Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i jego środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-CZIJS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Człowiek i jego środowisko
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Skrócony opis:

Uwarunkowania środowiskowe miały istotny wpływ na powstanie naszego gatunku. Z biegiem czasu Homo sapiens posługując się wytworami kultury zaczął wpływać na środowisko przekształcając je. Choć dziś kultura umożliwia nam funkcjonowanie w różnorodnych środowiskach, to nasze biologiczne wyposażenie wciąż pozostaje "wrażliwe" na zmiany środowiskowe.

Pełny opis:

1) Współczesne środowisko(a) populacji ludzkich. (2g)

2) Reguły ekologiczne. (2g)

3) Środowisko życia naczelnych i ich funkcjonowanie. (2g)

4) Środowisko funkcjonowania najstarszych form hominidalnych - Australopiteków. (2g)

5) Homo erectus i migracja w nowe ekosystemy. (2g)

6) Neandertalczyk w okresie zlodowaceń. (2g)

7) Rewolucja neolityczna - społeczne i kulturowe trendy przemian naszego gatunku. (2g)

8) Kulturowa adaptacja do środowiska. (2g)

9) Stres środowiskowy, jako miara jakości życia. (2g)

10) Zmiany w wysokości ciała, jako miernika zasobności populacji (2g)

11) Hipoplazja szkliwa, jako przejaw zakłóceń rozwojowych. (2g)

12) Próchnica zębów i jej walor interpretacyjny w ocenie jakości środowiska. (2g)

13) Paleopatologie i ich ocena w świetle zmian środowiskowych. (2g)

14) Choroby cywilizacyjne. (2g)

15) Degradacja środowiska, a przyszłość naszego gatunku. (2g)

Literatura:

Fejerskov O., Kidd E (red.), 2006, Próchnica zębów, Urban&Partner, Wrocław

Foley R., 2001, Zanim człowieka stał się człowiekiem, PIW, Warszawa.

Klein R., 1999, The Human Career. Human Biological and Cultural Origins, Chicago.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Mascie-Taylor C.G.N., Lasker G.W., 1991, Application of biological anthropology to human affairs, Cambridge.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mayr E., 2002, To jest biologia, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Ortner D.J., 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, London: Academic Press.

Stringer C., Mackie R., 1999, Afrykański Exodus, pochodzenie człowieka współczesnego, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student rozpoznaje podstawowe terminy w j. angielskim z obszaru antropologii

Umiejętności: Student potrafi opisać zadania badawcze oraz potrafi zaplanować i wykorzystać odpowiednie metody badawcze dla rozwiązania problemu, potrafi krytycznie ocenić informację o środowisku człowieka.

Kompetencje: Student dostrzega słabe i mocne strony swoich umiejętności i postaw.

ECTS 5 (1ECTS=30h]

zadanie 1: aktywne uczestnictwo w zajęciach- 30h

zadnie 2: przygotowanie (przeczytanie) trzech artykułu- 90h

zadanie 3: przygotowanie do egzaminy - 60h

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy pisemny, pytania zamknięte, jednorazowego wyboru.

Skala ocen

niedostateczny 0-50%

dostateczny 51% -70%

dobry 71-85%

bardzo dobry 86-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Uwarunkowania środowiskowe miały istotny wpływ na powstanie naszego gatunku. Z biegiem czasu Homo sapiens posługując się wytworami kultury zaczął wpływać na środowisko przekształcając je. Choć dziś kultura umożliwia nam funkcjonowanie w różnorodnych środowiskach, to nasze biologiczne wyposażenie wciąż pozostaje "wrażliwe" na zmiany środowiskowe.

Pełny opis:

1) Współczesne środowisko(a) populacji ludzkich. (2g)

2) Reguły ekologiczne. (2g)

3) Środowisko życia naczelnych i ich funkcjonowanie. (2g)

4) Środowisko funkcjonowania najstarszych form hominidalnych - Australopiteków. (2g)

5) Homo erectus i migracja w nowe ekosystemy. (2g)

6) Neandertalczyk w okresie zlodowaceń. (2g)

7) Rewolucja neolityczna - społeczne i kulturowe trendy przemian naszego gatunku. (2g)

8) Kulturowa adaptacja do środowiska. (2g)

9) Stres środowiskowy, jako miara jakości życia. (2g)

10) Zmiany w wysokości ciała, jako miernika zasobności populacji (2g)

11) Hipoplazja szkliwa, jako przejaw zakłóceń rozwojowych. (2g)

12) Próchnica zębów i jej walor interpretacyjny w ocenie jakości środowiska. (2g)

13) Paleopatologie i ich ocena w świetle zmian środowiskowych. (2g)

14) Choroby cywilizacyjne. (2g)

15) Degradacja środowiska, a przyszłość naszego gatunku. (2g)

Literatura:

Fejerskov O., Kidd E (red.), 2006, Próchnica zębów, Urban&Partner, Wrocław

Foley R., 2001, Zanim człowieka stał się człowiekiem, PIW, Warszawa.

Klein R., 1999, The Human Career. Human Biological and Cultural Origins, Chicago.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Mascie-Taylor C.G.N., Lasker G.W., 1991, Application of biological anthropology to human affairs, Cambridge.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mayr E., 2002, To jest biologia, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Ortner D.J., 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, London: Academic Press.

Stringer C., Mackie R., 1999, Afrykański Exodus, pochodzenie człowieka współczesnego, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Uwarunkowania środowiskowe miały istotny wpływ na powstanie naszego gatunku. Z biegiem czasu Homo sapiens posługując się wytworami kultury zaczął wpływać na środowisko przekształcając je. Choć dziś kultura umożliwia nam funkcjonowanie w różnorodnych środowiskach, to nasze biologiczne wyposażenie wciąż pozostaje "wrażliwe" na zmiany środowiskowe.

Pełny opis:

1) Współczesne środowisko(a) populacji ludzkich. (2g)

2) Reguły ekologiczne. (2g)

3) Środowisko życia naczelnych i ich funkcjonowanie. (2g)

4) Środowisko funkcjonowania najstarszych form hominidalnych - Australopiteków. (2g)

5) Homo erectus i migracja w nowe ekosystemy. (2g)

6) Neandertalczyk w okresie zlodowaceń. (2g)

7) Rewolucja neolityczna - społeczne i kulturowe trendy przemian naszego gatunku. (2g)

8) Kulturowa adaptacja do środowiska. (2g)

9) Stres środowiskowy, jako miara jakości życia. (2g)

10) Zmiany w wysokości ciała, jako miernika zasobności populacji (2g)

11) Hipoplazja szkliwa, jako przejaw zakłóceń rozwojowych. (2g)

12) Próchnica zębów i jej walor interpretacyjny w ocenie jakości środowiska. (2g)

13) Paleopatologie i ich ocena w świetle zmian środowiskowych. (2g)

14) Choroby cywilizacyjne. (2g)

15) Degradacja środowiska, a przyszłość naszego gatunku. (2g)

Literatura:

Fejerskov O., Kidd E (red.), 2006, Próchnica zębów, Urban&Partner, Wrocław

Foley R., 2001, Zanim człowieka stał się człowiekiem, PIW, Warszawa.

Klein R., 1999, The Human Career. Human Biological and Cultural Origins, Chicago.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Mascie-Taylor C.G.N., Lasker G.W., 1991, Application of biological anthropology to human affairs, Cambridge.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mayr E., 2002, To jest biologia, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Ortner D.J., 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, London: Academic Press.

Stringer C., Mackie R., 1999, Afrykański Exodus, pochodzenie człowieka współczesnego, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uwarunkowania środowiskowe miały istotny wpływ na powstanie naszego gatunku. Z biegiem czasu Homo sapiens posługując się wytworami kultury zaczął wpływać na środowisko przekształcając je. Choć dziś kultura umożliwia nam funkcjonowanie w różnorodnych środowiskach, to nasze biologiczne wyposażenie wciąż pozostaje "wrażliwe" na zmiany środowiskowe.

Pełny opis:

1) Współczesne środowisko(a) populacji ludzkich. (2g)

2) Reguły ekologiczne. (2g)

3) Środowisko życia naczelnych i ich funkcjonowanie. (2g)

4) Środowisko funkcjonowania najstarszych form hominidalnych - Australopiteków. (2g)

5) Homo erectus i migracja w nowe ekosystemy. (2g)

6) Neandertalczyk w okresie zlodowaceń. (2g)

7) Rewolucja neolityczna - społeczne i kulturowe trendy przemian naszego gatunku. (2g)

8) Kulturowa adaptacja do środowiska. (2g)

9) Stres środowiskowy, jako miara jakości życia. (2g)

10) Zmiany w wysokości ciała, jako miernika zasobności populacji (2g)

11) Hipoplazja szkliwa, jako przejaw zakłóceń rozwojowych. (2g)

12) Próchnica zębów i jej walor interpretacyjny w ocenie jakości środowiska. (2g)

13) Paleopatologie i ich ocena w świetle zmian środowiskowych. (2g)

14) Choroby cywilizacyjne. (2g)

15) Degradacja środowiska, a przyszłość naszego gatunku. (2g)

Literatura:

Fejerskov O., Kidd E (red.), 2006, Próchnica zębów, Urban&Partner, Wrocław

Foley R., 2001, Zanim człowieka stał się człowiekiem, PIW, Warszawa.

Klein R., 1999, The Human Career. Human Biological and Cultural Origins, Chicago.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Mascie-Taylor C.G.N., Lasker G.W., 1991, Application of biological anthropology to human affairs, Cambridge.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mayr E., 2002, To jest biologia, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Ortner D.J., 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, London: Academic Press.

Stringer C., Mackie R., 1999, Afrykański Exodus, pochodzenie człowieka współczesnego, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)