Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternatywne napędy w środkach transportu i ich wpływ na stan środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ASN
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywne napędy w środkach transportu i ich wpływ na stan środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W03

OB1_W09

OB1_W10

OB1_W14

OB1_W15

OB1_U02

OB1_U09

OB1_U10

OB1_U11

OB1_U12

OB1_K05

Skrócony opis:

- wprowadzenie do zagadnień transportu

- rodzaje transportu

- udział transportu w gospodarce światowej, europejskiej i polskiej

- napędy konwencjonalne - silniki spalinowe

- rodzaje oddziaływań konwencjonalnych środków transportu na środowisko

- sposoby ograniczania wpływu transportu na chemiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - napędy alternatywne

- hałas i sposoby ograniczania wpływu hałasu od środków transportu na ludzi i elementy środowiska naturalnego

- wpływ infrastruktury transportowej na ludzi i środowisko naturalne

- płyny eksploatacyjne stosowane w środkach transportu, jako źródło emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

Pełny opis:

- wprowadzenie do zagadnień transportu: a) definicje transportu, środków transportu, eksploatacji, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych b) znaczenie transportu dla współczesnej cywilizacji

- rodzaje transportu: transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny (morski i śródlądowy)

- udział transportu w gospodarce światowej, europejskiej i polskiej: ilościowa charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu a) w ujęciu liczby eksploatowanych środków transportu, b) w ujęciu liczby przewożonych osób i towarów

- rodzaje oddziaływań konwencjonalnych środków transportu na środowisko: a) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego składnikami spalin, b) emisja hałasu, c) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wody i gleby płynami eksploatacyjnymi

- rodzaje oddziaływań alternatywnychj środków transportu na środowisko: a) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego składnikami spalin, b) emisja hałasu, c) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wody i gleby płynami eksploatacyjnymi

- sposoby ograniczania wpływu transportu na chemiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego: systemy poprawy składu spalin z silników spalania wewnętrznego, w tym katalityczne konwertory spalin

- hałas i sposoby ograniczania wpływu hałasu od środków transportu na ludzi i elementy środowiska naturalnego: definicja hałasu, rodzaje hałasu, uciążliwość poszczególnych rodzajów hałasu dla ludzi, metody ograniczania wpływu hałasu na ludzi

- wpływ infrastruktury transportowej na ludzi i środowisko naturalne: charakterystyka infrastruktury drogowej miejskiej i pozamiejskiej, infrastruktury kolejowej, infrastruktury lotniczej i infrastruktury transportu wodnego

- płyny eksploatacyjne stosowane w środkach transportu, jako źródło emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby: a) paliwa silnikowe, b) oleje smarowe i smary, c) inne płyny eksploatacyjne

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod redakcją J. Borzyszkowskiego - Ocena oddziaływania autostrady A-2 na zdrowie ludzi; Instytut Ochrony Środowiska

2. U. Kaźmierczak, A. Kulczycki - Wpływ emisji energii z terenów zurbanizowanych i szlaków komunikacyjnych na zmiany w rozwoju ekosystemów w ich otoczeniu; artykuł zgłoszony do redakcji SEeB, styczeń 2012

3. Ministerstwo Gospodarki Prognoza Oddziaływania na Środowisko dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” (Raport końcowy) Opracowanie: Proeko CDM Sp. z o.o. Warszawa czerwiec 2009 r.

4. Jackowiak B. 2007. Wstęp. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 5-6. Warszawa-Poznań-Lublin.

5. Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W. & Wojterska M. 2007. Wpływ infrastruktury transportowej na siedliska i roślinność: metodyczne podstawy analizy i próba oceny. [W:]

6. B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 53-65. Warszawa-Poznań-Lublin.

ponadto studenci sami poszukują potrzebnych źródeł literaturowych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- zna i rozumie zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie

-zna i rozumie historię Ziemi oraz procesy biosfery, uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody oraz zjawiska i procesy meteorologiczne, a także zasady interpretacji danych meteorologicznych

-zna i rozumie zagrożenia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska, a także podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania zanieczyszczeń środowiska

-zna i rozumie narzędzia matematyczne i statystyczne na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych

-zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe w języku obcym w zakresie ochrony środowiska

-zna i rozumie podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody

Umiejętności

-potrafi korzystać na poziomie podstawowym z literatury przedmiotu w języku obcym

-potrafi stawiać poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń oparte na logicznych przesłankach

-potrafi, pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie innych specjalistów, podejmować działania na rzecz ochrony środowiska

-potrafi wykorzystywać instrumenty prawne i ekonomiczne w ograniczaniu antropopresji

-potrafi przygotować ustną prezentację szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska i edukacji środowiskowej oraz aktywnie uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego

Kompetencje społeczne

-jest gotów do wykazywania ostrożności i krytycyzmu w przyjmowaniu informacji podawanych w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanej prezentacji na wybrany i uzgodniony temat oraz aktywność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)