Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PCECE-MCDE2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MA Seminar 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W13 FI2_W15

FI2_U01 FI2_U11 FI2_U14 FI2_U15

FI2_K02 FI2_K08


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest rozwojowi epistemologii XX i XXI wiecznej tradycji analitycznej, z uwzględnieniem niektórych nieanalitycznych koncepcji spoza tej tradycji, mianowicie z fenomenologii i hermeneutyki. Centralnymi pojęciami rozważanymi na seminarium będą pojęcia prawdy, racjonalności, uzasadnienia, doświadczenia, przekonania i wiedzy. Program seminarium będzie elastyczny, jako że jego celem jest wsparcie indywidualnych projektów magisterskich jego uczestników.

Pełny opis:

Tytuł seminarium zapożyczony jest z niedawnej antologii pod redakcją M. Steupa, J. Turri i E. Sosy obejmującej kilkanascie bieżących sporów w dziedzinie epistemologii, na przykład: (1) o miejsce (prymat) doświadczenia w strukturze wiedzy;(2) o domknięcie (lub nie) wiedzy względem relacji logicznego wynikania; (3) o rolę kontekstu w powstawaniu wiedzy; (4) współczesne wersje sceptycyzmu; (5) o istnienie wiedzy a priori; (6) o pojęcie i kryteria uzasadnienia; (7) o pojęcie świadectw empirycznych; (8) o pojęcia i kryteria prawdy.

W każdej z tych kwestii czytane będą teksty przedstawiające opozycyjne poglądy. W czasie analizy tych dyskusji będzie powstawała lista nierozwiązanych problemów, które stana się propozycjami na prace magisterskie, dla tych uczestników, którzy zdecydują się na poświęcenie swoich prac problemom epistemologicznym. Dalsze lektury będą w dużej mierze kształtowane przez te wybory.

Literatura:

Matthias Steup, John Turri and Ernest Sosa , "Conteporary Debates in Epistemology"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Studenci poznają współczesną tradycję epistemologiczną jako pewne pole otwartych sporów. Poznają również problemy, które są wspólne dla analitycznej i pozaanalitycznej tradycji filozoficznej, w szczególności problem prawdy, przekonania i racjonalności. Poznają też problemy łączące epistemologię z filozofią nauki, aksjologia i teorią działania. Zrozumieją podobieństwa i różnice pomiędzy epistemologią i kognitywistyka.

Umiejętności: Studenci będą się doskonalić w analizach pojęciowych i logicznych; nauczą sie sprawnie operować analityczną aparaturą pojęciową i przede wszystkim wyszukiwać problemy nierozwiązane lub rozwiązane pozornie.

Postawy: Studenci zdobywają podstawy do systematycznej pracy naukowej - przez stosunkowo długi czas będą skupieni na pogłębianiu jednego tematu ucząc się dzielić swą pracę na logiczne fazy i przedstawiać rezultaty tych faz pracy nie tracąc z oczu całości.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania w pierwszym roku seminarium: (1) praca pisemna oparta na dodatkowych własnych lekturach, zwykle związana z wybrana tematyka racy magisterskiej; (2) dokonanie wyboru tematu i sporządzenie szkicu planowanej pracy magisterskiej na koniec pierwszego semestru. W drugim roku seminarium magistranci zobowiązani są systematycznie przedstawiać fragment swoich rozważań. Nie można zaliczyć seminarium nie przedstawiając i nie referując fragmentów swoich prac, a jedynie przedstawiając całość na koniec drugiego roku. Całość pracy oczekiwana będzie w końcu kwietnia drugiego roku trwania seminarium - maj est czasem przeznaczonym na korekty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)