Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Inność jako kategoria etyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WMROZ18
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Inność jako kategoria etyczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08

FI1_W13

FI1_U04

FI1_U23

FI1_K02

Skrócony opis:

Wykład dotyczy inności ujętej jako kategoria etyczna. Jego celem jest ukazanie inności jako źródła doświadczenia etycznego.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówiona zostanie kategoria inności zarówno w odniesieniu do drugiego, jak i samego siebie. Inność drugiego człowieka doświadczana jest w różnych formach i wymiarach, na drodze poznania, spotkania, uznania oraz odpowiedzialności za niego. Z kolei inność samego siebie ujawnia się w doświadczeniu własnej podmiotowości i tożsamości przede wszystkim jako inność sumienia. Relacja między drugim jako innym i sobą samym jako innym rodzi etyczność, ponieważ stanowi źródło; 1) doświadczenia aksjologicznego, 2) doświadczenia osobowego, 3) odpowiedzialności za siebie i innego.

Literatura:

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, PWN, Warszawa 2003.

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, PAX, Warszawa 1992.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 2004.

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.

Jaspers K., Sytuacje graniczne, przeł. M. Skwieciński [w:] R. Rudziński, Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 186 – 258.

Lévinas E., Całość i Nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.

Scheler M., Istota i formy sympatii, przeł. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1980.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992.

Tischner J., Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia”, t. X, 1978, s. 73 – 98.

Taylor Ch., Pojęcie osoby, przeł. R. Wieczorek [w:] Filozofia podmiotu, wyb. J. Górnicka-Kalinowska, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 401 – 420.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student zna filozoficzne koncepcje doświadczenia innego

2. Student wie, na czym polega związek między innością a etycznością

Umiejętności:

1. Student potrafi wyjaśnić, dlaczego inność jest źródłem doświadczenia etycznego

2. Student krytycznie ocenia wartość poszczególnych koncepcji doświadczenia inności

Kompetencje:

1. Student ma świadomość znaczenia wiedzy filozoficznej na temat inności i sposobów jej doświadczania

2. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy aktualnych problemów społeczno-politycznych

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 40

przygotowanie do egzaminu - 40

SUMA GODZIN 120 [120 : 30 (25) = 4]

LICZBA ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z egzaminu ustnego (z zakresu problematyki wykładu)

2. aktywność na zajęciach (możliwość podniesienia oceny o pół stopnia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)