Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje filozoficzne - tutoring 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-KONBUG2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konsultacje filozoficzne - tutoring 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok 2 stopień II
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aw4Y7xSV-cA7D3DouwhBMf8Bywd8jIbUOXay50ic-DSA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=11fc3a78-8004-49cd-9f23-74f6a4a0fcc6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W09

FI2_W11

FI2_U05

FI2_U16

FI2_K06

Skrócony opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury. Konkretna lektura zostanie zaproponowana i ustalona w trakcie indywidualnych spotkań ze studentami.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

- udział w zajęciach (on-line Teams) i przygotowanie do zajęć: 0-5 godz.

- indywidualna praca studenta: 10-20 godz.

Suma godzin (średnio): 25 [25/30(25)=1]

Liczba ECTS: 1

Wiedza:

1. Student zna i rozumie wszechstronnie i dogłębnie takie kierunki i stanowiska współczesnej filozofii, które są przedmiotem jego indywidualnych zainteresowań.

2. Student zna i rozumie historyczny rozwój wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii - w takich dziedzinach, które są przedmiotem jego zainteresowania.

Umiejętności:

1. Student, w obrębie swoich zainteresowań, potrafi analizować złożone argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami.

2. Student potrafi rekonstruować i konstruować argumentacje z perspektywy tych stanowisk filozoficznych, które są mu specjalnie bliskie.

Kompetencje:

1. Student jest gotów do uwzględniania doniosłego znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny stopnia zaangażowania studenta w trakcie zajęć i w pracę indywidualną poza zajęciami, zgodnie z ustalonym w trakcie zajęć planem pracy.

Student otrzymuje od prowadzącego ocenę opisową (w formie pisemnej) wraz z wynikającym z niej końcowym stopniem.

Student może zgłosić prowadzącemu swoje uwagi do oceny opisowej, do których prowadzący ustosunkowuje się w ustnej rozmowie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bugajak
Prowadzący grup: Grzegorz Bugajak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Skrócony opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych.

Pełny opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych.

Odbywają się indywidualnie - na początku semestru ustalany jest termin indywidualnego spotkania z prowadzącym, które poświęcone jest rozmowie o tych sprawach.

Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bugajak, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Grzegorz Bugajak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych.

Pełny opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych.

Odbywają się indywidualnie - na początku semestru ustalany jest termin indywidualnego spotkania z prowadzącym, które poświęcone jest rozmowie o tych sprawach.

Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae59a1d67eb72405380350a6282d2d9dc%40thread.tacv2/conversations?groupId=da35f8ed-343d-4207-8827-63ab1c5bb9c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury. Konkretna lektura zostanie zaproponowana i ustalona w trakcie indywidualnych spotkań ze studentami.

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień filozoficznych uzyskana na podstawie dotychczasowych studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae59a1d67eb72405380350a6282d2d9dc%40thread.tacv2/conversations?groupId=da35f8ed-343d-4207-8827-63ab1c5bb9c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konsultacje - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury. Konkretna lektura zostanie zaproponowana i ustalona w trakcie indywidualnych spotkań ze studentami.

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień filozoficznych uzyskana na podstawie dotychczasowych studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aw4Y7xSV-cA7D3DouwhBMf8Bywd8jIbUOXay50ic-DSA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=11fc3a78-8004-49cd-9f23-74f6a4a0fcc6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury. Konkretna lektura zostanie zaproponowana i ustalona w trakcie indywidualnych spotkań ze studentami.

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień filozoficznych uzyskana na podstawie dotychczasowych studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae59a1d67eb72405380350a6282d2d9dc%40thread.tacv2/conversations?groupId=da35f8ed-343d-4207-8827-63ab1c5bb9c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konsultacje - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury. Konkretna lektura zostanie zaproponowana i ustalona w trakcie indywidualnych spotkań ze studentami.

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień filozoficznych uzyskana na podstawie dotychczasowych studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)