Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z filozofii bytu 2 N

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMMAZ2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozofii bytu 2 N
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty modułowe Metafizyka i Historia Filozofii - rok II
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok I
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok II
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok I
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok II
Seminaria magisterskie Metafizyka i Historia Filozofii - rok II
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13

FI2_W15

FI2_U02

FI2_U11

FI2_U14

FI2_U15

FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11

FI2_W13

FI2_W16

FI2_U11

FI2_U16

FI2_K02

Skrócony opis:

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębiania zagadnień metafizycznych oraz służą pomocą w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Prace te dotyczą zagadnień metafizycznych - szeroko pojętych. Studenci mogą wybrać tematy np. z metodologii metafizyki, z filozofii człowieka, (np. zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii czy też ze współczesnej kultury (np. zagadnienie antysemityzmu).

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. doszukując się i wskazując na ostateczne przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Pełny opis:

Seminarium z metafizyki posiada dwa cele.

Pierwszym celem jest wspólne pogłębianie zagadnień z metafizyki. Co roku wybieramy inne zagadnienie metafizyczne.

Celem drugim seminarium jest pomoc w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Tematy tych prac wybierają sami studenci, są to tematy zarówno z metafizyki ogólnej jak i szczegółowej. Studenci mogą wybrać tematy np. z metodologii metafizyki, z filozofii człowieka, (np. zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii czy też ze współczesnej kultury (np. zagadnienie antysemityzmu).

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. doszukując się i wskazując na ostateczne przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Korzyści uczestniczenia w seminarium będą więc zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Clarke W. N., "The One and the Many. A Contemporary Thomistic

Metaphysics", Notre Dame, Indiana, 2001

- Gilson E., „Realizm tomistyczny”, opracowanie zbiorowe, Warszawa

1968.

- Kamiński S., „Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii

- Krąpiec M. A., Kamiński S., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin

1994.

- Morawiec E., Mazanka P., „Metafizyka klasyczna wersji

egzystencjalnej”, Warszawa 2006.

- Stępień A. B., „Wprowadzenie do metafizyki”, Kraków 1964.

- Stróżewski W., „Ontologia”, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

- Ajdukiewicz K., „Język i poznanie”, t. I, Warszawa 1985.

- Berti E., „Wprowadzenie do metafizyki”, tłum. D. Facca, Warszawa

2002.

- Bocheński J. M., „Współczesne metody myślenia”, Poznań 1992.

- Gilson E., "Byt i istota", tłum. J. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków

2011.

- “Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo”,

red. K. Michalski, Kraków 2006.

- Darowski R., „Filozofia człowieka. Zarys problematyki”, Kraków 2008.

- Machinek M., „Spór o status ludzkiego embrionu”, Olsztyn 2007.

Efekty kształcenia:

Wiedza: student(ka)posiada pogłębioną wiedzę na temat szczegółowej problematyki, jaką zajmował się w trakcie pisania pracy magisterskiej, zna zasady pisania prac magisterskich.

Umiejętności: potrafi opracowywać konkretne zagadnienia, umie zabierać głos w dyskusji naukowej, potrafi odróżnić poglądy omawianego filozofa od jego komentatorów, posiadł znajomość pisania artykułów naukowych, a także krytycznie oceniać prezentowane prace badawcze, umie korzystać z literatury naukowej.

Kompetencje: Potrafi dyskutować, współpracować przy zbieraniu materiałów naukowych, pomocną dla pełniejszego ujęcia opracowywanego tematu. Zdobył umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych przy użyciu metod tradycyjnych, jak i z wykorzystaniem zdobyczy techniki.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie seminarium profesor wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusją, porządkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny: przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji. Uczy rzeczowej, merytorycznej dyskusji; sprzyja wymianie poglądów, prowadzenia dialogu.

Przekazywanie szczegółowej wiedzy poprzez wygłaszane referaty przez seminarzystów bądź dokonywane prezentacje i dyskusja nad przedłożonymi treściami.

Metoda seminaryjna opiera się ona na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji studentów

Kryterium oceniania:

Przygotowanie pracy magisterskiej, albo pracy seminaryjnej (około 10 str.), przedstawionej na seminarium w semestrze letnim. Pracę pisemną oddaje profesorowi do archiwizacji.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Na ocenę 2: nie przygotował pracy, nie zna podstawowych pojęć, nie brał udziału w dyskusji.

na ocenę 3: przygotował pracę, ale zrobił to powierzchownie.

na ocenę 4: brał udział w dyskusji, przygotował pracę i przedstawił go w sposób zrozumiały dla uczestników, starał się krytycznie oceniać referowane poglądy

na ocenę 5: czynnie uczestniczył w zajęciach, zna zasady pisania prac naukowych, przedstawił omawiany temat w sposób interesujący i oryginalny.

Szczegółowe kryteria zostaną podane na pierwszym seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka, Joanna Skurzak, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Paweł Mazanka, Joanna Skurzak, Adam Świeżyński, Paweł Taras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębiania zagadnień metafizycznych oraz służą pomocą w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Prace te dotyczą zagadnień metafizycznych - szeroko pojętych. Studenci mogą wybrać tematy np. z metodologii metafizyki, z filozofii człowieka, (np. zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii czy też ze współczesnej kultury (np. zagadnienie antysemityzmu).

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. doszukując się i wskazując na ostateczne przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Pełny opis:

Seminarium z metafizyki posiada dwa cele.

Pierwszym celem jest wspólne pogłębianie zagadnień z metafizyki. W tym roku akademickim (2016/17) będziemy wskazywać na korzyści jaki dostarcza nam zajmowanie się metafizyką klasyczną. Chcemy to czynić bardzo konkretnie i wskazać, że metafizyka może być lekarstwem na kryzys współczesnej kultury , a szczególnie na błędne podejścia do rozumienia prawdy, dobra, natury ludzkiej (do zagadnienia ludzkiej duszy, godności i wolności) oraz do istnienia i natury Absolutu.

Celem drugim seminarium jest pomoc w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Tematy tych prac wybierają sami studenci, są to tematy zarówno z metafizyki ogólnej jak i szczegółowej. Studenci mogą wybrać tematy np. z metodologii metafizyki, z filozofii człowieka, (np. zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii czy też ze współczesnej kultury (np. zagadnienie antysemityzmu).

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. doszukując się i wskazując na ostateczne przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Korzyści uczestniczenia w seminarium będą więc zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Clarke W. N., "The One and the Many. A Contemporary Thomistic

Metaphysics", Notre Dame, Indiana, 2001

- Gilson E., „Realizm tomistyczny”, opracowanie zbiorowe, Warszawa

1968.

- Kamiński S., „Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii

- Krąpiec M. A., Kamiński S., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin

1994.

- Morawiec E., Mazanka P., „Metafizyka klasyczna wersji

egzystencjalnej”, Warszawa 2006.

- Stępień A. B., „Wprowadzenie do metafizyki”, Kraków 1964.

- Stróżewski W., „Ontologia”, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

- Ajdukiewicz K., „Język i poznanie”, t. I, Warszawa 1985.

- Berti E., „Wprowadzenie do metafizyki”, tłum. D. Facca, Warszawa

2002.

- Bocheński J. M., „Współczesne metody myślenia”, Poznań 1992.

- Gilson E., "Byt i istota", tłum. J. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków

2011.

- “Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo”,

red. K. Michalski, Kraków 2006.

- Darowski R., „Filozofia człowieka. Zarys problematyki”, Kraków 2008.

- Machinek M., „Spór o status ludzkiego embrionu”, Olsztyn 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka, Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Paweł Mazanka, Michał Piekarski, Joanna Skurzak, Paweł Taras, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębiania zagadnień metafizycznych oraz służą pomocą w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Prace te dotyczą zagadnień metafizycznych - szeroko pojętych. Studenci mogą wybrać tematy np. z metodologii metafizyki, z filozofii człowieka, (np. zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii czy też ze współczesnej kultury (np. zagadnienie antysemityzmu).

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. doszukując się i wskazując na ostateczne przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Pełny opis:

Seminarium z metafizyki posiada dwa cele.

Pierwszym celem jest wspólne pogłębianie zagadnień z metafizyki. W tym roku akademickim (2016/17) będziemy wskazywać na korzyści jaki dostarcza nam zajmowanie się metafizyką klasyczną. Chcemy to czynić bardzo konkretnie i wskazać, że metafizyka może być lekarstwem na kryzys współczesnej kultury , a szczególnie na błędne podejścia do rozumienia prawdy, dobra, natury ludzkiej (do zagadnienia ludzkiej duszy, godności i wolności) oraz do istnienia i natury Absolutu.

Celem drugim seminarium jest pomoc w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Tematy tych prac wybierają sami studenci, są to tematy zarówno z metafizyki ogólnej jak i szczegółowej. Studenci mogą wybrać tematy np. z metodologii metafizyki, z filozofii człowieka, (np. zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii czy też ze współczesnej kultury (np. zagadnienie antysemityzmu).

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. doszukując się i wskazując na ostateczne przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Korzyści uczestniczenia w seminarium będą więc zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Clarke W. N., "The One and the Many. A Contemporary Thomistic

Metaphysics", Notre Dame, Indiana, 2001

- Gilson E., „Realizm tomistyczny”, opracowanie zbiorowe, Warszawa

1968.

- Kamiński S., „Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii

- Krąpiec M. A., Kamiński S., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin

1994.

- Morawiec E., Mazanka P., „Metafizyka klasyczna wersji

egzystencjalnej”, Warszawa 2006.

- Stępień A. B., „Wprowadzenie do metafizyki”, Kraków 1964.

- Stróżewski W., „Ontologia”, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

- Ajdukiewicz K., „Język i poznanie”, t. I, Warszawa 1985.

- Berti E., „Wprowadzenie do metafizyki”, tłum. D. Facca, Warszawa

2002.

- Bocheński J. M., „Współczesne metody myślenia”, Poznań 1992.

- Gilson E., "Byt i istota", tłum. J. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków

2011.

- “Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo”,

red. K. Michalski, Kraków 2006.

- Darowski R., „Filozofia człowieka. Zarys problematyki”, Kraków 2008.

- Machinek M., „Spór o status ludzkiego embrionu”, Olsztyn 2007.

Uwagi:

Zaliczenie wykładu z metafizyki z ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.