Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie z teorii poznania i filozofii języka 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-SEMLTP Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z teorii poznania i filozofii języka 2 (i przygotowanie do egzaminu dyplomowego – konsultacje)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W15

K_W17

K_U03

K_U07

K_U19

K_K02

Skrócony opis:

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Pełny opis:

Ze względu na pierwszy cel zajęć jakim jest przygotowanie pracy licencjackiej student zapoznaje się z metodyką pisania pracy licencjackiej ( ogólnie naukowej), przypominane są metody przygotowania do pisania pracy, określenie zaawansowania pracy u uczestników seminarium i koordynacja pracy.

Ze względu na drugi cel zostały wyodrębnione grupy zgadnie, które będą podejmowane w trakcie spotkań seminaryjnych.

Należą do nich:

1. Zdania Analityczne i syntetyczne w ujęciu W.V. O Quine’a i H. Putnama. Na podstawie W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu w tegoż: Z Punktu widzenia logiki, oraz H. Putnam, Analityczne i syntetyczne w: tegoż Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

2. Semantyczna koncepcja prawdy A. Tarskiego. Na podstawie: Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki. w; A Tarski Pisma logiczno-filozoficzne t.1 Prawda; ss. 228-282

3. Koncepcje znaczenia Na podstawie: Znaczenie wyrazu „znaczenie” w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje. Krytyka klasycznych koncepcji znaczenia

4. Współczesne koncepcje świadomości, dyskusja pracy J. Searle Umysł na nowo odkryty

5. Komunikacyjna teoria języka. H. Grice,a Koncepcja implikatur komunikacyjnych

6. Kognitywistyczne koncepcje języka i poznania na podstawie: J. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej.

7. Pojęcie i rodzaje realizmu . Na podstawie. T. Szubka Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne

8. Realizm wewnętrzny H. Putnama . Na podstawie: H. Putnam Wiele twarzy realizmu w tegoż :Wiele twarzy realizmu i inne eseje

9. D. Davidsona koncepcja umysłu. Na podstawie Zdarzenia mentalne. Umysł Materialny w: tegoż Eseje o prawdzie języku i umyśle

Literatura:

1. H. Putnam, Analityczne i syntetyczne, w : Wiele Twarzy realizmu i inne eseje, przekład. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998,

2. W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu w tegoż: Z Punktu widzenia logiki,

3. A Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w tegoż Pisma logiczno-filozoficzne t.1 Prawda; ss. 228-282

4. H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie” w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

5. J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

6. H.P. Grice: Logika a konwersacja. [W:] Język w świetle nauki. Warszawa 1980.

7. J. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej.

Efekty kształcenia:

1. Efektem jest przygotowanie pracy licencjackiej w wersji papierowej i elektronicznej (o objętości 30-60 stron standardowego wydruku komputerowego (ok. 54000-108000 znaków bez spacji) oraz poszerzenie wiedzy z teorii poznania i filozofii języka

Wiedza: student wie jaka jest problematyka współczesnej teorii poznania i filozofii języka, jakie są jej źródła i problematyka, zna jej głównych przedstawicieli i ich stanowiska. Student zna wybrane teksty dotyczące wybranych kwestii teorii poznania i filozofii języka i rozumie zagadnienia jakie one poruszają. Zna też wagę merytorycznej i racjonalnej dyskusji w kwestiach teoretycznych.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne , Potrafi precyzyjnie i jasno formułować problemy i logicznie argumentować stawiane tezy. Umie sformułować trafną merytorycznie i poprawną logicznie prezentację wybranego zagadnienia. Rozumie specyfikę analizy filozoficznej. Potrafi zachować logiczną dyscyplinę myślenia i wypowiedzi.

Kompetencje: Jest przygotowany do pogłębionej, racjonalnej dyskusji na tematy podejmowane w teorii poznania i filozofii języka. Potrafi wnieść do każdej dyskusji na dowolny temat elementy analizy i racjonalnej argumentacji

ECTS

udział w zajęciach - 30

przygotowanie do seminarium, czytanie zadanych tekstów - 30

przygotowanie prezentacji 10

SUMA GODZIN 70

LICZBA ECTS – 70:30 = 2,(3) - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą do zaliczenia seminarium licencjackiego na trzecim roku studiów jest przygotowanie i złożenie przez studenta pracy licencjackiej do oceny oraz odbycie przez studenta konsultacji przygotowujących go do egzaminu dyplomowego. Jeśli seminarium jest dla kogoś drugim seminarium, na którym nie przygotowuje pracy licencjackiej podstawa zaliczenia jest praca na seminarium (obecność, znajomość lektur, dyskusja) oraz przygotowanie prezentacji.

2. Ocena końcowa ma trzy składowe: ocenę za pracę na seminarium– przygotowanie do dyskusji, ocenę za przygotowanie prezentacji, dla osób, które nie przygotowują pracy licencjackiej lub ocena pracy licencjackiej oraz ocena z konsultacji. Pełna ocena wystawiana jest po odbyciu konsultacji w VI semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Buczkowska, Joanna Skurzak, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Janina Buczkowska, Joanna Skurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.