Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium teologiczne: Filozofia biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-KTB Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium teologiczne: Filozofia biblijna
Jednostka: Instytut Ekologii i Bioetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

OB1_W17

Literatura:

1. M. Grabowski, Historia upadku, Ku antropologii adekwatnej, WAM, Kraków 2006

2. M. Grabowski, Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej, W drodze, Kraków 2010

3. M. Szamot, Genezis. Czy ktoś jeszcze w to wierzy?, WAM, Kraków 2003

4. M. Szamot, Oto ty, Adamie, WAM, Kraków 2010

5. A. Lacocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie, Znak, Kraków 2003

6. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Pallottinum, Poznań 1994

7. A. Świeżyński, Hermeneutyczna próba rekonstrukcji ontologii upadłego anioła na podstawie biblijnej historii upadku człowieka (Rdz 3,1-5.14-15), w: Angelologia i jej sucastne intepretacie, red. A. Adam, Badin 2009, s. 101-114

8. A. Świeżyński, "Czy baranek zjadł różę?" Próba biblijno-symbolicznej interpretacji "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery, Studia Gdańskie 21(2007), s. 79-100

9. A. Świeżyński, Samotność "Adama" - próba interpretacji symbolicznej, w: Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, red. T. Dyk, B. Mroczek, Szczecin - Barlinek 2015, s. 87-10

10. A. Świeżyński, Genezyjski „owoc” (Rdz 3,6). Próba interpretacyjnego odsłonięcia, w: Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Gdańsk 2015, s. 245-262

Dodatkowo dla zainteresowanych:

1. E. Schweid, The Philosophy of the Bible, Boston 2009

2. Y. Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture, New York 2012

3. D. Johnson, Biblical Knowing, Eugene 2013

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. student postrzega przyrodę i człowieka jako aksjologiczny zbiór wartości poznawczych

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie i przygotowanie do zajęć - lektura tekstów: 0-30 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 15-30 godz.;

Suma godzin (średnio): 45 [45/30(25)=1,5]

Liczba ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach (obecność potwierdzona podpisem na liście obecności):

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

(w przypadku innej łącznej liczby zajęć, skala ocen zostanie zmodyfikowana na koniec semestru)

2. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie w formie pisemnej lub ustnej własnej interpretacji wybranego fragmentu biblijnego.

Wymagania dotyczące interpretacji:

- należy wybrać dowolny fragment biblijny - inny niż omawiany na zajęciach (max. 20 wersów)

- należy zastosować metodologię interpretacji zaprezentowaną w trakcie zajęć

- forma pisemna w postaci przesłanego elektronicznie pliku tekstowego (format: doc lub rtf) o objętości 4500-6000 znaków bez spacji

- należy opatrzyć tekst własnym tytułem i namiarami biblijnymi dotyczącymi interpretowanego fragmentu biblijnego

- przekazanie tekstu interpretacji prowadzącemu zajęcia w nieprzekraczalnym terminie: 03-17 stycznia 2017 (grupa w sem. zimowym); 23 maja - 6 czerwca 2017 (grupa w sem. letnim)

- w przypadku prezentacji ustnej należy umówić się na termin zaliczenia w okresie: 25.01-03.02.2017 (grupa w sem. zimowym); 20-30.06.2017 (grupa w sem. letnim) - propozycje terminów zaliczeń ustnych zostaną podane pod koniec każdego semestru

- inne szczegółowe informacje dotyczące pracy zaliczeniowej zostaną przekazane w trakcie zajęć.

Ocena końcowa jest sumą ważoną ocen z p. 1 (1/3) i p. 2. (2/3).

Ogólny opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena przygotowanej przez uczestników zajęć pisemnej lub ustnej interpretacji wyznaczonego fragmentu biblijnego zgodnie z podanymi wymaganiami

- indywidualna, opisowa (pisemna lub ustna) informacja zwrotna dla uczestników zajęć na temat oceny zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

Grupa zajęciowa w semestrze zimowym jest równoważna grupie zajęciowej z semestru letniego. W celu zaliczenia przedmiotu należy więc wybrać tylko jedną z możliwych grup zajęciowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

Grupa zajęciowa w semestrze zimowym jest równoważna grupie zajęciowej z semestru letniego. W celu zaliczenia przedmiotu należy więc wybrać tylko jedną z możliwych grup zajęciowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.