Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania trwałych izotopów- aspekty analityczne i aplikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BTI
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania trwałych izotopów- aspekty analityczne i aplikacyjne
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W08

OB1_W09

OB1_W10

OB1_W14

OB1_U12

OB1_K04


Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje tematykę badań trwałych izotopów. Metody izotopowe wykorzystywane są coraz częściej w badaniach z zakresu biologii i ekologii człowieka, a także ochrony środowiska. Po wprowadzeniu do zagadnienia izotopów trwałych i wyjaśnieniu podstawowych pojęć takich jak: nuklid, frakcjonowanie, efekt kinetyczny, czy wartość delta, przedyskutowane zostaną aplikacje metod izotopowych. Celem aktywizacji studentów, zostaną poproszeni o sięgnięcie do fachowej literatury anglojęzycznej, przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu badań izotopowych w ekologii.

Zajęcia częściowo mają charakter laboratoryjny i mają na celu zaznajomić uczestników z wybraną procedurą preparatyki materiału do badań trwałych izotopów. Pod nadzorem prowadzącego studenci samodzielnie zastosują technikę preparatyki. Każde spotkanie będzie zawierało element ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego.

Pełny opis:

Izotopy, podstawowe pojęcia i założenia metodyczne

Początkowe etapy preparatyki materiału do badań izotopowych; budowa tkanki kostnej

Przygotowanie próbek do badań

Przygotowanie odczynników, obliczenia i sporządzanie roztworów

Diageneza i tafonomia widma FTIR, obsługa programu essential FTIR

Procedura izolowania fosforanów z kości

Procedura izolowania kolagenu kostnego

Przygotowanie próbek do oznaczeń

Metody oznaczeń izotopów, Budowa i działanie spektrometru mas

Metody interpretacji wyników na przykładach

Badania pierwiastków w tkance kostnej

Aplikacje analiz izotopowych m.in. Ekologia, ochrona środowiska, geologia, medycyna, kryminalistyka

Prezentacje przygotowane przez studentów na podstawie artykułów naukowych o tematyce izotopowej, dyskusja.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia, terminologię z obszaru nauk przyrodniczych, stosowanych metod analitycznych, również w języku angielskim

Potrafi wykorzystać w praktyce poznaną technikę badań, przeprowadzić interpretację wyników w oparciu o dostępne dane, wyciągnąć poprawne wnioski.

Student potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej.

Uczestnik kursu potrafi korzystać z informacji źródłowych i na ich podstawie przygotować prezentację ustną, a także uczestniczyć w dyskusji posługując się językiem naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu. Warunkiem podejścia do zaliczenia jest przedstawienie referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje tematykę badań trwałych izotopów. Metody izotopowe wykorzystywane są coraz częściej w badaniach z zakresu biologii i ekologii człowieka, a także ochrony środowiska. Po wprowadzeniu do zagadnienia izotopów trwałych i wyjaśnieniu podstawowych pojęć takich jak: nuklid, frakcjonowanie, efekt kinetyczny, czy wartość delta, przedyskutowane zostaną aplikacje metod izotopowych. Celem aktywizacji studentów, zostaną poproszeni o sięgnięcie do fachowej literatury anglojęzycznej, przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu badań izotopowych w ekologii.

Zajęcia częściowo mają charakter laboratoryjny i mają na celu zaznajomić uczestników z wybraną procedurą preparatyki materiału do badań trwałych izotopów. Pod nadzorem prowadzącego studenci samodzielnie zastosują technikę preparatyki. Każde spotkanie będzie zawierało element ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego.

Pełny opis:

Izotopy, podstawowe pojęcia i założenia metodyczne

Początkowe etapy preparatyki materiału do badań izotopowych; budowa tkanki kostnej

Przygotowanie próbek do badań

Przygotowanie odczynników, obliczenia i sporządzanie roztworów

Diageneza i tafonomia widma FTIR, obsługa programu essential FTIR

Procedura izolowania fosforanów z kości

Procedura izolowania kolagenu kostnego

Przygotowanie próbek do oznaczeń

Metody oznaczeń izotopów, Budowa i działanie spektrometru mas

Metody interpretacji wyników na przykładach

Badania pierwiastków w tkance kostnej

Aplikacje analiz izotopowych m.in. Ekologia, ochrona środowiska, geologia, medycyna, kryminalistyka

Prezentacje przygotowane przez studentów na podstawie artykułów naukowych o tematyce izotopowej, dyskusja.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje tematykę badań trwałych izotopów. Metody izotopowe wykorzystywane są coraz częściej w badaniach z zakresu biologii i ekologii człowieka, a także ochrony środowiska. Po wprowadzeniu do zagadnienia izotopów trwałych i wyjaśnieniu podstawowych pojęć takich jak: nuklid, frakcjonowanie, efekt kinetyczny, czy wartość delta, przedyskutowane zostaną aplikacje metod izotopowych. Celem aktywizacji studentów, zostaną poproszeni o sięgnięcie do fachowej literatury anglojęzycznej, przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu badań izotopowych w ekologii.

Zajęcia częściowo mają charakter laboratoryjny i mają na celu zaznajomić uczestników z wybraną procedurą preparatyki materiału do badań trwałych izotopów. Pod nadzorem prowadzącego studenci samodzielnie zastosują technikę preparatyki. Każde spotkanie będzie zawierało element ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego.

Pełny opis:

Izotopy, podstawowe pojęcia i założenia metodyczne

Początkowe etapy preparatyki materiału do badań izotopowych; budowa tkanki kostnej

Przygotowanie próbek do badań

Przygotowanie odczynników, obliczenia i sporządzanie roztworów

Diageneza i tafonomia widma FTIR, obsługa programu essential FTIR

Procedura izolowania fosforanów z kości

Procedura izolowania kolagenu kostnego

Przygotowanie próbek do oznaczeń

Metody oznaczeń izotopów, Budowa i działanie spektrometru mas

Metody interpretacji wyników na przykładach

Badania pierwiastków w tkance kostnej

Aplikacje analiz izotopowych m.in. Ekologia, ochrona środowiska, geologia, medycyna, kryminalistyka

Prezentacje przygotowane przez studentów na podstawie artykułów naukowych o tematyce izotopowej, dyskusja.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje tematykę badań trwałych izotopów. Metody izotopowe wykorzystywane są coraz częściej w badaniach z zakresu biologii i ekologii człowieka, a także ochrony środowiska. Po wprowadzeniu do zagadnienia izotopów trwałych i wyjaśnieniu podstawowych pojęć takich jak: nuklid, frakcjonowanie, efekt kinetyczny, czy wartość delta, przedyskutowane zostaną aplikacje metod izotopowych. Celem aktywizacji studentów, zostaną poproszeni o sięgnięcie do fachowej literatury anglojęzycznej, przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu badań izotopowych w ekologii.

Zajęcia częściowo mają charakter laboratoryjny i mają na celu zaznajomić uczestników z wybraną procedurą preparatyki materiału do badań trwałych izotopów. Pod nadzorem prowadzącego studenci samodzielnie zastosują technikę preparatyki. Każde spotkanie będzie zawierało element ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego.

Pełny opis:

Izotopy, podstawowe pojęcia i założenia metodyczne

Początkowe etapy preparatyki materiału do badań izotopowych; budowa tkanki kostnej

Przygotowanie próbek do badań

Przygotowanie odczynników, obliczenia i sporządzanie roztworów

Diageneza i tafonomia widma FTIR, obsługa programu essential FTIR

Procedura izolowania fosforanów z kości

Procedura izolowania kolagenu kostnego

Przygotowanie próbek do oznaczeń

Metody oznaczeń izotopów, Budowa i działanie spektrometru mas

Metody interpretacji wyników na przykładach

Badania pierwiastków w tkance kostnej

Aplikacje analiz izotopowych m.in. Ekologia, ochrona środowiska, geologia, medycyna, kryminalistyka

Prezentacje przygotowane przez studentów na podstawie artykułów naukowych o tematyce izotopowej, dyskusja.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)