Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WHF: Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WHFHF-ZE22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WHF: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W05; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U10;

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filozofii

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy klasycznie pojmowanej koncepcji człowieka. Celem wykładu jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Zajęcia nie są jednak planowane jako wykład historyczny; raczej koncentrują się na ukazaniu klasycznej koncepcji człowieka, ale zarazem obecności tematyki antropologii filozoficznej w rozmaitych wymiarach kulturowych, społecznych, politycznych, prawnych itd. W zamierzeniu zajęć jest to, aby student potrafił dostrzec rozmaite (najczęściej ukryte) filozoficzne założenia dotyczące natury człowieka w rozmaitych teoriach filozoficznych, politycznych, prawnych, medycznych itd..

Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Literatura:

„Antropologia”, red. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

A. Andrzejuk, „Człowiek i decyzja”, Navo, Warszawa 2007.

G. Böhme, „Antropologia filozoficzna”, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1998.

R. Darowski, „Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.

Ch. Delsol, „Esej o człowieku późnej nowoczesności”, Znak, Kraków 2003.

Ch. Delsol, „Czym jest człowiek. Kurs antropologii dla niewtajemniczonych”, Znak, Kraków 2011.

M. Gogacz, „Człowiek i jego relacje (Materiały do filozofii człowieka)”, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.

M. Gogacz, „Wokół problemu osoby”, PAX, Warszawa1974.

G. Hołub, P. Duchliński, „Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.

P.S. Mazur, „Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji”, Kraków 2016.

P.S. Mazur, „Metafizyka istnienia człowieka”, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2018.

R. Scruton, „O naturze ludzkiej”, Zysk i S-ka, Poznań 2020.

T. Stępień, „Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu”, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2013.

B. Suchodolski B., „Kim jest człowiek?”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

F. Fukuyama, „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, Znak, Kraków 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

1) student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

2) zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi w zakresie filozofii człowieka

3) ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin antropologicznych

4)zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei antropologicznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

5) zna metody interpretacji tekstu filozoficznego z zakresu filozofii człowieka

UMIEJĘTNOŚCI:

1) trafnie definiuje pojęcia języka potocznego w zakresie koncepcji filozofii człowieka i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach

2)słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych w zakresie koncepcji filozofii człowieka

3) analizuje argumenty filozoficzne w obszarze koncepcji filozofii człowieka, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia

KOMPETENCJE:

1) efektywnie organizuje własną pracę z zakresu filozoficznych koncepcji człowieka i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

2) wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wyboru z treści prezentowanych na wykładach.

Przyjmuje się następującą skalę ocen:

5,0 - 100% - 91% poprawnych odpowiedzi

4,5 - 90% - 81% poprawnych odpowiedzi

4,0 - 80% - 71% poprawnych odpowiedzi

3,5 - 70% - 61% poprawnych odpowiedzi

3,0 - 60% - 51% poprawnych odpowiedzi

2,0 - 50% - 0% poprawnych odpowiedzi

Wykład jest obowiązkowy. Oceniana będzie również obecność na zajęciach według następujących kryteriów:

1-2 nieobecności - bdb

3-4 nieobecności - db

5-6 nieobecności - dst

7-15 nieobecności - ndst.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy klasycznie pojmowanej koncepcji człowieka. Celem wykładu jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Zajęcia nie są jednak planowane jako wykład historyczny; raczej koncentrują się na ukazaniu klasycznej koncepcji człowieka, ale zarazem obecności tematyki antropologii filozoficznej w rozmaitych wymiarach kulturowych, społecznych, politycznych, prawnych itd. W zamierzeniu zajęć jest to, aby student potrafił dostrzec rozmaite (najczęściej ukryte) filozoficzne założenia dotyczące natury człowieka w rozmaitych teoriach filozoficznych, politycznych, prawnych, medycznych itd..

Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Literatura:

„Antropologia”, red. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

A. Andrzejuk, „Człowiek i decyzja”, Navo, Warszawa 2007.

G. Böhme, „Antropologia filozoficzna”, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1998.

R. Darowski, „Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.

Ch. Delsol, „Esej o człowieku późnej nowoczesności”, Znak, Kraków 2003.

Ch. Delsol, „Czym jest człowiek. Kurs antropologii dla niewtajemniczonych”, Znak, Kraków 2011.

M. Gogacz, „Człowiek i jego relacje (Materiały do filozofii człowieka)”, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.

M. Gogacz, „Wokół problemu osoby”, PAX, Warszawa1974.

G. Hołub, P. Duchliński, „Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.

P.S. Mazur, „Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji”, Kraków 2016.

P.S. Mazur, „Metafizyka istnienia człowieka”, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2018.

R. Scruton, „O naturze ludzkiej”, Zysk i S-ka, Poznań 2020.

T. Stępień, „Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu”, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2013.

B. Suchodolski B., „Kim jest człowiek?”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

F. Fukuyama, „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, Znak, Kraków 2004.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)