Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja ekologiczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-EDEK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna 2
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W07

OB1_W09

OB1_W18

OB1_U13

OB1_K02

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Są one propozycją konkretnego wdrożenia praktycznej wiedzy przyrodniczej studentów do działalności edukacyjnej, weryfikacji umiejętności dydaktycznych, zdobycie umiejętności rozpoznawania organizmów ze świata flory i fauny oraz zdolności dzielenia się wiedzą dotyczącą tych organizmów. Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.

Student będzie znał sposoby prezentacji zdobytej wiedzy przyrodniczej. Nabędzie umiejętności prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego; dostrzega zależności między środowiskiem przyrodniczym i zdrowiem człowieka, kulturą oraz uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; zna i charakteryzuje zagrożenia i problemy globalne, w tym cywilizacyjne, wie jakie są założenia i cele edukacji środowiskowej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju; wie, jak przygotować program nauczania z zakresu edukacji środowiskowej.

Umiejętności: student tworzy programy nauczania z zakresu edukacji środowiskowej oraz potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji środowiskowej – lekcję dla uczestników (dzieci, młodzież, dorośli) wszystkich poziomów nauczania.

Kompetencje: student okazuje zainteresowanie problematyką szerokorozumianej ochrony środowiska; dostrzega znaczenie edukacji środowiskowej.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowywanie programu nauczania z zakresu edukacji środowiskowej: 25 godz.

analiza podstawy programowej: 20

przygotowanie do kolokwium: 10

konsultacje - 5

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę ndst. (2) – student nie czym jest edukacja ekologiczna i nie zna jej roli oraz znaczenia, nie rozumie związków między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka; nie wie jak tworzyć programy nauczania z zakresu edukacji ekologicznej i nie dostrzega celowości ich realizacji.

Na ocenę dst (3) - student wie czym jest edukacja ekologiczna, ale nie zna jej roli oraz znaczenia, w niewielkim stopniu dostrzega związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wykazuje się przeciętną wiedzą z zakresu tworzenia programów nauczania edukacji ekologicznej, ale dostrzega zasadność ich realizacji.

Na ocenę db. (4) - student wie czym jest edukacja ekologiczna, rozumie związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wie jak tworzyć programy nauczania z zakresu edukacji ekologicznej, a ponadto dostrzega zasadność ich realizacji.

Na ocenę bdb (5) – student doskonale zna rolę i znaczenie edukacji ekologiczna, rozumie związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wykazuje się bardzo dobrą wiedzą z zakresu tworzenia programów nauczania edukacji ekologicznej oraz dostrzega zasadność ich realizacji.

Umiejętności:

Na ocenę ndst (2) – student nie potrafi ułożyć programu nauczania z zakresu edukacji ekologicznej, nie potrafi przeprowadzić jednostki lekcyjnej na żadnym poziomie nauczania.

Na ocenę dst (3) – student potrafi ułożyć podstawowy program nauczana z zakresu edukacji ekologicznej, potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, jednak wyłącznie na poziomie szkoły podstawowej.

Na ocenę db (4)- student układa programy nauczania z zakresu edukacji ekologicznej, potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne (lekcje, szkolenia, warsztaty) na każdym poziomie nauczania.

Na ocenę bdb (5) – student potrafi przygotować zaawansowany/złożony program nauczana z zakresu edukacji ekologicznej, posiada duże umiejętności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (lekcje, szkolenia, warsztaty) na każdym poziomie nauczania.

Kompetencje:

Na ocenę ndst. (2) - student nie docenia roli edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, nie ma świadomości możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę dst. (3) – student w niewielkim stopniu docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, ma niewielką świadomość możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę db (4) - student docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, ma świadomość możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę bdb. (5) - student docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, jest świadomy potencjału działań edukacyjnych w kształtowaniu właściwych postaw w środowisku.

Ćwiczenia kończą się kolokwium w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Ponadto oceniany jest konspekt w postaci programu nauczania edukacji środowiskowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Są one propozycją konkretnego wdrożenia praktycznej wiedzy przyrodniczej studentów do działalności edukacyjnej, weryfikacji umiejętności dydaktycznych, zdobycie umiejętności rozpoznawania organizmów ze świata flory i fauny oraz zdolności dzielenia się wiedzą dotyczącą tych organizmów. Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.

Student będzie znał sposoby prezentacji zdobytej wiedzy przyrodniczej. Nabędzie umiejętności prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowywanie programu nauczania z zakresu edukacji środowiskowej: 25 godz.

analiza podstawy programowej: 20

przygotowanie do kolokwium: 10

konsultacje - 5

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Są one propozycją konkretnego wdrożenia praktycznej wiedzy przyrodniczej studentów do działalności edukacyjnej, weryfikacji umiejętności dydaktycznych, zdobycie umiejętności rozpoznawania organizmów ze świata flory i fauny oraz zdolności dzielenia się wiedzą dotyczącą tych organizmów. Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.

Student będzie znał sposoby prezentacji zdobytej wiedzy przyrodniczej. Nabędzie umiejętności prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowywanie programu nauczania z zakresu edukacji środowiskowej: 25 godz.

analiza podstawy programowej: 20

przygotowanie do kolokwium: 10

konsultacje - 5

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Zajęcia mają ukazać studentowi mechanizmy edukacyjne w wymiarze praktycznym. Zajęcia te mają na celu wykształcenie wśród studentów umiejętności propagowania problematyki ochrony środowiska.

Są one propozycją konkretnego wdrożenia praktycznej wiedzy przyrodniczej studentów do działalności edukacyjnej, weryfikacji umiejętności dydaktycznych, zdobycie umiejętności rozpoznawania organizmów ze świata flory i fauny oraz zdolności dzielenia się wiedzą dotyczącą tych organizmów. Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.

Student będzie znał sposoby prezentacji zdobytej wiedzy przyrodniczej. Nabędzie umiejętności prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)