Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W19

OB1_U15

OB1_K01

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do działalności zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na swoje bezpieczeństwo i higienę pracy jak również współpracowników i podległych pracowników.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przekonać studenta do ważności zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy w zakładzie pracy jak i poza nim.

Obejmują następujące treści:

1. Regulacje prawne ochrony pracy, Konstytucja RP, Kodeks pracy, Ustawy, Układy zbiorowe pracy, Regulamin pracy,

2. System ochrony pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Związki zawodowe, Społeczna Inspekcja Pracy,

3. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, charakterystyka,

4. Podstawowe obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

5. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania zasad BHP i higieny pracy w zakładzie,

6. Kobieta w zakładzie pracy, ochrona pracy i zdrowia kobiet,

7. Zatrudnianie młodocianych, uwarunkowania,

8. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, warunkowania,

9. Wypadki przy pracy, choroba zawodowa, procedury postępowania,

10. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe, szkodliwe występujące podczas wykonywania pracy, zasady i metody likwidacji tych czynników,

11. Urządzenia elektryczne, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie podczerwone, promieniowanie nadfioletowe, charakterystyka,

12. Drgania mechaniczne, hałas, substancje chemiczne, zatrucia, sposoby likwidacji tych zagrożeń, środki ochrony indywidualnej,

13. Ryzyko zawodowe, ocena, kategorie, niebezpieczne zachowania ludzi,

14. Ergonomia, bezpieczne stanowisko pracy, higiena i medycyna pracy, pomieszczenia do pracy, uwarunkowania,

15. Zdarzenia losowe, zagrożenia, wypadki, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks pracy,

2. Gacek W.: Kompendium pierwszej pomocy, CIOP-PIB, Warszawa 2002,

3. Karadecka D.: Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2008,

4. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, 2009,

5. Wyka T.: Bezpieczeństwo i higiena pracy po nowelizacji prawa pracy, Warszawa 1997,

6. Zbiorowe: Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy, CIOP-PIB, Warszawa 2015,

7. Zbiorowe: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Ergonomia, CIOP- PIB, Warszawa 2016,

8. Zbiorowe: Środki ochrony indywidualnej, CIOP-PIB, Warszawa 2016,

9. Zbiorowe: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. CIOP-PIB, Warszawa 2015,

10. Zbiorowe: Hałas, CIOP-PIB, Warszawa 2015,

Literatura uzupełniająca:

1. Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa 1997,

2. Buuehl R., Majak A., Sefema J., Strużyna J.: Porażenia i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym. Etiologia i pomoc przedlekarska, WNT, Warszawa 1993,

3. Dołęgowski S., Janczała S.: Praktyczny poradnik dla służb BHP, ODDK, Warszawa 2006,

4. Karczewski J.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy, Warszawa 2000,

5. Zbiorowe: Zagrożenia mechaniczne, CIOP-PIB, Warszawa 2013,

6. Zbiorowe: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy, CIOP-PIB, Warszawa 2015,

7. Zbiorowe: Drgania mechaniczne, CIOP-PIB, Warszawa 2016,

8. Zbiorowe: Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy, CIOP-PIB, Warszawa 2015,

9. Zbiorowe: Energia elektryczna i elektryczność statyczna, CIOP-PIB, Warszawa 2015,

10. Zbiorowe; Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Prawna ochrona pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawy prawne dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu BHP w zakładzie pracy, rozpoznaje czynniki niebezpieczne dla człowieka w środowisku pracy, wymienia metody likwidacji lub ograniczenia tych czynników, posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w środowisku pracy,

Umiejętności: student umie postępować w przypadku wypadku, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadza procedurę powypadkową,

Kompetencje: student potrafi określić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, zmienia swoje podejście do wykonywania obowiązków zawodowych kierując się priorytetem własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób.

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 15

samodzielna lektura tekstów, przygotowanie się do ćwiczeń - 10

przygotowanie się do zaliczenia - 5

suma godzin - 30 [30:30(25)=1]

liczba ECTS - 1

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na poszczególne oceny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:

Ocena bardzo dobra:

- 90 - 100% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student w pełnym stopniu opanował materiał programowy i umiejętności. Zna nazwy, rozumie pojęcia oraz zjawiska fizyczne związane z bhp. Potrafi wskazać i uzasadnić potrzebę stosowania przepisów z zakresu bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego, wskazuje nieprawidłowości. Potrafi samodzielnie przystosować i zaplanować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp. Skutecznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na innych zajęciach.

Ocena dobra:

- 70 - 89% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student ma niewielkie braki w zakresie wiedzy i umiejętności z treści programowych. Zna i uzasadnia potrzebę stosowania przepisów bhp w zakładzie pracy oraz poza nim. Określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp. Omawia pracę w instytucji zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp. Przy niewielkiej pomocy i inspiracji nauczyciela akademickiego potrafi samodzielnie rozwiązać zadania (sytuacje) związane z bhp oraz właściwie je zinterpretować i ustalić etapy działania.

Ocena dostateczna:

- 60 - 69% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Wiedza studenta jest niepełna, wyrywkowa i fragmentaryczna. Wie do czego potrzebne jest stosowanie przepisów bhp w zakładzie pracy i poza nim. Wie jak powinno być przygotowane stanowisko pracy pracownika, zgodnie z wymogami ergonomii. Wybiórczo przedstawia niektóre przepisy dotyczące bhp, wymienia prawa i obowiązki dyrektora zakładu pracy, pracowników w zakresie bhp. Najważniejsze zagadnienia z zakresu bhp w zakładzie pracy i poza nim (w środowisku) jest w stanie zinterpretować przy pomocy nauczyciela akademickiego, ma trudności w połączeniu ich w logiczne ciągi oraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków.

Ocena niedostateczna:

- 50 - 59% wiadomości, umiejętności i rozumienia treści programowych.

- Student ma poważne braki w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w treściach programowych. Charakteryzuje się bierną postawą podczas ćwiczeń ale motywowany przez nauczyciela akademickiego przejawia chęć współpracy. Nie systematycznie uczestniczy w zajęciach. Nie potrafi odtworzyć w praktyce podstawowych umiejętności nabytych podczas zajęć. Wie do czego jest potrzebne stosowanie przepisów bhp i higieny pracy. Ze znaczną pomocą nauczyciela akademickiego potrafi omówić jak powinno być przygotowane stanowisko pracy w zakładzie, podobnie wymienia wybrane przepisy bhp, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem w kontekście bhp. Z pomocą nauczyciela akademickiego wymienia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp.

W ocenianiu będzie brane również pod uwagę przygotowanie się studenta do ćwiczeń, wystąpienia na nich oraz aktywność na zajęciach. Kolokwium końcowe przeprowadzone będzie w formie pisemnej z możliwością dodatkowej rozmowy( gruntującej ocenę) z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pochopień
Prowadzący grup: Marta Pochopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0b24aa20c9a740b5a1a3b3819e8d6f85%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b6d9eebd-d386-4b4d-9219-2285c8f2b793&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy.

Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w zakładach pracy.

Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w zakładach pracy wybranych branż.

Szkodliwe czynniki chemiczne występujące na stanowiskach pracy w wybranych zakładach pracy.Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych. Środki ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronna i Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Choroby zawodowe.

Ocena ryzyka zawodowego. Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym. Ergonomia – historia,kierunki działania, cele i perspektywy

Ergonomiczne stanowisko komputerowe.

Pełny opis:

Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy.

Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w zakładach pracy.

Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w zakładach pracy wybranych branż.

Szkodliwe czynniki chemiczne występujące na stanowiskach pracy w wybranych zakładach pracy.Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych. Środki ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronna i Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Choroby zawodowe.

Ocena ryzyka zawodowego. Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym. Ergonomia – historia,kierunki działania, cele i perspektywy

Ergonomiczne stanowisko komputerowe.

Literatura:

1. Wykowska Maria, Ergonomia, Wydawn. AGH, Krakow 1994

2. Wykowska Maria, Ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii, SU 1412, Krakow 1996

3. Kamienska -Żyła Maria, Ergonomia stanowiska komputerowego, Krakow 2000

4. Knapik Stefan, Ergonomia i ochrona pracy SU 1464, Kraków 1996

5. Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, Gdańsk 2012

6. Szlązak J., Szlązak N., BHP, wyd. AGH Kraków 2010

7. Kodeks Pracy

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy. Student zna podstawowe definicje i regulacje prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pochopień
Prowadzący grup: Marta Pochopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0b24aa20c9a740b5a1a3b3819e8d6f85%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b6d9eebd-d386-4b4d-9219-2285c8f2b793&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy.

Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w zakładach pracy.

Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w zakładach pracy wybranych branż.

Szkodliwe czynniki chemiczne występujące na stanowiskach pracy w wybranych zakładach pracy.Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych. Środki ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronna i Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Choroby zawodowe.

Ocena ryzyka zawodowego. Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym. Ergonomia – historia,kierunki działania, cele i perspektywy

Ergonomiczne stanowisko komputerowe.

Pełny opis:

Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy.

Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w zakładach pracy.

Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w zakładach pracy wybranych branż.

Szkodliwe czynniki chemiczne występujące na stanowiskach pracy w wybranych zakładach pracy.Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych. Środki ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronna i Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Choroby zawodowe.

Ocena ryzyka zawodowego. Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym. Ergonomia – historia,kierunki działania, cele i perspektywy

Ergonomiczne stanowisko komputerowe.

Literatura:

1. Wykowska Maria, Ergonomia, Wydawn. AGH, Krakow 1994

2. Wykowska Maria, Ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii, SU 1412, Krakow 1996

3. Kamienska -Żyła Maria, Ergonomia stanowiska komputerowego, Krakow 2000

4. Knapik Stefan, Ergonomia i ochrona pracy SU 1464, Kraków 1996

5. Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, Gdańsk 2012

6. Szlązak J., Szlązak N., BHP, wyd. AGH Kraków 2010

7. Kodeks Pracy

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy. Student zna podstawowe definicje i regulacje prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pochopień
Prowadzący grup: Marta Pochopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0b24aa20c9a740b5a1a3b3819e8d6f85%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b6d9eebd-d386-4b4d-9219-2285c8f2b793&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy.

Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w zakładach pracy.

Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w zakładach pracy wybranych branż.

Szkodliwe czynniki chemiczne występujące na stanowiskach pracy w wybranych zakładach pracy.Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych. Środki ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronna i Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Choroby zawodowe.

Ocena ryzyka zawodowego. Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym. Ergonomia – historia,kierunki działania, cele i perspektywy

Ergonomiczne stanowisko komputerowe.

Pełny opis:

Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy.

Akty normatywne dotyczące BHP i ergonomii w zakładach pracy.

Materialne warunki środowiska pracy. Ich oddziaływanie na człowieka. Działania profilaktyczne. Charakterystyka czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w zakładach pracy wybranych branż.

Szkodliwe czynniki chemiczne występujące na stanowiskach pracy w wybranych zakładach pracy.Pożary. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, znaki ostrzegawcze. Rodzaje gaśnic przeciwpożarowych. Środki ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronna i Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy. Choroby zawodowe.

Ocena ryzyka zawodowego. Metody określania ryzyka, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym. Ergonomia – historia,kierunki działania, cele i perspektywy

Ergonomiczne stanowisko komputerowe.

Literatura:

1. Wykowska Maria, Ergonomia, Wydawn. AGH, Krakow 1994

2. Wykowska Maria, Ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii, SU 1412, Krakow 1996

3. Kamienska -Żyła Maria, Ergonomia stanowiska komputerowego, Krakow 2000

4. Knapik Stefan, Ergonomia i ochrona pracy SU 1464, Kraków 1996

5. Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, Gdańsk 2012

6. Szlązak J., Szlązak N., BHP, wyd. AGH Kraków 2010

7. Kodeks Pracy

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy. Student zna podstawowe definicje i regulacje prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)