Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epistemologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-N112-EP
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Epistemologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-O1T39lnZw9YeJ_MPJOZkMSzJi-ejMcHN4TLiTSHNWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=644e2522-6dee-49dc-a238-5e29735a0d35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: FI1_W02; FI1_W10; FI1_U06;

ćwiczenia: FI1_W02; FI1_W10; FI1_U02;

FI1_U06; FI1_K04;

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii (teorii poznania) i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania.

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania) zaliczana jest do podstawowych działów filozofii. Zajmuje się ona poznaniem. W historii dziejów myśli ludzkiej poznanie analizowano z różnych punktów widzenia. Zgodnie z koncepcją autonomicznej teorii poznania w trakcie wykładu będziemy analizować poznanie ludzkie jako źródło wiedzy o czymś, tzn. w jego podstawowej funkcji dostarczania podmiotowi poznającemu informacji o przedmiocie poznania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi).

Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-R. Audi, Epistemology A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. New York, Routledge 2011.

-P. K. Moser (red.), The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford, OUP 2002.

Literatura uzupełniająca:

-S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020.

-Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007.

-R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

-A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

-Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013.

-A. B. Stępień. Wstęp do filozofii. TN KUL. 1995.

Lektury na egzamin:

-A. B. Stępień, Rodzaje poznania bezpośredniego.

-S. Judyczki, Epistemologia w XX wieku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student wie, czym jest epistemologia (teoria poznania) i jaka jest jej specyfika metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę teoriopoznawczą;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii (teorii poznania), słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla racjonalności badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w wykładzie: 30 godz. udział w ćwiczeniach: 15 godz. przygotowanie do ćwiczeń: 45 godz. przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 15 godz. przygotowanie do egzaminu: 45 godz. suma godzin: 150 [150/30(25)=5] liczba ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin ustny z treści wykładu.

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez Wittgensteina i autorów, których omówiono na zajęciach.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową terminologię filozoficzną z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student słabo zna podstawowe tez głoszonych w ramach badań epistemologicznych, które omówiono na zajęciach. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozoficzną z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student dobrze zna podstawowe tezy głoszone przez epistemologów, które omówiono na zajęciach. W znacznym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna odstawową terminologię filozoficzną z zakresu epistemologii, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student dobrze zna podstawowe tez głoszonych przez epistemologów, które omówiono na zajęciach, w tym dobrze zna i rozumie głoszoną przez nich argumentacje. Jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego i jego dyskusji

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie czytać tekstów z filozofii

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie czytać teksty z filozofii

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco czytać teksty z filozofii

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i twórczo czytać teksty z filozofii

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tekstem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Bieżące przygotowywanie pytań do wykładów oraz notatek na ćwiczenia

4. Udział w egzaminie ustnym (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń)

Ćwiczenia:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jest 1 nieobecność usprawiedliwiona)

Aktywność w analizowaniu tekstu i dyskusji (co najmniej w 5 tematach, minimalnie - w 3)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krokos
Prowadzący grup: Jan Krokos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii (teorii poznania) i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania.

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania) zaliczana jest do podstawowych działów filozofii. Zajmuje się ona poznaniem. W historii dziejów myśli ludzkiej poznanie analizowano z różnych punktów widzenia. Zgodnie z koncepcją autonomicznej teorii poznania w trakcie wykładu będziemy analizować poznanie ludzkie jako źródło wiedzy o czymś, tzn. w jego podstawowej funkcji dostarczania podmiotowi poznającemu informacji o przedmiocie poznania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi). Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

M. Heidegger, Bycie i czas, § 44 Warszawa 1994, 300-324

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

W. James, Pragmatyzm, Wykad VI: Pragmatyczne pojęcie prawdy, Warszawa 1998, 159-185.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

J. Krokos, O prawdzie i wolności, Warszawa 2000

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 20014 (odpowiednie fragmenty) - tam też litearatura do poszczególnych zagadnień.

Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De Veritate, tłum. polskie np. Lublin 1999, Kęty 1998, kwestia I.

A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1, Pojęcie prawdy w naukach dedukcyjnych Wstęp i § 1; § 6 - Zakończenie; Warszawa 1995, 13-31. 156-172 .

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

I inne

Wymagania wstępne:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-O1T39lnZw9YeJ_MPJOZkMSzJi-ejMcHN4TLiTSHNWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=644e2522-6dee-49dc-a238-5e29735a0d35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS (+/-30h) - udział w wykładzie

1ECTS (+/-30h) - przygotowanie do zajęć

1ECTS (+/-30h) - przygotowanie do egzaminu

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii (teorii poznania) i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania.

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania) zaliczana jest do podstawowych działów filozofii. Zajmuje się ona poznaniem. W historii dziejów myśli ludzkiej poznanie analizowano z różnych punktów widzenia. Zgodnie z koncepcją autonomicznej teorii poznania w trakcie wykładu będziemy analizować poznanie ludzkie jako źródło wiedzy o czymś, tzn. w jego podstawowej funkcji dostarczania podmiotowi poznającemu informacji o przedmiocie poznania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi).

Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-R. Audi, Epistemology A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. New York, Routledge 2011.

-P. K. Moser (red.), The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford, OUP 2002.

-S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020.

Literatura uzupełniająca:

-Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007.

-R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

-A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

-Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013.

-A. B. Stępień. Wstęp do filozofii. TN KUL. 1995.

Wymagania wstępne:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac3w540DpsuvqDkXnNxrqFphJfv1PCdDWxhooBeo50MY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=07a22a9e-adb9-4b1f-b94c-eac3d9c9881f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS (+/-30h) - udział w wykładzie

1ECTS (+/-30h) - przygotowanie do zajęć

1ECTS (+/-30h) - przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii (teorii poznania) i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania.

Pełny opis:

Epistemologia (teoria poznania) zaliczana jest do podstawowych działów filozofii. Zajmuje się ona poznaniem. W historii dziejów myśli ludzkiej poznanie analizowano z różnych punktów widzenia. Zgodnie z koncepcją autonomicznej teorii poznania w trakcie wykładu będziemy analizować poznanie ludzkie jako źródło wiedzy o czymś, tzn. w jego podstawowej funkcji dostarczania podmiotowi poznającemu informacji o przedmiocie poznania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi).

Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-R. Audi, Epistemology A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. New York, Routledge 2011.

-P. K. Moser (red.), The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford, OUP 2002.

-S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020.

Literatura uzupełniająca:

-Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007.

-R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

-A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

-Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013.

-A. B. Stępień. Wstęp do filozofii. TN KUL. 1995.

Wymagania wstępne:

nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)