Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: The Scientific Revolution reasserted.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRA-KU22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium: The Scientific Revolution reasserted.
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Translatoria tekstów filozoficznych - II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W03; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U07;

FI2_U11; FI2_K06;

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego oraz zagadnień filozoficznych na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem poruszającym zagadnienia z zakresu nowożytnej filozofii brytyjskiej.

Pełny opis:

‘Rewolucja naukowa’ to popularne sformułowanie, mające opisać wydarzenia prowadzące do powstania współczesnej koncepcji nauki, przede wszystkim nauk przyrodniczych. Tradycyjnie umieszcza się ten proces w siedemnastym wieku. Jednak badania historyków filozofii i nauki zaowocowały w ostatnich dziesięcioleciach odkryciami, które skłoniły niektórych z nich do zakwestionowania samego faktu pojawienia się w XVII wieku zjawiska zwanego rewolucją naukową. Tekst, który będzie tłumaczony w ramach zajęć to próba odpowiedzi na pytanie czy taka rewolucja wtedy miała miejsce. Istotne znaczenie dla poszukiwania odpowiedzi w tej kwestii będzie mało zdefiniowanie pojęć zarówno ‘rewolucji’, jak i ‘nauki’.

Literatura:

R. S. Westfall “The Scientific Revolution reasserted” in: “Rethinking the Scientific Revolution” Ed. by M. J. Osler, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową terminologię nowożytnej filozofii naturalnej w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii tego okresu, z uwzględnieniem argumentacji na ich rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych, i wybranych opracowań, w języku angielskim.

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Kompetencje: efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywny udział w zajęciach.

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski.

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

R. S. Westfall “The Scientific Revolution reasserted” in: “Rethinking the Scientific Revolution” Ed. by M. J. Osler, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)