6. Willard Van Orman Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: W.V.O. Quine , Z punktu widzenia Logiki.

Uzupełniająca

7. Donald Davidson, Prawda i znaczenie oraz Interpretacja radykalna, w: D. Davidson, Eseje o prawdzie, języku i umyśle.

8. Hilary Putnam , Znaczenie słowa, w: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne seje

9. John Langshaw Austin, Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznanie.

10. John Searle, Czynności mowy

11. John Taylor, Kategoryzacja w języku, wybrane rozdziały (Kategoryzacja barw, Kategorie prototypowe, Wiedza językowa a encyklopedyczna)

12. A. Wierzbicka, Semantyka, Wybrane fragmenty ( Wprowadzenie, Przegląd elementarnych jednostek semantycznych)

Pomocnicza:

13. Stephen C. Levinson, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski

14. Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć filozoficznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Buczkowska
Prowadzący grup: Janina Buczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka, szczególnie w okresie po zwrocie językowym w filozofii w XX w.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka ze szczególnym uwzględnieniem filozofii języka XX w. Zwrot językowy w filozofii jaki dokonał się na początku ubiegłego stulecia spowodował intensyfikację badań nad naturą języka, jego strukturą, znaczeniem i funkcjami (komunikacyjną oraz poznawczą). W tym okresie dokonał się dynamiczny rozwój filozoficznej wiedzy o języku jak też nastąpiło ścisłe powiązanie wielu fundamentalnych dla filozofii pytań z zagadnieniami semantyki i pragmatyki językowej. Panująca wciąż filozoficzno- językowa perspektywa interpretacji klasycznych sporów epistemologicznych, metafizycznych a nawet etycznych jest właśnie przejawem dokonanego zwrotu.

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z teoriami filozoficznymi języka, które odegrały w dwudziestym wieku najbardziej znaczącą rolę, zaznajomią się z problematyką tego obszaru filozofii oraz z wpływem jaki wywierają rozstrzygnięcia na gruncie filozofii języka na inne dziedziny filozofii.

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. Gottlob Frege, Sens i znaczenie, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne

2. Bertrand Russell. Deskrypcje oraz Denotowanie w: Logika i język. Red. J. Pelc.

3. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico- philosophicus

4. Kazimierz Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w. K. Ajdukiewicz, Jezyk i poznanie T.1.

5. Ludwig Wittgestein „Dociekania filozoficzne”

6. Willard Van Orman Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: W.V.O. Quine , Z punktu widzenia Logiki.

Uzupełniająca

7. Donald Davidson, Prawda i znaczenie oraz Interpretacja radykalna, w: D. Davidson, Eseje o prawdzie, języku i umyśle.

8. Hilary Putnam , Znaczenie słowa, w: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne seje

9. John Langshaw Austin, Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznanie.

10. John Searle, Czynności mowy

11. John Taylor, Kategoryzacja w języku, wybrane rozdziały (Kategoryzacja barw, Kategorie prototypowe, Wiedza językowa a encyklopedyczna)

12. A. Wierzbicka, Semantyka, Wybrane fragmenty ( Wprowadzenie, Przegląd elementarnych jednostek semantycznych)

Pomocnicza:

13. Stephen C. Levinson, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski

14. Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć filozoficznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Piłat
Prowadzący grup: Robert Piłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka, szczególnie w okresie po zwrocie językowym w filozofii w XX w.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią filozofii języka ze szczególnym uwzględnieniem filozofii języka XX w. Zwrot językowy w filozofii jaki dokonał się na początku ubiegłego stulecia spowodował intensyfikację badań nad naturą języka, jego strukturą, znaczeniem i funkcjami (komunikacyjną oraz poznawczą). W tym okresie dokonał się dynamiczny rozwój filozoficznej wiedzy o języku jak też nastąpiło ścisłe powiązanie wielu fundamentalnych dla filozofii pytań z zagadnieniami semantyki i pragmatyki językowej. Panująca wciąż filozoficzno- językowa perspektywa interpretacji klasycznych sporów epistemologicznych, metafizycznych a nawet etycznych jest właśnie przejawem dokonanego zwrotu.

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z teoriami filozoficznymi języka, które odegrały w dwudziestym wieku najbardziej znaczącą rolę, zaznajomią się z problematyką tego obszaru filozofii oraz z wpływem jaki wywierają rozstrzygnięcia na gruncie filozofii języka na inne dziedziny filozofii.

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. Gottlob Frege, Sens i znaczenie, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne

2. Bertrand Russell. Deskrypcje oraz Denotowanie w: Logika i język. Red. J. Pelc.

3. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico- philosophicus

4. Kazimierz Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w. K. Ajdukiewicz, Jezyk i poznanie T.1.

5. Ludwig Wittgestein „Dociekania filozoficzne”

6. Willard Van Orman Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: W.V.O. Quine , Z punktu widzenia Logiki.

Uzupełniająca

7. Donald Davidson, Prawda i znaczenie oraz Interpretacja radykalna, w: D. Davidson, Eseje o prawdzie, języku i umyśle.

8. Hilary Putnam , Znaczenie słowa, w: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne seje

9. John Langshaw Austin, Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznanie.

10. John Searle, Czynności mowy

11. John Taylor, Kategoryzacja w języku, wybrane rozdziały (Kategoryzacja barw, Kategorie prototypowe, Wiedza językowa a encyklopedyczna)

12. A. Wierzbicka, Semantyka, Wybrane fragmenty ( Wprowadzenie, Przegląd elementarnych jednostek semantycznych)

Pomocnicza:

13. Stephen C. Levinson, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski

14. Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć filozoficznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)