Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PCECE-MCDE1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MA Seminar 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W13 FI2_W15

FI2_U01 FI2_U11 FI2_U14 FI2_U15

FI2_K02 FI2_K08


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest przełomowym dziełom XX wiecznej filozofii teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki poznania i racjonalności. Centralnymi pojęciami rozważanymi na seminarium będą pojęcia prawdy, racjonalności, uzasadnienia, doświadczenia, przekonania i wiedzy. Seminarium ma dwa równoległe nurty. Pierwszy polega na dyskutowaniu wspólnych lektur - kamieni milowych XX wiecznej filozofii teoretycznej - drugi na systematycznym omawianiu postępów własnych projektów magisterskich uczestników.

Pełny opis:

Seminarium ma dwa cele. Pierwszym jest zintegrowanie pracy jego uczestników, mających z założenia nieco różne podstawy, ze względu na odmienne profile wykształcenia licencjackiego poprzez wspólne lektury. Jako testy źródłowe zostały wybrane kluczowe dla XX wieku prace filozoficzne, wyznaczające rozumienie takich kategorii jak prawda, wiedza, poznanie, znaczenie, język, przekonanie, sens, rozumienie, wyjaśnienie. Dyskusja tych lektur pierwszym roku trwania seminarium zajmie ok 3/4 czasu zajęć. Pozostała 1/4 będzie poświęcona prezentacjom związanym z indywidualnymi projektami. Lektury do tech części będą zaproponowane grupie przez referentów.

Drugim celem zajęć jest kontrolowanie i wspomaganie indywidualnych projektów magisterskich uczestników. Wspomniane wyżej referaty służą temu celowi. W razie potrzeby część ta będzie indywidualnie rozszerzana w ramach konsultacji.

Literatura:

I. Literatura podstawowa (rozłożona w róznych proporcjach na dwa semestery)

Skcje wprowadzające: Wybrane dyskusje z tomu "J. Burr, M. Goldinger

Philosophy and Contemporary Issues"

A) Tradycja analityczna

1. G. Frege, Function and Object

2. B. Russell, On denotation

3. P. Strawson, Individuals

4. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus

5. L. Wittgenstein, On Certainty

6. S. Kripke, Naming and Necessity

7. P. Grettier, Is Justified True Belief Knowledge?

8. W. V. O. Quine, Two Dogmas of Empiricism

9. P. A. Boghjossian, Analyticity Reconsidered

10. D. Davidson, Truth and Meaning

11. D. Davidson, Belief and the Basis of Meaning

12. J. Searle, Speech Acts

B) Tradycja fenomenologiczna i hermeneutyczna

1. E. Husserl, The Idea of Phenomenology

2. E. Husserl, Cartesian Meditation

3. A. Schutz, Multiple realities

4. M. Heidegger, What is Metaphysic

5. K. Jaspers, Philosophy

6. H. G. Gadamer, Truth and Method

7. P. Ricoeur, The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language,

II. Literature pomocnicza: Matthias Steup, John Turri and Ernest Sosa (eds.), "Contemporary Debates in Epistemology", E Sosa (ed.) "A Companion to Epistemology", A. P. Martinich, D. Sosa (eds.), A Companion to Analytic Philosophy; S. Guttenplan (ed.), "A Companion to the Philosophy of Mind"; J. Kim, E. Sosa (eds.), "A Companion to Metaphysics".

III. Indywidualne lektury związane z projektami magisterskimi

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Studenci poznają współczesną tradycję epistemologiczną jako pewne pole otwartych sporów. Poznają również problemy, które są wspólne dla analitycznej i pozaanalitycznej tradycji filozoficznej, w szczególności problem prawdy, przekonania i racjonalności. Poznają też problemy łączące epistemologię z filozofią nauki, aksjologia i teorią działania. Zrozumieją podobieństwa i różnice pomiędzy epistemologią i kognitywistyka.

Umiejętności: Studenci będą się doskonalić w analizach pojęciowych i logicznych; nauczą sie sprawnie operować analityczną i hermeneutyczną aparaturą pojęciową i przede wszystkim wyszukiwać problemy nierozwiązane lub rozwiązane pozornie.

Postawy: Studenci zdobywają podstawy do systematycznej pracy naukowej - przez stosunkowo długi czas będą skupieni na pogłębianiu jednego tematu ucząc się dzielić swą pracę na logiczne fazy i przedstawiać rezultaty tych faz pracy nie tracąc z oczu całości.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania w pierwszym roku seminarium: (1) praca pisemna oparta na dodatkowych własnych lekturach, zwykle związana z wybrana tematyką pracy magisterskiej; (2) dokonanie wyboru tematu i sporządzenie szkicu planowanej pracy magisterskiej na koniec pierwszego semestru. W drugim roku seminarium magistranci zobowiązani są systematycznie przedstawiać fragment swoich rozważań. Nie można zaliczyć seminarium nie przedstawiając i nie referując fragmentów swoich prac, a jedynie przedstawiając całość na koniec drugiego roku. Całość pracy oczekiwana będzie w końcu kwietnia drugiego roku trwania seminarium - maj jest czasem przeznaczonym na korekty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac8cf246c7f134d70b108f02fa26ddebd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=63ada4e3-32ae-4bb6-bf31-c9dbd103c7fe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ukierunkowane jest na realizację dwu celów. Celem pierwszym jest umówienie podstawowej problematyki badawczej podejmowanej w ramach filozofii moralnej. Celem drugim jest wspomaganie realizacji indywidualnych projektów studentów zmierzających do przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pierwszym celem seminarium jest rozważenie wybranych aspektów problematyki badanej w obszarze filozofii moralnej. W części pierwszej omówiony zostaje ogólny zarys kwestii rozważanych w podstawowej literaturze przedmiotu. Szczególna uwaga zwrócona zostaje na możliwość zdefiniowania przedmiotu etyki, jak również określenia głównych tradycji etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kluczowych założeń . Następnie zaprezentowane zostają najważniejsze stanowiska we współczesnych sporach metaetycznych. W pierwszej kolejności omawiane są trzy koncepcje – moralny intuicjonizm, emotywizm oraz preskryptywizm. W ramach analizy poszczególnych propozycji teoretycznych wyeksponowane zostaną łączące się z nimi dylematy. Dyskusję wokół koncepcji non-naturalistycznych uzupełni prezentacja ujęć alternatywnych: współczesnego naturalizm etycznego, odnowionej teorii prawa naturalnego (J. Finnis) oraz amerykańskiego komunitarianizmu (A. Macintyre). Omawianiu kolejnych stanowisk metaetycznych towarzyszyć bedzie przedstawienie na ich tle wybranych zagadnień etyki szczegółowej.

W ramach realizacji drugiego celu seminarium omawiane będą postępy studentów w przygotowaniu prac magisterskich. Na koniec zaplanowanego cyklu zajęć studenci przedstawią szczegółowy plan własnych prac magisterskich.

Literatura:

1. A. MacIntyre, A Short History of Ethics, 2002. (excerpts)

2. A. MacIntyre, After Virtue, Oxford University Press, 1996. (excerpts)

3. Aristotle, Nicomachean Ethics, McGraw-Hill, 2012 (excerpts)

4. I. Kant, Foundations for the Metaphysics of Morals, (excerpts)

5. Smith, A., The theory of moral sentiments (excerpts)

6. Moore, G. E., Principia Ethica, (excerpts)

7. R. M. Hare, Moral Thinking. (excerpts)

8. Michael Walzer, “Just and Unjust Wars” , Basic Books, 2015

9. Michael Walzer, "Arguing About War", Yale University Press, 2004

10. Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968

Wymagania wstępne:

General knowledge of issues discussed in the field of moral philosophy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)