Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ekologii i behawioru ptaków w celu ochrony gatunkowej – metody terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BEBP
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania ekologii i behawioru ptaków w celu ochrony gatunkowej – metody terenowe
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W07

OB1_W09

OB1_U02

OB1_U06

OB1_U07

OB1_U09

OB1_K03

OB1_K04


Wymagania wstępne:

znajomość biologii i ekologii zwierząt

Skrócony opis:

rozroPrzedmiot wprowadza podstawy wykorzystania różnych metod terenowych do zrozumienia ekologii i behawioru dzikich gatunków na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków. Prezentuje metody badań terenowych w zakresie biologii i ekologii rozrodu, wyboru siedliska gniazdowania, wykorzystania zasobów pokarmowych, systemów kojarzenia, zachowania się, wędrówek, itp. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych na gatunku. Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy.

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW we Wróblach k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem na MSTeams.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania różnych metod terenowych do zrozumienia ekologii i behawioru dzikich gatunków na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków. Prezentuje metody badań terenowych w zakresie biologii i ekologii rozrodu, wyboru siedliska gniazdowania, wykorzystania zasobów pokarmowych, systemów kojarzenia, zachowania się, wędrówek, itp. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych na gatunku. Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy.

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW w Kobylnicy k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem.

1. Organizacja zajęć. Czym zajmuje się ekologia rozrodu. Podstawy pojęć z zakresu ekologii i behawioru ptaków

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. Monitoring – po co liczymy ptaki lęgowe?

5. Biologia i ekologia rozrodu ptaków – metody badania w terenie

6. Wybiórczość siedliskowa i wybór miejsca na gniazdo – metody badania w terenie

7. Miejsca i sposoby żerowania – metody badania ekologii żerowania

8. Jak badamy presję drapieżników?

9. Po co obrączkujemy ptaki – obrączkowanie obrączkami metalowymi i kolorowymi

10. Po co i w jaki sposób odławiamy ptaki - jakie dane możemy uzyskać po złapaniu osobnika?

11. Po co pobieramy krew – metody pobierania i konserwacji?

12. Życie w kolonii – co dają nam badania behawioralne?

13. Metody badania zachowania się ptaków – co możemy obserwować w terenie

14. W jaki sposób badania biologii, ekologii i zachowania się ptaków pomagają w skutecznej ochronie gatunku i jego siedliska gniazdowania

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

1. Krebs Ch. J., Davies N.B. 1997. Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach, Blackwell Scientific Publ.

2. Danchin E., Giraldeau L-A., Cezilly F. 2008. Behavioural Ecology: An Evolutionary Perspective on Behaviour. OUP Oxford.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

4. Krebs Ch.J. Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące metod badań ekologii rozrodu i zachowania się zwierząt

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a) Efekty kształcenia

1.Wiedza:

EK1 Student zna poziomy organizacji życia, bioróżnorodności biologicznej i

wzajemne oddziaływania organizmów na środowisko na przykładzie wysp na Wiśle i zamieszkujących je ptaków;

EK2 Student zna główne kategorie pojęciowe i terminologię z obszaru nauk

przyrodniczych i ochrony przyrody; zna metody badawcze z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt;

EK3 Student rozumie i wyjaśnia związki między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony; rozumie zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania środowiska; potrafi wyjaśnić znaczenie badań terenowych dla planowania ochrony gatunku

2.Umiejętności

EK4 Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

EK5 Student wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo;

EK6 Student potrafi interpretować obserwacje terenowe i na ich podstawie wyciągnąć poprawne wnioski;

EK7 Student pracując w zespole i wykorzystując doświadczenia ekspertów potrafi podejmować działania na rzecz ochrony przyrody

3.Kompetencje:

EK8 Student doskonali swoje umiejętności zawodowe w pracy terenowej; dba o powierzony sprzęt oraz pracę własną i innych

EK9 Student podejmuje pracę w terenie, wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach; efektywnie współdziała w pracy zespołowej

b) Opis ECTS

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w części audytoryjnej 5

Przygotowanie do części terenowej 10

Udział w części terenowej 30

Studiowanie literatury do części audytoryjnej 15

Studiowanie literatury do części terenowej 10

Przygotowanie prezentacji 30

Przygotowanie raportu 20

Suma godzin 120 [120/30 = 4]

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

1. Wiedza (EK 1-3):

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna poziomów organizacji życia, bioróżnorodności biologicznej i wzajemnych oddziaływań organizmów na środowisko na przykładzie wysp na Wiśle i zamieszkujących je ptaków; Student nie zna głównych kategorii pojęciowych i terminologii z obszaru nauk przyrodniczych i ochrony przyrody; nie zna metod badawczych z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt; Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związków między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej; nie potrafi wyjaśnić znaczenia badań terenowych dla planowania ochrony gatunku;

Na ocenę 3 (dst.): Student zna ogólnie poziomy organizacji życia, bioróżnorodności biologicznej i wzajemnych oddziaływań organizmów na środowisko ale nie potrafi tej wiedzy odnieść do obserwowanego środowiska; Student zna niektóre pojęcia i terminologię z obszaru nauk przyrodniczych i ochrony przyrody; zna niektóre metody badawcze z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt; nie potrafi przytoczyć przykładów ich zastosowania; Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony, ale nie potrafi podać przykładów; nie potrafi wyjaśnić znaczenia badań terenowych dla planowania ochrony gatunku;

Na ocenę 4 (db.): Student zna poziomy organizacji życia, bioróżnorodności biologicznej i wzajemnych oddziaływań organizmów na środowisko, ale niewystarczająco wykorzystuje je w opisie poznanego środowiska; Student zna niektóre wiele kategorii pojęciowych i terminologię z obszaru nauk przyrodniczych i ochrony przyrody; zna wiele metod badawczych z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt i potrafi przytoczyć przykład ich zastosowania; Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony; zna wiele przykładów; potrafi wyjaśnić znaczenie badań terenowych dla planowania ochrony gatunku, ale nie potrafi podać przykładów z literatury;

Na ocenę 5 (bdb.) Student bardzo dobrze zna poziomy organizacji życia, bioróżnorodności biologicznej i wzajemne oddziaływania organizmów na środowisko na przykładzie wysp na Wiśle i zamieszkujących je ptaków; bardzo dobrze zna główne kategorie pojęciowe i terminologię z obszaru nauk przyrodniczych i ochrony przyrody oraz metody badawcze z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt; zna wiele przykładów; Student doskonale rozumie i wyjaśnia relacje między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony; potrafi wyjaśnić znaczenie badań terenowych dla planowania ochrony gatunku oraz podać przykłady ich zastosowania

2. Umiejętności (EK 4-7)

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi sporządzić prostego raportu na podstawie zebranych danych; Student nie umie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, korzysta z niesprawdzonych źródeł, tekst omawianego artykułu jest niepoprawnie przetłumaczony; Student nie potrafi wykonać i opisać prostych zadań badawczych indywidualnie (zespołowo); Student nie potrafi zinterpretować obserwacji terenowych i wyciąga niepoprawne wnioski; Student nie potrafi pracować w zespole i wykorzystywać doświadczenia ekspertów oraz nie potrafi podejmować działań na rzecz ochrony przyrody

Na ocenę 3 (dst.): Student poprawnie sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych, ale nie potrafi wyciągnąć wniosków, a strona graficzna raportu pozostawia wiele do życzenia; Student poprawnie przygotowuje wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, ma jednak problemy z tłumaczeniem naukowych tekstów w języku angielskim oraz wybraniem ważnego dla prezentacji materiału; Student potrafi poprawnie wykonać, ale ma problem z prawidłowym opisaniem prostych zadań badawczych indywidualnie (zespołowo); Student potrafi zinterpretować niektóre obserwacje terenowych, ale wyciąga często niepoprawne wnioski; Student potrafi pracować w zespole i wykorzystywać doświadczenia ekspertów ale nie potrafi podejmować działań na rzecz ochrony przyrody

Na ocenę 4 (db.): Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; wyciąga prawidłowe wnioski, ale strona graficzna raportu jest uboga; Student dobrze przygotuje wystąpienia ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, prezentacja zawiera jednak błędy lub nie wykorzystuje wszystkich ważnych informacji zawartych w omawianych artykułach; Student dobrze wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie (zespołowo); Student potrafi dobrze zinterpretować obserwacje terenowych, ale nie zawsze wyciąga poprawne wnioski; Student potrafi pracować w zespole i wykorzystywać doświadczenia ekspertów i zazwyczaj potrafi podejmować działania na rzecz ochrony przyrody

Na ocenę 5 (bdb.): Student sporządza proste raporty na podstawie zebranych danych; wyciąga prawidłowe wnioski i zastanawia się nad otrzymanymi wynikami, wykorzystuje tabele i ryciny do przedstawiania wyników; Student przygotowuje spójne i przemyślane wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Prezentacja zawiera wszystkie istotne informacje zawarte w przeczytanych artykułach, a artykuły są przetłumaczone bezbłędnie; Student doskonale wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo; Student potrafi bardzo dobrze zinterpretować obserwacje terenowych i wyciąga poprawne wnioski; Student doskonale pracuje w zespole i wykorzystuje doświadczenia ekspertów do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody

3. Kompetencje (EK 8-9): Oceniana jest rzetelność pracy zarówno w terenie jak i w czasie przygotowania prezentacji oraz raportów. Oceniana jest samodzielność i umiejętność pracy w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23207
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania różnych metod terenowych do zrozumienia ekologii i behawioru dzikich gatunków na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków. Prezentuje metody badań terenowych w zakresie biologii i ekologii rozrodu, wyboru siedliska gniazdowania, wykorzystania zasobów pokarmowych, systemów kojarzenia, zachowania się, wędrówek, itp. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych na gatunku.Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy.

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW we Wróblach k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem na MSTeams.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania różnych metod terenowych do zrozumienia ekologii i behawioru dzikich gatunków na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków. Prezentuje metody badań terenowych w zakresie biologii i ekologii rozrodu, wyboru siedliska gniazdowania, wykorzystania zasobów pokarmowych, systemów kojarzenia, zachowania się, wędrówek, itp. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych na gatunku.Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy.

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW we Wróblach k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem.

1. Organizacja zajęć. Czym zajmuje się ekologia rozrodu. Podstawy pojęć z zakresu ekologii i behawioru ptaków

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. Monitoring – po co liczymy ptaki lęgowe?

5. Biologia i ekologia rozrodu ptaków – metody badania w terenie

6. Wybiórczość siedliskowa i wybór miejsca na gniazdo – metody badania w terenie

7. Miejsca i sposoby żerowania – metody badania ekologii żerowania

8. Jak badamy presję drapieżników?

9. Po co obrączkujemy ptaki – obrączkowanie obrączkami metalowymi i kolorowymi

10. Po co i w jaki sposób odławiamy ptaki - jakie dane możemy uzyskać po złapaniu osobnika?

11. Po co pobieramy krew – metody pobierania i konserwacji?

12. Życie w kolonii – co dają nam badania behawioralne?

13. Metody badania zachowania się ptaków – co możemy obserwować w terenie

14. W jaki sposób badania biologii, ekologii i zachowania się ptaków pomagają w skutecznej ochronie gatunku i jego siedliska gniazdowania

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

1. Krebs Ch. J., Davies N.B. 1997. Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach, Blackwell Scientific Publ.

2. Danchin E., Giraldeau L-A., Cezilly F. 2008. Behavioural Ecology: An Evolutionary Perspective on Behaviour. OUP Oxford.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

4. Krebs Ch.J. Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące metod badań ekologii rozrodu i zachowania się zwierząt

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zoologii i ekologii zwierząt, bierna znajomość języka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w części audytoryjnej 5

Przygotowanie do części terenowej 10

Udział w części terenowej 30

Studiowanie literatury do części audytoryjnej 15

Studiowanie literatury do części terenowej 10

Przygotowanie prezentacji 30

Przygotowanie raportu 20

Suma godzin 120 [120/30 = 4]

Liczba ECTS 4

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania różnych metod terenowych do zrozumienia ekologii i behawioru dzikich gatunków na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków. Prezentuje metody badań terenowych w zakresie biologii i ekologii rozrodu, wyboru siedliska gniazdowania, wykorzystania zasobów pokarmowych, systemów kojarzenia, zachowania się, wędrówek, itp. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych na gatunku. Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy.

Pierwsze spotkanie on-line 26.02.24 (poniedziałek) 9.45 na MSTeams (razem z grupą dr. Bukacińskiego) w celu ustalenia spraw związanych z wyjazdem do bazy terenowej

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW w Kobylnicy k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania różnych metod terenowych do zrozumienia ekologii i behawioru dzikich gatunków na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków. Prezentuje metody badań terenowych w zakresie biologii i ekologii rozrodu, wyboru siedliska gniazdowania, wykorzystania zasobów pokarmowych, systemów kojarzenia, zachowania się, wędrówek, itp. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych na gatunku. Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy.

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW w Kobylnicy k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem.

1. Organizacja zajęć. Czym zajmuje się ekologia rozrodu. Podstawy pojęć z zakresu ekologii i behawioru ptaków

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. Monitoring – po co liczymy ptaki lęgowe?

5. Biologia i ekologia rozrodu ptaków – metody badania w terenie

6. Wybiórczość siedliskowa i wybór miejsca na gniazdo – metody badania w terenie

7. Miejsca i sposoby żerowania – metody badania ekologii żerowania

8. Jak badamy presję drapieżników?

9. Po co obrączkujemy ptaki – obrączkowanie obrączkami metalowymi i kolorowymi

10. Po co i w jaki sposób odławiamy ptaki - jakie dane możemy uzyskać po złapaniu osobnika?

11. Po co pobieramy krew – metody pobierania i konserwacji?

12. Życie w kolonii – co dają nam badania behawioralne?

13. Metody badania zachowania się ptaków – co możemy obserwować w terenie

14. W jaki sposób badania biologii, ekologii i zachowania się ptaków pomagają w skutecznej ochronie gatunku i jego siedliska gniazdowania

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

1. Krebs Ch. J., Davies N.B. 1997. Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach, Blackwell Scientific Publ.

2. Danchin E., Giraldeau L-A., Cezilly F. 2008. Behavioural Ecology: An Evolutionary Perspective on Behaviour. OUP Oxford.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

4. Krebs Ch.J. Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące metod badań ekologii rozrodu i zachowania się zwierząt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)