Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SP: Etyka i język

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SPE-R21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SP: Etyka i język
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria przedmiotowe - II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W04; FI2_W09;

FI2_U03; FI2_U05;

FI2_K02; FI2_K04;

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy relacji, jaka zachodzi między etyką a językiem. Jego celem jest ukazanie konstytutywnej roli języka w doświadczeniu moralnym.

Pełny opis:

W ramach seminarium analizie poddana zostanie performatywna funkcja języka. W oparciu o teksty źródłowe studenci zapoznają się z koncepcją wypowiedzi performatywnych autorstwa J. Austina i J. Searle'a. Problematyka ta obejmie zagadnienie fortunności performatywów, ich znaczenia, podziału na czynności illokucyjne i perlokucyjne, a także różnicy między performatywem a performansem. Przedmiotem analizy i dyskusji będą także etyczne implikacje performatywnej funkcji języka: rola języka w tworzeniu powinności moralnej, specyfika moralnych działań językowych. Podjęta zostanie także analiza sensu odpowiedzialności za słowa. Tematem seminarium będzie ponadto performatywność pojęć etycznych oraz językowe źródła podmiotowości.

Literatura:

John L. Austin, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

John R. Searle, Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

John R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, przeł. D. Cieśla, Warszawa 1999.

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wrocław 2006.

Marvin Carlson, Performans, tłum. E. Kubikowska, Warszawa 2007.

Jacek Wachowski, Performans, Gdańsk 2011.

Judith Butler, Walczące słowa: mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Warszawa 2010.

Taylor Ch., Samointerpretujące się zwierzęta, przeł. A. Sierszulska [w:] Filozofia podmiotu, wyb. J. Górnicka-Kalinowska, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 261 – 295.

Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa 2014.

Etyka słowa. Wybór opracowań, t. I, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

W. Janikowski, Obrażanie, zniesławianie i czucie się obrażonym, http://etykapraktyczna.pl/wpis/2012/06/27/obrazy-i-znieslawienia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka, zna jej podstawowe koncepcje z zakresu filozofii języka; wyjaśnia, na czym polega konstytutywna rola języka w etyce.

Umiejętności: student interpretuje performatywną funkcję języka na wybranych przykładach; analizuje moc sprawczą języka i wyciąga wnioski na temat relacji między językiem a etyką; pokazuje, na czym polega różnica między opisową a performatywną funkcją języka.

Kompetencje: student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu performatyki i filozofii języka, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące wypowiedzi, które mają charakter performatywny, jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na ten temat, ma świadomość moralnych zobowiązań, wynikających z używania języka.

ECTS:

udział w seminarium - 30 godzin

przygotowanie prezentacji - 30 godzin

lektura tekstów - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

konsultacje - 10 godzin

suma godzin - 120 : 30 = 4 punktów ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze wyjaśnia, na czym polega performatywna funkcja języka, potrafi uzasadnić, dlaczego określonym wypowiedziom przysługuje moc sprawcza, precyzyjnie wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 4 (db): student rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka, zna podstawowe koncepcje performatywów, potrafi wyjaśnić, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 3 (dst): student definiuje performatywną funkcję języka, ale nie potrafi szerzej jej wyjaśnić, zna podstawowe koncepcje języka z zakresu filozofii języka, ale nie poddaje ich analizie

Ocena 2 (ndst): student nie rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka i nie zna podstawowych koncepcji języka dotyczących performatywów

Umiejętności:

Ocena 5 (bdb): student czyta i doskonale interpretuje teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, wyciąga słuszne wnioski na temat sprawczości języka oraz dokładnie wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 4 (db): student czyta i interpretuje teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, pokazuje, na czym polega różnica między opisową a performatywną funkcją języka, wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 3 (dst): student czyta teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, rozumie, na czym polega sprawczość języka i potrafi wskazać, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 2 (ndst): student nie interpretuje tekstów filozoficznych dotyczących performatywnej funkcji języka, nie rozumie, na czym polega sprawczość języka w wymiarze moralnym

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości moralnych skutków wynikających z używania języka

Na ocenę końcową z wykładu składa się:

1. ocena z zaliczenia, które obejmuje treści omawiane na zajęciach

2. ocena z prezentacji: prezentacja ma na celu ukazanie sprawczości języka na wybranym przykładzie

3. obecność na seminarium oraz aktywność w czasie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)