Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MNPR
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania przyrody
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W07

OB1_W09

OB1_W18

OB1_U13

OB1_K02

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Arciszewska E., Dylak S., 2005, Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia., CODN, Warszawa

Bernacka D. 2001. Od słów do działania: przegląd współczesnych metod kształcenia. Żak, Warszawa.

Błasiak W., 2011. Rozważania o nauczaniu przyrody, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Fenstermacher G.D., Solis J.F. 2000. Style nauczania. WSiP, Warszawa.

Krzywańska J. 1999. Dydaktyka ochrony środowiska. [W:] Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. R. Olaczek, A.U. Warcholińska (red.). Wydawnictwo UŁ, Łódź: 7-43.

Pedryc-Wrona M. (red.), 2007. Nauka, Technika, Społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Silberman M. 2005. Uczymy się uczyć. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Stawiński W. 2006. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. PWN, Warszawa.

Tuszyńska L. 2003. Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Arends R. 1998. Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa.

Cichy D., 2003. Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku, IBE, Warszawa

Gołębniak B.D. 2002. Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa.

Tuszyńska L., 1998. Uczyć znaczy działać - scenariusze zajęć terenowych. Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa-Centrum, Warszawa

Żegnałek K. 2005. Dydaktyka ogólna, Wyd.WSP TWP, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna ogólne założenia i cele nauczania zawarte w postawie programowej szkoły podstawowej.

Umiejętności : student zna metody nauczania przyrody. Potrafi je zastosować praktycznie w nauczaniu wyżej wymienionego przedmiotu na zajęciach w szkole oraz zajęciach terenowych.

Kompetencje: ukształtowana została u studenta postawa proprzyrodnicza. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozyskane przez studenta podczas zajęć poszerzają jego kompetencje jako nauczyciela przyrody szkole podstawowej.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 20

studiowanie literatury - 20

przygotowanie wystąpień i ich prezentacja na zajęciach - 30

przygotowanie się do kolokwium kończącego przedmiot -20

suma gadzin 90 [90:30(25)= 3

Opis ECTS dla zajęć w formie on-line:

obecność na zajęciach on-line - 20

indywidualna analiza literatury - 20

przygotowanie wystąpień i ich prezentacja na zajęciach - 30

przygotowanie się do kolokwium kończącego przedmiot -20

suma gadzin 90 [90:30(25)= 3

liczba ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Obecność i aktywność na zajęciach, wykonanie dwóch prac z zakresu merytorycznego przedmiotu, egzamin pisemny.

Wymagania na poszczególne oceny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:

Ocena bardzo dobra:

- 90 - 100% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania. Systematycznie i czynnie uczestniczy w procesie studiowania przez cały semestr.

Ocena dobra:

- 70 - 89% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania, nie prognozuje to jednak żadnych kłopotów w opanowaniu treści kształcenia.

Ocena dostateczna:

- 60 - 69% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student opanował jedynie podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania, może to utrudnić opanowanie treści kształcenia z przedmiotu oraz przedmiotów skorelowanych.

Ocena niedostateczna:

- 50 - 59% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania, co uniemożliwia mu opanowanie treści kształcenia z przedmiotu oraz przedmiotów skorelowanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5178c84f70b44008a209b4202ad0f33c%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4c915af-9268-453c-9021-f5a0607233ad&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Arciszewska E., Dylak S., 2005, Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia., CODN, Warszawa

Bernacka D. 2001. Od słów do działania: przegląd współczesnych metod kształcenia. Żak, Warszawa.

Błasiak W., 2011. Rozważania o nauczaniu przyrody, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Fenstermacher G.D., Solis J.F. 2000. Style nauczania. WSiP, Warszawa.

Krzywańska J. 1999. Dydaktyka ochrony środowiska. [W:] Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. R. Olaczek, A.U. Warcholińska (red.). Wydawnictwo UŁ, Łódź: 7-43.

Pedryc-Wrona M. (red.), 2007. Nauka, Technika, Społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Silberman M. 2005. Uczymy się uczyć. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Stawiński W. 2006. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. PWN, Warszawa.

Tuszyńska L. 2003. Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Arends R. 1998. Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa.

Cichy D., 2003. Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku, IBE, Warszawa

Gołębniak B.D. 2002. Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa.

Tuszyńska L., 1998. Uczyć znaczy działać - scenariusze zajęć terenowych. Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa-Centrum, Warszawa

Żegnałek K. 2005. Dydaktyka ogólna, Wyd.WSP TWP, Warszawa

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Arciszewska E., Dylak S., 2005, Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia., CODN, Warszawa

Bernacka D. 2001. Od słów do działania: przegląd współczesnych metod kształcenia. Żak, Warszawa.

Błasiak W., 2011. Rozważania o nauczaniu przyrody, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Fenstermacher G.D., Solis J.F. 2000. Style nauczania. WSiP, Warszawa.

Krzywańska J. 1999. Dydaktyka ochrony środowiska. [W:] Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. R. Olaczek, A.U. Warcholińska (red.). Wydawnictwo UŁ, Łódź: 7-43.

Pedryc-Wrona M. (red.), 2007. Nauka, Technika, Społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Silberman M. 2005. Uczymy się uczyć. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Stawiński W. 2006. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. PWN, Warszawa.

Tuszyńska L. 2003. Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Arends R. 1998. Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa.

Cichy D., 2003. Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku, IBE, Warszawa

Gołębniak B.D. 2002. Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa.

Tuszyńska L., 1998. Uczyć znaczy działać - scenariusze zajęć terenowych. Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa-Centrum, Warszawa

Żegnałek K. 2005. Dydaktyka ogólna, Wyd.WSP TWP, Warszawa

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Arciszewska E., Dylak S., 2005, Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia., CODN, Warszawa

Bernacka D. 2001. Od słów do działania: przegląd współczesnych metod kształcenia. Żak, Warszawa.

Błasiak W., 2011. Rozważania o nauczaniu przyrody, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Fenstermacher G.D., Solis J.F. 2000. Style nauczania. WSiP, Warszawa.

Krzywańska J. 1999. Dydaktyka ochrony środowiska. [W:] Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. R. Olaczek, A.U. Warcholińska (red.). Wydawnictwo UŁ, Łódź: 7-43.

Pedryc-Wrona M. (red.), 2007. Nauka, Technika, Społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Silberman M. 2005. Uczymy się uczyć. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Stawiński W. 2006. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. PWN, Warszawa.

Tuszyńska L. 2003. Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Arends R. 1998. Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa.

Cichy D., 2003. Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku, IBE, Warszawa

Gołębniak B.D. 2002. Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa.

Tuszyńska L., 1998. Uczyć znaczy działać - scenariusze zajęć terenowych. Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa-Centrum, Warszawa

Żegnałek K. 2005. Dydaktyka ogólna, Wyd.WSP TWP, Warszawa

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)