Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium tekstów filozoficznych: Etyka wojny: Walzer, McMahan, Coady

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRA-C21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych: Etyka wojny: Walzer, McMahan, Coady
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Translatoria tekstów filozoficznych - II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W03; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U07;

FI2_U11; FI2_K06;

Skrócony opis:

W ramach zajęć dokonana zostanie pogłębiona analiza wybranych fragmentów tekstów dotyczących etyki wojny wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Pełny opis:

Cykl zajęć składać się będzie z dwóch części. W części pierwszej studenci zaznajomieni zostaną z ogólną problematyką współczesnej etyki wojny w jej dwu odmianach - teorii klasycznej (M. Walzer) oraz teorii rewizjonistycznych (J. Macmahan, C.A.J. Coady.). Część druga zajęć polegać będzie na pracy z wybranymi tekstami wspomnianych autorów dotyczącymi etyki wojny . W ramach analizy/tłumaczenia fragmentów wybranego tekstu przybliżone zostaną studentom podstawowe kwestie omawiane w ramach współczesnych debat na temat etyki działań zbrojnych. Przy przekładaniu tekstu filozoficznego szczególna uwaga zwrócona zostanie na precyzyjne uchwycenie i oddanie sensu oryginalnych sformułowań, poprawność leksykalną tłumaczenia, naturalność zastosowanych rozwiązań stylistycznych/idiomatycznych.

Literatura:

1. Michael Walzer "Arguing About War" , Yale University Press, 2004.

2. Michael Walzer "Just and Unjust Wars", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

3. J. McMahan, "TheEthics of killing in war", Ethics, 2004, t. CXIV, nr 4, s. 693-733.

4. C.A.J. Coady, "The Morality of Terrorism"Philosophy, 1980, t. LX, s. 47-69.,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien

* rozwinąć umiejętność samodzielnej pracy z obcojęzycznym tekstem filozoficznym, a także

*poszerzyć kompetencje w dziedzinie tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na język polski.

*nabyć kompetencje w zakresie tłumaczenia trudnego tekstu filozoficznego z języka polskiego na język angielski

*nabyć umiejętność pogłębiania swoich umiejętności językowych z wykorzystaniem dostępnych źródeł

Tłumaczenie fragmentów artykułu dotyczącego etyki wojny stworzy również

*możliwość zaznajomienia się z ogólną problematyką rozważaną w literaturze przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczyć będzie aktywnego udziału studentów w zajęciach, oraz fragmentu analizowanego tekstu (500 słów) indywidualnie przełożonego na język polski przez poszczególnych studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

W ramach zajęć dokonana zostanie pogłębiona analiza wybranych fragmentów tekstów dotyczących etyki wojny wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Pełny opis:

Cykl zajęć składać się będzie z dwóch części. W części pierwszej studenci zaznajomieni zostaną z ogólną problematyką współczesnej etyki wojny w jej dwu odmianach - teorii klasycznej (M. Walzer) oraz teorii rewizjonistycznych (J. Macmahan, C.A.J. Coady.). Część druga zajęć polegać będzie na pracy z wybranymi tekstami wspomnianych autorów dotyczącymi etyki wojny . W ramach analizy/tłumaczenia fragmentów wybranego tekstu przybliżone zostaną studentom podstawowe kwestie omawiane w ramach współczesnych debat na temat etyki działań zbrojnych. Przy przekładaniu tekstu filozoficznego szczególna uwaga zwrócona zostanie na precyzyjne uchwycenie i oddanie sensu oryginalnych sformułowań, poprawność leksykalną tłumaczenia, naturalność zastosowanych rozwiązań stylistycznych/idiomatycznych.

Literatura:

1. Michael Walzer "Arguing About War" , Yale University Press, 2004.

2. Michael Walzer "Just and Unjust Wars", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

3. J. McMahan, "TheEthics of killing in war", Ethics, 2004, t. CXIV, nr 4, s. 693-733.

4. C.A.J. Coady, "The Morality of Terrorism"Philosophy, 1980, t. LX, s. 47-69.,

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość światowej literatury filozoficznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)