Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z historii filozofii 2 N

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMAND2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z historii filozofii 2 N
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty modułowe Metafizyka i Historia Filozofii - rok II
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok I
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok II
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok I
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok II
Seminaria magisterskie Metafizyka i Historia Filozofii - rok II
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13

FI2_W15

FI2_U02

FI2_U11

FI2_U14

FI2_U15

FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11

FI2_W13

FI2_W16

FI2_U11

FI2_U16

FI2_K02

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

1. Seminarium jest prowadzone zasadniczo jako seminarium dyplomowe (dla studentów tzw. „pierwsze”), na którym studenci przygotowują swoje prace magisterskie.

2. Warunkiem zapisania się na to seminarium jest podstawowa znajomość łaciny lub/ i greki klasycznej.

3. W czasie wolnym od problematyki, związanej z przygotowywanymi pracami dyplomowymi, na seminarium czyta się wybrane opuscula filozoficzne Tomasza z Akwinu.

4. Na seminarium z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, gdy wybieramy je jako „pierwsze”, zapisujemy się w I semestrze 2 stopnia; osoby, które wybiorą to seminarium na późniejszych etapach studiów 2 stopnia powinny być na określonym stopniu zaawansowania w przygotowywaniu swej pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura:

Przedmiotem Seminarium może być jeden (lub kilka) wymienionych niżej tekstów Tomasza z Akwinu:

De ente et essentia

De substantiis seperatis

De principis naturae

De regno

De unitate intellectus

De aeternitate mundi

De motu cordis

De mixtione elementorum

Wszystkie wymienione opuscula dostępne są w wersji dwujęzycznej w serii wydawniczej naszej Katedry, pt. Opera Philosophorum Medii Aevi, tom IX, zeszyty 1-3. (wyd. UKSW, Warszawa 2011) Uczestnicy seminarium korzystają z tych

wersji edycji tekstu łacińskiego i polskiego przekładu.

LITERATURA

Literatura na temat metodyki pracy naukowej

1. Bielecki J.E.: Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków

1993.

2. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995.

3. Kunowski S.: Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL. Lublin1971.

4. Kwiatkowski W.: Metoda myślenia naukowego. STV R. l: 1963 nr 1, s.22nn.

5. Małunowiczówna L.: Wstęp do filologu klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej. Lublin 1960.

6. Miśkiewicz B.: Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny. Poznań 1975.

7. Myśków J.: Elementy metodyki pracy naukowej. STV R.21: 1983 nr l, s. l-38.

8. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997. [www.katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka]

9. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

10. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975.

11. Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Wyd. 4. Warszawa 1984.

12. Rudniański J.: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1983.

13. Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Wyd. 2. Warszawa 1971.

14. Wyczawski H. E.: Technika pisania pracy magisterskiej. Warszawa 1991.

15. Na specjalne polecenie zasługuje internetowy podręcznik pt. Metodyka filozofii, który na Papieskim Uniwersytecie Jana

Pawła II w Krakowie opracowali Paweł Polak, Anna Michalczyk i Małgorzata Stawarz [http://metodyka.wikidot.com/]

Literatura pomocnicza do analizy tekstów Tomasza z Akwinu

1. Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S.Stomma, 1962.

2. Borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, 1993.

3. Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

4. Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, tł. J.Kiełbasa, 1996.

5. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, tł. Z.Wrzeszcz, 1968.

6. Gilson E., La philosophie au moyen âge (t. 1-2), 1976.

7. Gilson E.,Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

8. Gilson E.,Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł. S. Zalewski, 1987.

9. Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

10. Goff J. le, Inteligencja w wiekach średnich, tł. E.Bąkowska, 1962.

11. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tł. z niem. P.Domański, 1999.

12. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej (t. 1-2), 1982.

13. Legowicz J., (red.), Historia filozofii średniowiecznej, 1979.

14. Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, 1986.

15. Plezia M., Od Arystotelesa do „Złotej Legendy”, 1958.

16. Seńko W., jak rozumieć filozofię średniowieczną, 20012.

17. Steenberghen F. van, La philosophie au XIIIe siècle, 1966.

18. Swieżawski S., Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, 1983.

Efekty kształcenia:

WIEDZA: Student posiada gruntowną znajomość metod badawczych i procedur argumentacyjnych w historii filozofii starożytnej i średniowiecznej; ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego; zna profesjonalne narzędzia badawcze i umie je zastosować (np. reguły analizy tekstu, kwestionariusze);

UMIEJĘTNOŚCI: Student umie zorganizować sobie warsztat badawczy: teksty, opracowania, narzędzia językowe i techniczne; umie zorganizować poszczególne etapy przygotowania pracy naukowej: kwerendę, analizę, pisanie, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

METODYKA SEMINARIUM

Seminarium prowadzone jest metodą referatowo-dyskusyjną.

Każda „jednostka” seminaryjna składa się z następujących elementów: referat, koreferat, dyskusja, wnioski.

1. Referat pisemny na umówiony temat (wynikający ze stopnia zaawansowania pracy naukowej) jest wygłaszany przez referenta - ważne jest, aby tekst został napisany w formie referatu - nie mniej ważne jest, aby na seminarium został wygłoszony w czasie na to przeznaczonym (10 - 20 min.)zgodnie z ustaleniem z prowadzącym.

2. Koreferat przygotowuje osoba, której bliska jest problematyka referatu (zadaniem koreferatu jest krytyka: wskazanie błędów, uzupełnienie). Koreferenta powołuje Prowadzący – może to zrobić na wniosek referenta.

3. Koreferent otrzymuje referat co najmniej 10 dni przed posiedzeniem seminarium – w przeciwnym wypadku koreferent odmawia przygotowania koreferatu i powiadamia o tym prowadzącego (promotora). Referat rozsyła się też (za pośrednictwem prowadzącego)

pozostałym uczestnikom posiedzenia.

Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w referacie po przekazaniu go koreferentowi i uczestnikom seminarium.

WSZYSCY UCZESTNICY SEMINARIUM ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ PRZED POSIEDZENIEM I SFORMUŁOWANIA EWENTUALNYCH PYTAŃ I UWAG.

Pożądane jest, aby uczestnicy mieli ze sobą wydruk referatu. Jeśli koreferat powstanie przed posiedzeniem, także można go wysłać uczestnikom.

3. Dyskusja

- referent odpowiada na tezy koreferatu;

- referent i koreferent odpowiadają na pytania uczestników seminarium;

- referent i koreferent odpowiadają na pytania prowadzącego seminarium;

- prowadzący podsumowuje dyskusje, formułuje wnioski wobec przedstawionego referatu.

4. Seminaria są protokołowane. Protokolanta proponuje referent, a powołuje prowadzący.

KRYTERIA OCENIANIA

I. Studenci, dla których jest to seminarium dyplomowe („pierwsze”) uzyskują jego zaliczenie:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalą z prowadzącym temat

b. zgromadzą literaturę przedmiotu

c. przedstawią wstępny plan pracy

2. w II semestrze, gdy przedstawią jeden rozdział przyszłej pracy magisterskiej

3. w III semestrze, gdy postęp przygotowania pracy jest proporcjonalny do jej planowanej wielkości.

4. w IV semestrze, gdy praca jest całkowicie gotowa.

II. Studenci, dla których jest to seminarium problemowe zobowiązani są do napisania pracy semestralnej na temat związany

z problematyką wybranego opusculum.

III. NA OCENĘ UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW SKŁADAJĄ SIĘ:

- terminowość wynikająca z harmonogramu zamieszczonego w „metodach oceniania”

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych referatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych koreferatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych protokołów;

- „postawa” wobec seminarium, czyli obecność i współuczestnictwo w prowadzonych pracach;

- merytoryczny udział w prowadzonych dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 5 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk, Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.