Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

T: Natural Law and Natural Rights

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRACEB19
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: T: Natural Law and Natural Rights
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W14 FI2_U12 FI2_U13 FI2_K08


Skrócony opis:

W ramach zajęć dokonana zostanie pogłębiona analiza wybranych fragmentów tekstów Johna Finnisa wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Pełny opis:

Cykl zajęć składać się będzie z trzech części. W części pierwszej dokonana zostanie skrótowa analiza koncepcji prawa naturalnego autorstwa Johna Finnisa. Część druga zajęć polegać będzie na pracy (analiza/tłumaczenie na język polski) z wybranymi fragmentami działa Johna Finnisa "Natural Law and Natural Rights". W części trzeciej cyklu analizie/tłumaczeniu poddane zostaną fragmenty artykułów Johna Finnisa. W ramach analizy/tłumaczenia fragmentów tekstów przybliżone zostaną studentom podstawowe kwestie omawiane w ramach współczesnych metaetycznych. Przy przekładaniu tekstu filozoficznego szczególna uwaga zwrócona zostanie na precyzyjne uchwycenie i oddanie sensu oryginalnych sformułowań, poprawność leksykalną tłumaczenia, naturalność zastosowanych rozwiązań stylistycznych/idiomatycznych.

Literatura:

1. John Finnis "Natural Law and Natural Rights", Oxford: Clarendon Press, 1980; 2nd ed., 2011

2. John Finnis and Germain Grisez "The misuse of <<Amoris Laetitia>> to support errors against Catholic faith", First Things, 2016, https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/12/an-open-letter-to-pope-francis

3. John Finnis "Grounds and preparations for the main thesis of <<Veritatis Splendor>>", Studia Philosophiae Christianae,, UKSW, 51(2015)2, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/112

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien

* rozwinąć umiejętność samodzielnej pracy z obcojęzycznym tekstem filozoficznym, a także

*poszerzyć kompetencje w dziedzinie tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na język polski.

*nabyć kompetencje w zakresie tłumaczenia trudnego tekstu filozoficznego z języka polskiego na język angielski

*nabyć umiejętność pogłębiania swoich umiejętności językowych z wykorzystaniem dostępnych źródeł

Tłumaczenie fragmentów analizowanych tekstów filozoficznych stworzy również

*możliwość zaznajomienia się z ogólną problematyką rozważaną w debatach metaetycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczyć będzie aktywnego udziału studentów w zajęciach, oraz fragmentu analizowanego tekstu (500 słów) indywidualnie przełożonego na język polski przez poszczególnych studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach zajęć dokonana zostanie pogłębiona analiza wybranych fragmentów tekstów Johna Finnisa wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Pełny opis:

Cykl zajęć składać się będzie z trzech części. W części pierwszej dokonana zostanie skrótowa analiza koncepcji prawa naturalnego autorstwa Johna Finnisa. Część druga zajęć polegać będzie na pracy (analiza/tłumaczenie na język polski) z wybranymi fragmentami działa Johna Finnisa "Natural Law and Natural Rights". W części trzeciej cyklu analizie/tłumaczeniu poddane zostaną fragmenty artykułów Johna Finnisa. W ramach analizy/tłumaczenia fragmentów tekstów przybliżone zostaną studentom podstawowe kwestie omawiane w ramach współczesnych metaetycznych. Przy przekładaniu tekstu filozoficznego szczególna uwaga zwrócona zostanie na precyzyjne uchwycenie i oddanie sensu oryginalnych sformułowań, poprawność leksykalną tłumaczenia, naturalność zastosowanych rozwiązań stylistycznych/idiomatycznych.

Literatura:

1. John Finnis "Natural Law and Natural Rights", Oxford: Clarendon Press, 1980; 2nd ed., 2011

2. John Finnis and Germain Grisez "The misuse of <<Amoris Laetitia>> to support errors against Catholic faith", First Things, 2016, https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/12/an-open-letter-to-pope-francis

3. John Finnis "Grounds and preparations for the main thesis of <<Veritatis Splendor>>", Studia Philosophiae Christianae,, UKSW, 51(2015)2, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/112

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość problematyki metaetycznej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)