Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WHF: Racjonalizacja wiary w szkole Platoników z Cambridge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WHFKU23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WHF: Racjonalizacja wiary w szkole Platoników z Cambridge
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W05; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U10;

Pełny opis:

Wiek siedemnasty przyniósł w Anglii głębokie przemiany w życiu intelektualnym, które zaowocowały m. in. pojawieniem się nowego spojrzenia na zagadnienia religijne. Jego zasadniczą cechą była specyficznie rozumiana racjonalizacja wiary. W ramach wykładu przedstawione zostanie tło życia religijnego Anglii w pierwszej połowie siedemnastego wieku, którego zasadniczym składnikiem była teologia Kalwina i związana z nią teoria predestynacji. Była ona niezwykle istotnym, negatywnym punktem odniesienia dla poglądów Platoników z Cambridge, którzy podjęli próbę przedstawienia religii jako zespołu przekonań o charakterze racjonalnym, opierając się na przesłankach zaczerpniętych z filozofii (neo-)platońskiej. Ich poglądy stanowiły inspirację dla twórców rodzącej się wówczas tzw. fizyko-teologii, której przedstawicielami były m. in. takie postacie jak I. Newton, czy R. Boyle, i która stanowiła nurt uzasadniania wiary poprzez odwoływanie się do argumentów zaczerpniętych z filozofii naturalnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii; zna i rozumie fakt obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i zaangażowania filozofów w życie kulturalne kraju

Umiejętności: potrafi słuchać ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych; potrafi wskazywać zależności między akceptowanymi tezami filozoficznymi i zajmowanym stanowiskiem w sprawach społecznych i światopoglądowych

Kompetencje: jest gotów do rozważenia i analizy nowych idei oraz do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)