Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Efektywne mikroogranizmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-EM
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Efektywne mikroogranizmy
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae6a477918e6f4cd59a9e24a70546d929%40thread.tacv2/conversations?groupId=3070e0de-08c8-45a3-922e-7a22a1cbd7f4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W10

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat efektywnych mikroorganizmów w kontekście możliwości wykorzystania drobnoustrojów w gospodarce.

Pełny opis:

1) Mikroorganizmy w środowisku człowieka - możliwości, szanse, zagrożenia

2) Drobnoustroje w służbie człowiekowi: wykorzystanie mikroorganizmów w rolnictwie, przemyśle i medycynie

3) Badania profesora Teruo Higi z Japonii - historia i okoliczności powstania EM

4) Pierwsze sukcesy technologii EM

5) Najważniejsze grupy mikroorganizmów wchodzących w skład EM

6) Właściwości antyoksydacyjne EM

7) Preparat EM-1

8) Preparat EM-X w usuwaniu wolnych rodników

9) Zastosowanie EM:

- w nawożeniu gleby

- w pielęgnacji kwiatów i trawników

- w uprawie warzyw

- w zwalczaniu chwastów i szkodników

- w uzdatnianiu wody

- w hodowli zwierząt gospodarskich

10) EM w ochronie środowiska

11) Prozdrowotne funkcje EM

Literatura:

Franz-Peter Mau (2002): Efektywne Mikroorganizmy w domu i w ogrodzie dla lepszego wzrostu roślin i dla zdrowia, Fundacja Źródła Życia, Mszczonów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- posiada wiedzę na temat skutków (negatywnych i pozytywnych) antropopresji na bioróżnorodność

- rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie

ochrony środowiska

- wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo

- planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązywania

zadanego problemu w ochronie środowiska

- potrafi wnikliwie i krytycznie oceniać informacje o środowisku

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: 60[60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Referat ustny lub pisemny

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez platformę e-learningową MS-Teams

- ocena ndst (2) - nie potrafi scharakteryzować technologii EM i wskazać jej potencjalnych zastosowań w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności

- ocena dst (3) - nieprecyzyjnie określa, czym są efektywne mikroorganizmy i jakie są możliwości ich wykorzystania, nakreślane przez zwolenników technologii EM

- ocena db (4) - precyzyjnie określa, czym są efektywne mikroorganizmy i jakie są możliwości ich wykorzystania, nakreślane przez zwolenników technologii EM

- ocena bdb (5) - precyzyjnie określa, czym są efektywne mikroorganizmy i jakie są możliwości ich wykorzystania, nakreślane przez zwolenników technologii EM; wykazuje się pogłębionym rozumieniem naukowych mechanizmów leżących u podstaw zastosowania mikroorganizmów w gospodarce; w oparciu o posiadaną wiedzę, potrafi się krytycznie ustosunkować do technologii EM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)