Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-HGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i gospodarowanie wodą
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W15

OB1_U02

OB1_U09

OB1_U10

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z przedmiotu Hydrologia. Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem hydrologia. Historia powstania hydrosfery na Ziemi.

Właściwości i skład chemiczny wody. Zasoby wodne, hydrofera i jej właściwości.

Procesy hydrologiczne. Obieg wody. Geneza, typologia i uwarunkowania środowiskowe kształtowania się zasobów wód podziemnych. Występowanie, zasilanie, reżim hydrologiczny i klasyfikacja źródeł. Dyspozycyjne i odnawialne zasoby wodne. Retencja wody w zlewni, metody wzbogacania zasobów i ograniczania niedoborów wody. Bilans wodny Ziemi. Bilans wodno-gospodarczy zlewni.

Systemy rzeczne: zróżnicowanie sieci wód płynących, stany wody, miary odpływu, ustroje rzeczne, niżówki, wezbrania i powodzie. Charakterystyka odpływu rzecznego. Aspekty hydrogeologiczne bilansu wodnego cieku wodnego. Lądowa część cyklu hydrologicznego. Procesy termiczne i dynamiczne w wodach śródlądowych.

Klasyfikacja występowania wód podziemnych. Rola wód podziemnych w bilansie wodnym.

Oddziaływania antropogeniczne na stosunki hydrologiczne.

Źródła zanieczyszczenia wody (zmiany jakości wód rzecznych, jeziornych, podziemnych, mórz i oceanów). Degradacja wód powierzchniowych i podziemnych - metody przeciwdziałania, samooczyszczanie, rekultywacja. Ochrona zasobów wodnych (wód powierzchniowych, wód podziemnych). Ekonomiczne skutki degradacji hydrosfery. Zasady gospodarki wodnej w zrównoważonym rozwoju ekosystemu. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie. Ekonomiczne skutki degradacji zasobów hydrologicznych. Zarządzanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. Przydatność wód na potrzeby komunalne i w gospodarce - normy, klasyfikacje użytkowe. Ochrona zasobów wodnych. Hydro-geochemiczne efekty antropopresji. Ekonomiczne skutki degradacji, zarządzanie zasobami wodnymi. Operaty środowiskowe w hydrologii. Monitoring zasobów wodnych.

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2000

Chełmicki W., Woda, zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2001

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Warszawa 2002

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 2008

Duxbury A.,C., Duxbury A.,B., Sverdrup K.,A., Oceany świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Kossowska-Cezak Urszula., Bajkiewicz-Grabowska E., Podstawy hydrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Macioszczyk A. red., Podstawy hydrogeologii stosowanej, PWN, Warszawa 2006

Macioszczyk A., Dorzyński D., Hydrogeochemia - Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2007

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Trzeciak St., Meteorologia z oceanografią, PWN, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W efekcie kształcenia student powinien posiadać pogłębioną wiedzę w zakresie hydrologii i gospodarowania wodą, procesów oraz zjawisk hydrologicznych przyczyn ich powstawania, holistycznej analizy procesów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów naturalnych oraz antropogenicznych kształtujących stosunki wodne, wybranych metod badań.

W efekcie kształcenia student powinien umieć analizować zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody w tym, degradacje chemiczną oraz fizyczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Powinien umieć przeprowadzać analizę stosunków wodnych danego obszaru na podstawie badań w terenie w tym hydrologicznych map.

W efekcie kształcenia student powinien znać zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym (stosunki wodne) do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju. Student powinien wykazać się pracą w zespole, prawidłowo korzystać ze źródeł naukowych w tym Internetu oraz rozwiązywać naukowe zadania problemowe w oparciu o wiedzę i swoją kreatywność.

Zajęcia w roku akademickim 2020/21 będą prowadzone w trybie on-line.

Zaliczenia ćwiczeń odbywać się będą w trybie on-line.

Egzamin oraz inne zaliczenia w postaci testów odbywać się będą on-line na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia realizowane są w sposób zdalny przy wykorzystaniu uczelnianej platformy Moodle, Teams Meeting oraz platformy multimedialnej Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS.

Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia rozpoczynają się zgodnie z planem podanym w USOS na platformie Moodle w danym kursie przedmiotu.

W ramach kolejnego wykładu, czy ćwiczenia w kursie przedmiotu podany jest link do platformy z treścią wykładu (z aktualnym hasłem) oraz link do audio-video platformy Teams Meeting. Uwaga wykłady są realizowane w formie online. Nie są publikowane w żadnej innej formie np. PDF, czy PPT.

Ćwiczenia w ramach kursów odbywają się na platformie Moodle. Zadania są gromadzone do oceny w module Zadania.

Ćwiczenia są zaliczane podczas kontaktu audio-video poprzez platformę Teams Meeting.

Testy zaliczeniowe z ćwiczeń oraz egzamin są realizowane w oparciu o platformę Moodle.

Łączenie do systemu Teams Meeting oraz platformy multimedialnej Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS, z każdego kursu na platformie Moodle w oparciu o aktualny link do wykładu.

Wykłady oraz ćwiczenia w ramach przedmiotu prowadzone są on-line.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach monitorowana w systemie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność bez usprawiedliwienia.

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach online realizacja ćwiczeń i projektów umieszczonych w systemie zadaniowym Moodle. Zaliczenie ćwiczeń online w terminie dopuszcza do egzaminu testowego realizowanego w systemie Moodle. Poprawka egzaminu, może być realizowana na zasadach egzaminu ustnego w sposób zdalny poprzez platformę Moodle.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z procesem edukacji będą publikowane na stronie Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS pod adresem

http://ceie.edu.pl/2016/10/21/laboratorium-geologiczno-hydrologiczne-i-gis/

Link do wykładowej platformy multimedialnej Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS

https://adobejan.myportfolio.com/home

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23132
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z przedmiotu Hydrologia. Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z przedmiotu Hydrologia. Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2000

Chełmicki W., Woda, zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2001

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Warszawa 2002

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 2008

Duxbury A.,C., Duxbury A.,B., Sverdrup K.,A., Oceany świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Kossowska-Cezak Urszula., Bajkiewicz-Grabowska E., Podstawy hydrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Macioszczyk A. red., Podstawy hydrogeologii stosowanej, PWN, Warszawa 2006

Macioszczyk A., Dorzyński D., Hydrogeochemia - Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2007

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Trzeciak St., Meteorologia z oceanografią, PWN, Warszawa 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31351
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z przedmiotu Hydrologia. Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z przedmiotu Hydrologia. Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2000

Chełmicki W., Woda, zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2001

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Warszawa 2002

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 2008

Duxbury A.,C., Duxbury A.,B., Sverdrup K.,A., Oceany świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Kossowska-Cezak Urszula., Bajkiewicz-Grabowska E., Podstawy hydrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Macioszczyk A. red., Podstawy hydrogeologii stosowanej, PWN, Warszawa 2006

Macioszczyk A., Dorzyński D., Hydrogeochemia - Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2007

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Trzeciak St., Meteorologia z oceanografią, PWN, Warszawa 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3am6w9nPQlIkGQlR-C0NyB1-o4Ug_SCGOaV52DvlJLV_M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=142b5a77-daeb-40a2-b0f8-9b60506fdb34&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z przedmiotu Hydrologia. Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Pełny opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z przedmiotu Hydrologia. Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2000

Chełmicki W., Woda, zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2001

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Warszawa 2002

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 2008

Duxbury A.,C., Duxbury A.,B., Sverdrup K.,A., Oceany świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Kossowska-Cezak Urszula., Bajkiewicz-Grabowska E., Podstawy hydrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Macioszczyk A. red., Podstawy hydrogeologii stosowanej, PWN, Warszawa 2006

Macioszczyk A., Dorzyński D., Hydrogeochemia - Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2007

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Trzeciak St., Meteorologia z oceanografią, PWN, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)