Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSF - Etyczne aspekty działania językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WME-RO22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSF - Etyczne aspekty działania językowego
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne z zakresu subdyscyplin filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W06; FI2_W07; FI2_W08; FI2_U06;

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z etycznymi aspektami czynności językowych. W trakcie zajęć omówiona zostanie specyfika działań, które mają charakter językowy. Studenci zdobędą wiedzę na temat performatywnej funkcji języka, a także nabędą umiejętność wyjaśniania, na czym polega różnica między czynami fizycznymi i językowymi. Najważniejszym problemem, który stanowi przedmiot prowadzonych w czasie wykładu analiz jest moralny status aktów mowy. Dlatego najważniejszym celem przedmiotu jest doskonalenie kompetencji w zakresie dyskusji filozoficznej zrodzonej wokół takich pytań jak: Dlaczego za pomocą słów można coś czynić? Jakie jest źródło ich sprawczej mocy? Jakie są konsekwencje etyczne naszych wypowiedzi i od czego one zależą?

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student wie, na czym polega specyfika działań językowych, poddaje je analizie etycznej

W2 - student rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka, zna jej podstawowe koncepcje z zakresu filozofii języka

W3 - student wyjaśnia, na czym polega konstytutywna rola języka w etyce

U1 - student interpretuje performatywną funkcję języka na wybranych przykładach

U2 - student analizuje moc sprawczą języka i wyciąga wnioski na temat relacji między językiem a etyką

U3 - student diagnozuje, na czym polega różnica między opisową a performatywną funkcją języka

K1 - student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu performatyki i filozofii języka, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące wypowiedzi, które mają charakter performatywny,

K2 - student ma świadomość moralnych zobowiązań, wynikających z używania języka i jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na ten temat

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2, W3:

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze wyjaśnia, na czym polega performatywna funkcja języka, potrafi uzasadnić, dlaczego określonym wypowiedziom przysługuje moc sprawcza, precyzyjnie wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 4 (db): student rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka, zna podstawowe koncepcje performatywów, potrafi wyjaśnić, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 3 (dst): student definiuje performatywną funkcję języka, ale nie potrafi szerzej jej wyjaśnić, zna podstawowe koncepcje języka z zakresu filozofii języka, ale nie poddaje ich analizie

Ocena 2 (ndst): student nie rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka i nie zna podstawowych koncepcji języka dotyczących performatywów

U1, U2, U3:

Ocena 5 (bdb): student czyta i doskonale interpretuje teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, wyciąga słuszne wnioski na temat sprawczości języka oraz dokładnie wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 4 (db): student czyta i interpretuje teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, pokazuje, na czym polega różnica między opisową a performatywną funkcją języka, wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 3 (dst): student czyta teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, rozumie, na czym polega sprawczość języka i potrafi wskazać, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 2 (ndst): student nie interpretuje tekstów filozoficznych dotyczących performatywnej funkcji języka, nie rozumie, na czym polega sprawczość języka w wymiarze moralnym

K1, K2:

Oceniany jest stopień świadomości moralnych skutków wynikających z używania języka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie on-line - 30 godz.

Lektura tekstów - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Suma godzin: 90 : 30 = 3 punkty ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)