Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska: technologie środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-LTS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska: technologie środowiskowe
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

OB2_U14

OB2_K07

OB2_K08

OB2_K09

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu technologii bioenergetycznych i innych technologii środowiskowych

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Umiejętność znalezienia źródeł literaturowych i prezentacji zagadnień dotyczących technologii środowiskowych, w tym:

- ekonomiczno-rolniczej oceny przydatności odnawialnych źródeł energii – szczególnie pochodzenia rolniczego – na poziomie lokalnym i krajowym oraz zapotrzebowania na nie;

- zaplecze surowcowe przedsiębiorstw przetwórczych biomasy;

- środowiskowa ocena zastosowań OZE w gospodarce i rolnictwie.

- technologie przetwórstwa odpadów

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.

2. Ogniwa paliwowe.

3. Światowe, unijne i krajowe trendy wykorzystania OZE.

4. Energia z biomasy – bioenergia/agroenergia. Surowce pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw płynnych – bioetanolu, estrów wyższych kwasów tłuszczowych oraz paliw

niepłynnych. Specyfika agrotechniczna surowców na biokomponenty – zaplecze do ich wytwarzania i technologie przetwarzania.

5. Pozyskiwanie biomasy na paliwa stałe – zrębki, brykiety, pelety oraz wtórne nośniki energii (gazowe i płynne).

mikrobiologicznego przetwarzania biomasy (do uzyskiwania metanu).

6. technologie przetwórstwa odpadów

Literatura:

Samodzielne poszukiwanie źródeł literaturowych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu technologii środowiskowych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień energetyki, w tym OZR oraz innych technologii środowiskowych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów energetyki

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować, streszczać i prezentować zagadnienia dotyczące technologii środowiskowych

EK 5 – student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu technologii środowiskowych oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska dotyczące technologii środowiskowych

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu technologii środowiskowych

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu technologii środowiskowych

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

jakość i sposób przedstawiania prezentacji, postępy w pisaniu pracy magisterskiej, aktywność w dyskusji na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia magisterska - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)