Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSF: Logiki temporalne z pierwotnym pojęciem zmiany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-WMSFL-S21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSF: Logiki temporalne z pierwotnym pojęciem zmiany
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Wykłady monograficzne z sub. filozofii - I st. - do wyboru na II lub III roku (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W06; FI2_W07; FI2_W08; FI2_U06;

Wymagania wstępne:

Ukończone kursy logika 1 i logika 2 dla studentów filozofii I roku lub kurs o tym samym zakresie, co logika 1 i logika 2

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wybranych systemów logik modalnych i ich zastosowań do filozofii. W klasie nieskończenie wielu logik modalnych wybieramy niektóre z tych formalizujących tzw. modalności aletyczne, epistemiczne i temporalne. Scharakteryzowane logiki i ich semantyki aplikujemy do trzech obszarów analiz filozoficznych: problemów ontoteologii (argumenty ontologiczne św. Anzelma, Leibniza, Goedla), wybranych paradoksów epistemicznych (Fitch, Moore, zagadnienie wszechwiedzy) i wybranych koncepcji czasu (Parmenides, Heraklit, Arystoteles, Leibniz). Celem jest prezentacja stylu filozofowania dotyczącego klasycznych problemów filozoficznych, wykorzystującego współczesną logikę formalną.

Pełny opis:

Przez filozofię logiczną rozumie się konstrukcje podstawowych filozoficznych pojęć i koncepcji, które kierowane są współczesnymi narzędziami nauk formalnych, w szczególności: logiką formalną. Zakres zainteresowania zawężamy do wybranych problemów ontoteologii, epistemologii i filozofii czasu, które analizowane są z wykorzystaniem modalnych logik aletycznych, epistemicznych i temporalnych.

Odpowiednio do rodzajów branych pod uwagę modalności, wykład składa się z trzech części a w każdej części wyróżnia się dwa piony tematyczne: formalny i stosowany. W każdej części przedstawiamy elementy wyróżnionych logik modalnych a następnie pokazujemy ich aplikacje do określonych problemów filozoficznych. Odnośnie do zastosowań zaprezentowanych logik, w części pierwszej omawiamy trzy formalizacje argumentów ontologicznych św. Anzelma, Leibniza, Goedla W części drugiej rozważamy formalizacje paradoksów Fitcha, Moore'a. Całość domykamy formalizacją struktur czasowych, które korespondują z koncepcjami czasu Parmenidesa, Heraklita, Arystotelesa, Leibniza.

Literatura:

- z zakresu logiki (fragmenty):

1. Handbook of Philosophical Logic, 2nd, edition, vol. 3, vol. 7, red: D. M. Gabay, F. Guenthner, Springer-Verlag New York Inc. 2004,

2. Blackburn P., de Rijke M, Venema Y., Modal logic , Cambridge U.P. 2001,

3. Handbook of Epistemic Logic, v. Ditmarsch Hans, Halpern J. Y, v. d. Hoek W, Kooi B., College Publications UK 2015;

- z zakresu filozofii logicznej (fragmenty):

1. ontoteologia: Perzanowski J., "O wskazanych przez Ch. Hartshorne'a modalnych krokach w dowodzie ontologicznym św. Anzelma", w: Filozofia/Logika. Filozofia logiczna 1994, J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red), Wyd. UMK, Toruń 1994, s. 77-96; Świętorzecka K., "Gödel’s ‘Ontologischer Beweis’. Remarks on Its Philosophical Background and Variations", w: Gödel’s Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, red. K. Świętorzecka, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 2015, s. 1-45;

2. epistemologia: v. Benthem J, What One May Come to Know, 'Analysis' 64.2, s. 65-105; Lechniak M., Once more about Moore's paradox in epistemic logic and belief change theory, `Roczniki filozoficzne' nr 3 (2018), s. 77-99,

3. filozofia czasu: Świętorzecka K., Czermak J., A Logic of change with modalities, `Logique et Analyse' 232(2015), s. 509-525; Świętorzecka K., Between the Logic of Parmenides and the Logic of Liar, Bulletin of the Section of Logic, vol 38: 3/4 (2009), s. 123-134.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza: Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zaprezentowanych logik modalnych, epistemicznych i temporalnych; rozumie koncepcję uprawiania filozofii za pomocą metod współczesnych logik nieklasycznych.

2. Umiejętności: Student trafnie precyzuje wybrane zadania formalizacyjne i stosuje poznane narzędzia logik nieklasycznych

3. Kompetencje: Na podstawie analizy nowych sytuacji problemowych z zakresu filozofii student samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania za pomocą poznanych narzędzi.

OPIS ECTS: udział w wykładzie 30 h; lektura tekstów z zakresu logik nieklasycznych - 15 h, lektura tekstów filozoficznych - 15 h, przygotowanie do egzaminu 30 h; SUMA GODZIN 90; [90 : 30 =3] LICZBA ECTS 3.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjmujemy dwa warunki zaliczenia przedmiotu, które powinny być łącznie spełnione:

1. Obecność na zajęciach (maksymalna liczba dozwolonych nieobecności: 4x45 min.)

2. przystąpienie do egzaminu ustnego w czasie sesji egzaminacyjnej (poprawna odpowiedź na jedno pytanie i częściowa odpowiedź na drugie spośród trzech zadanych pytań problemowych).

Spełnienie warunku 1 jest o tyle ułatwione, że zajęcia prowadzone są przez Ms Teams.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Treść pokrywa się ze skróconym opisem zamieszczonym w informacjach ogólnych o przedmiocie.

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wybranych systemów logik modalnych i ich zastosowań do filozofii. W klasie nieskończenie wielu logik modalnych wybieramy niektóre z tych formalizujących tzw. modalności aletyczne, epistemiczne i temporalne. Scharakteryzowane logiki i ich semantyki aplikujemy do trzech obszarów analiz filozoficznych: problemów ontoteologii (argumenty ontologiczne św. Anzelma, Leibniza, Goedla), wybranych paradoksów epistemicznych (Fitch, Moore, zagadnienie wszechwiedzy) i wybranych koncepcji czasu (Parmenides, Heraklit, Arystoteles, Leibniz). Celem jest prezentacja stylu filozofowania dotyczącego klasycznych problemów filozoficznych, wykorzystującego współczesną logikę formalną.

Pełny opis:

Przez filozofię logiczną rozumie się konstrukcje podstawowych filozoficznych pojęć i koncepcji, które kierowane są współczesnymi narzędziami nauk formalnych, w szczególności: logiką formalną. Zakres zainteresowania zawężamy do wybranych problemów ontoteologii, epistemologii i filozofii czasu, które analizowane są z wykorzystaniem modalnych logik aletycznych, epistemicznych i temporalnych.

Odpowiednio do rodzajów branych pod uwagę modalności, wykład składa się z trzech części a w każdej części wyróżnia się dwa piony tematyczne: formalny i stosowany. W każdej części przedstawiamy elementy wyróżnionych logik modalnych a następnie pokazujemy ich aplikacje do określonych problemów filozoficznych. Odnośnie do zastosowań zaprezentowanych logik, w części pierwszej omawiamy trzy formalizacje argumentów ontologicznych św. Anzelma, Leibniza, Goedla W części drugiej rozważamy formalizacje paradoksów Fitcha, Moore'a. Całość domykamy formalizacją struktur czasowych, które korespondują z koncepcjami czasu Parmenidesa, Heraklita, Arystotelesa, Leibniza.

Literatura:

- z zakresu logiki (fragmenty):

1. Handbook of Philosophical Logic, 2nd, edition, vol. 3, vol. 7, red: D. M. Gabay, F. Guenthner, Springer-Verlag New York Inc. 2004,

2. Blackburn P., de Rijke M, Venema Y., Modal logic , Cambridge U.P. 2001,

3. Handbook of Epistemic Logic, v. Ditmarsch Hans, Halpern J. Y, v. d. Hoek W, Kooi B., College Publications UK 2015;

- z zakresu filozofii logicznej (fragmenty):

1. ontoteologia: Perzanowski J., "O wskazanych przez Ch. Hartshorne'a modalnych krokach w dowodzie ontologicznym św. Anzelma", w: Filozofia/Logika. Filozofia logiczna 1994, J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red), Wyd. UMK, Toruń 1994, s. 77-96; Świętorzecka K., "Gödel’s ‘Ontologischer Beweis’. Remarks on Its Philosophical Background and Variations", w: Gödel’s Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, red. K. Świętorzecka, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 2015, s. 1-45;

2. epistemologia: v. Benthem J, What One May Come to Know, 'Analysis' 64.2, s. 65-105; Lechniak M., Once more about Moore's paradox in epistemic logic and belief change theory, `Roczniki filozoficzne' nr 3 (2018), s. 77-99,

3. filozofia czasu: Świętorzecka K., Czermak J., A Logic of change with modalities, `Logique et Analyse' 232(2015), s. 509-525; Świętorzecka K., Between the Logic of Parmenides and the Logic of Liar, Bulletin of the Section of Logic, vol 38: 3/4 (2009), s. 123-134.

Wymagania wstępne:

Słuchacz ukończył kursy Logika 1 i Logika 2 dla studentów I roku studiów filozoficznych (lub logikę na kierunkach nauk ścisłych), ma ukończone zajęcia z elementów propedeutyki filozofii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)