Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PCECE-MCDE3
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA Seminar 3
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W13 FI2_W15

FI2_U01 FI2_U11 FI2_U14 FI2_U15

FI2_K02 FI2_K08

Skrócony opis:

Seminarium ukierunkowane jest na realizację dwu celów. Celem pierwszym jest umówienie podstawowej problematyki badawczej podejmowanej w ramach filozofii moralnej. Celem drugim jest wspomaganie realizacji indywidualnych projektów studentów zmierzających do przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pierwszym celem seminarium jest rozważenie wybranych aspektów problematyki badanej w obszarze filozofii moralnej. W części pierwszej omówiony zostaje ogólny zarys kwestii rozważanych w podstawowej literaturze przedmiotu. Szczególna uwaga zwrócona zostaje na możliwość zdefiniowania przedmiotu etyki, jak również określenia głównych tradycji etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kluczowych założeń . Następnie zaprezentowane zostają najważniejsze stanowiska we współczesnych sporach metaetycznych. W pierwszej kolejności omawiane są trzy koncepcje – moralny intuicjonizm, emotywizm oraz preskryptywizm. W ramach analizy poszczególnych propozycji teoretycznych wyeksponowane zostaną łączące się z nimi dylematy. Dyskusję wokół koncepcji non-naturalistycznych uzupełni prezentacja ujęć alternatywnych: współczesnego naturalizm etycznego, odnowionej teorii prawa naturalnego (J. Finnis) oraz amerykańskiego komunitarianizmu (A. Macintyre). Omawianiu kolejnych stanowisk metaetycznych towarzyszyć bedzie przedstawienie na ich tle wybranych zagadnień etyki szczegółowej.

W ramach realizacji drugiego celu seminarium omawiane będą postępy studentów w przygotowaniu prac magisterskich. Na koniec zaplanowanego cyklu zajęć studenci przedstawią szczegółowy plan własnych prac magisterskich.

Literatura:

1. A. MacIntyre, A Short History of Ethics, 2002. (excerpts)

2. A. MacIntyre, After Virtue, Oxford University Press, 1996. (excerpts)

3. Aristotle, Nicomachean Ethics, McGraw-Hill, 2012 (excerpts)

4. I. Kant, Foundations for the Metaphysics of Morals, (excerpts)

5. Smith, A., The theory of moral sentiments (excerpts)

6. Moore, G. E., Principia Ethica, (excerpts)

7. R. M. Hare, Moral Thinking. (excerpts)

8. Michael Walzer, “Just and Unjust Wars” , Basic Books, 2015

9. Michael Walzer, "Arguing About War", Yale University Press, 2004

10. Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Postawy - ukształtowanie postawy racjonalnej oceny moralnych zachowań człowieka.

Kompetencja – umiejętność systematycznego przedstawiania podstawowych dylematów związanych z filozofią moralną, umiejętność pisania tekstu akademickiego

Wiedza – znajomość podstawowych problemów/alternatywnych rozstrzygnięć/metod uzasadniania stosowanych w obszarze etyki

Metody i kryteria oceniania:

Assessment based on: active participation in classes, knowledge of subject-matter covered in particular items from the reading list, presenting a specific plan of MA thesis.

ZAJĘCIA ZDALNE, SYNCHRONICZNE, PROWADZONE ZA POMOCĄ APLIKACJI MicroSoftTeams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac8cf246c7f134d70b108f02fa26ddebd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=63ada4e3-32ae-4bb6-bf31-c9dbd103c7fe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ukierunkowane jest na realizację dwu celów. Celem pierwszym jest umówienie podstawowej problematyki badawczej podejmowanej w ramach filozofii moralnej. Celem drugim jest wspomaganie realizacji indywidualnych projektów studentów zmierzających do przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pierwszym celem seminarium jest rozważenie wybranych aspektów problematyki badanej w obszarze filozofii moralnej. W części pierwszej omówiony zostaje ogólny zarys kwestii rozważanych w podstawowej literaturze przedmiotu. Szczególna uwaga zwrócona zostaje na możliwość zdefiniowania przedmiotu etyki, jak również określenia głównych tradycji etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kluczowych założeń . Następnie zaprezentowane zostają najważniejsze stanowiska we współczesnych sporach metaetycznych. W pierwszej kolejności omawiane są trzy koncepcje – moralny intuicjonizm, emotywizm oraz preskryptywizm. W ramach analizy poszczególnych propozycji teoretycznych wyeksponowane zostaną łączące się z nimi dylematy. Dyskusję wokół koncepcji non-naturalistycznych uzupełni prezentacja ujęć alternatywnych: współczesnego naturalizm etycznego, odnowionej teorii prawa naturalnego (J. Finnis) oraz amerykańskiego komunitarianizmu (A. Macintyre). Omawianiu kolejnych stanowisk metaetycznych towarzyszyć bedzie przedstawienie na ich tle wybranych zagadnień etyki szczegółowej.

W ramach realizacji drugiego celu seminarium omawiane będą postępy studentów w przygotowaniu prac magisterskich. Na koniec zaplanowanego cyklu zajęć studenci przedstawią szczegółowy plan własnych prac magisterskich.

Literatura:

1. A. MacIntyre, A Short History of Ethics, 2002. (excerpts)

2. A. MacIntyre, After Virtue, Oxford University Press, 1996. (excerpts)

3. Aristotle, Nicomachean Ethics, McGraw-Hill, 2012 (excerpts)

4. I. Kant, Foundations for the Metaphysics of Morals, (excerpts)

5. Smith, A., The theory of moral sentiments (excerpts)

6. Moore, G. E., Principia Ethica, (excerpts)

7. R. M. Hare, Moral Thinking. (excerpts)

8. Michael Walzer, “Just and Unjust Wars” , Basic Books, 2015

9. Michael Walzer, "Arguing About War", Yale University Press, 2004

10. Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968

Wymagania wstępne:

General knowledge of issues discussed in the field of moral philosophy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)