Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA Seminar 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PCECE-MCDE1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MA Seminar 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: PCE-CE - obligatory subjects for 1st year
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok I
Seminaria magisterskie Etyka Więzi Międzyludzkich - rok II
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok I
Seminaria magisterskie Filozofia Kultury, Religii i Polityki - rok II
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FI2_W13

FI2_W15

FI2_U02

FI2_U11

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest przełomowym dziełom XX wiecznej filozofii teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki poznania i racjonalności. Centralnymi pojęciami rozważanymi na seminarium będą pojęcia prawdy, racjonalności, uzasadnienia, doświadczenia, przekonania i wiedzy. Seminarium ma dwa równoległe nurty. Pierwszy polega na dyskutowaniu wspólnych lektur - kamieni milowych XX wiecznej filozofii teoretycznej - drugi na systematycznym omawianiu postępów własnych projektów magisterskich uczestników.

Pełny opis:

Seminarium ma dwa cele. Pierwszym jest zintegrowanie pracy jego uczestników, mających z założenia nieco różne podstawy, ze względu na odmienne profile wykształcenia licencjackiego poprzez wspólne lektury. Jako testy źródłowe zostały wybrane kluczowe dla XX wieku prace filozoficzne, wyznaczające rozumienie takich kategorii jak prawda, wiedza, poznanie, znaczenie, język, przekonanie, sens, rozumienie, wyjaśnienie. Dyskusja tych lektur pierwszym roku trwania seminarium zajmie ok 3/4 czasu zajęć. Pozostała 1/4 będzie poświęcona prezentacjom związanym z indywidualnymi projektami. Lektury do tech części będą zaproponowane grupie przez referentów.

Drugim celem zajęć jest kontrolowanie i wspomaganie indywidualnych projektów magisterskich uczestników. Wspomniane wyżej referaty służą temu celowi. W razie potrzeby część ta będzie indywidualnie rozszerzana w ramach konsultacji.

Literatura:

I. Literatura podstawowa (rozłożona w róznych proporcjach na dwa semestery)

Skcje wprowadzające: Wybrane dyskusje z tomu "J. Burr, M. Goldinger

Philosophy and Contemporary Issues"

A) Tradycja analityczna

1. G. Frege, Function and Object

2. B. Russell, On denotation

3. P. Strawson, Individuals

4. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus

5. L. Wittgenstein, On Certainty

6. S. Kripke, Naming and Necessity

7. P. Grettier, Is Justified True Belief Knowledge?

8. W. V. O. Quine, Two Dogmas of Empiricism

9. P. A. Boghjossian, Analyticity Reconsidered

10. D. Davidson, Truth and Meaning

11. D. Davidson, Belief and the Basis of Meaning

12. J. Searle, Speech Acts

B) Tradycja fenomenologiczna i hermeneutyczna

1. E. Husserl, The Idea of Phenomenology

2. E. Husserl, Cartesian Meditation

3. A. Schutz, Multiple realities

4. M. Heidegger, What is Metaphysic

5. K. Jaspers, Philosophy

6. H. G. Gadamer, Truth and Method

7. P. Ricoeur, The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language,

II. Literature pomocnicza: Matthias Steup, John Turri and Ernest Sosa (eds.), "Contemporary Debates in Epistemology", E Sosa (ed.) "A Companion to Epistemology", A. P. Martinich, D. Sosa (eds.), A Companion to Analytic Philosophy; S. Guttenplan (ed.), "A Companion to the Philosophy of Mind"; J. Kim, E. Sosa (eds.), "A Companion to Metaphysics".

III. Indywidualne lektury związane z projektami magisterskimi

Efekty kształcenia:

Wiedza: Studenci poznają współczesną tradycję epistemologiczną jako pewne pole otwartych sporów. Poznają również problemy, które są wspólne dla analitycznej i pozaanalitycznej tradycji filozoficznej, w szczególności problem prawdy, przekonania i racjonalności. Poznają też problemy łączące epistemologię z filozofią nauki, aksjologia i teorią działania. Zrozumieją podobieństwa i różnice pomiędzy epistemologią i kognitywistyka.

Umiejętności: Studenci będą się doskonalić w analizach pojęciowych i logicznych; nauczą sie sprawnie operować analityczną i hermeneutyczną aparaturą pojęciową i przede wszystkim wyszukiwać problemy nierozwiązane lub rozwiązane pozornie.

Postawy: Studenci zdobywają podstawy do systematycznej pracy naukowej - przez stosunkowo długi czas będą skupieni na pogłębianiu jednego tematu ucząc się dzielić swą pracę na logiczne fazy i przedstawiać rezultaty tych faz pracy nie tracąc z oczu całości.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania w pierwszym roku seminarium: (1) praca pisemna oparta na dodatkowych własnych lekturach, zwykle związana z wybrana tematyką pracy magisterskiej; (2) dokonanie wyboru tematu i sporządzenie szkicu planowanej pracy magisterskiej na koniec pierwszego semestru. W drugim roku seminarium magistranci zobowiązani są systematycznie przedstawiać fragment swoich rozważań. Nie można zaliczyć seminarium nie przedstawiając i nie referując fragmentów swoich prac, a jedynie przedstawiając całość na koniec drugiego roku. Całość pracy oczekiwana będzie w końcu kwietnia drugiego roku trwania seminarium - maj jest czasem przeznaczonym na korekty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Piłat, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Robert Piłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Piłat, Adam Świeżyński, Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Robert Piłat, Adam Świeżyński, Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Literatura:

1. Wybrane teksty z antologii "A Companion to Analytic Philosophy" eds. A. P. Martinich, D. Sosa

2. Wybrane teksty z antologii "Knowledge and Reality", eds. S. M. Can, M. Eckert, R. Buckley

3. Teksty źródłowe:

Filozofia teoretyczna

G. Frege, Function and Object

B. Russell, On denotation

A. Tarki, The Concept of Truth in Formalized Languages

L. Wittgenstein, Philosophical Investigations

P. Grettier, Is Justified True Belief Knowledge?

W. V. O. Quine, Two Dogmas of Empiricism

D. Davidson, Truth and Meaning

D. Davidson, Belief and the Basis of Meaning

J. Searle, Speech Acts

Filozofia praktyczna

G. E. Moore, Ethics

R. M. Hare, Essays on Moral Concepts

K. R. Popper, The Poverty of Historicism

Ph. Foot, Moral Relativism

B. Williams, Moral Luck

J. Rawls, Theory of Justice

H. Hart, The Concept of Law

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.