Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U01

OB2_U04

OB2_U08

OB2_K02

OB2_K08

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zoologii, ekologii, biochemii i genetyki oraz bierna znajomość języka angielskiego

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania metod molekularnych do zrozumienia ekologii i ewolucji dzikich gatunków oraz ich ochrony. Prezentuje metody pobierania i przechowywania prób do badań molekularnych. Przedstawia najważniejsze markery molekularne i ich zastosowanie w badaniach ekologicznych i dotyczących ochrony przyrody. Zapoznaje z podstawowymi technikami stosowanymi w ekologii molekularnej.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie. Czym zajmuje się ekologia molekularna. Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki i ekologii molekularnej.

2. Źródła DNA i metody pobierania prób, izolacja DNA

3. Techniki molekularne i markery molekularne stosowane w ekologii i ochronie przyrody

4 – 6. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii populacyjnej (pokrewieństwo genetyczne między osobnikami, struktura genetyczna populacji i przepływ genów)

7 – 9. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii behawioralnej (systemy rozrodcze, zmienność proporcji płci, badanie migracji)

10 – 14. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ochronie przyrody (wielkość populacji, zmienność genetyczna, inbred, maksymalizowanie zmienności genetycznej, banki różnorodności genetycznej, filogeografia).

15. Podsumowanie zajęć. Test końcowy z prezentowanych zagadnień (termin zerowy)

Ćwiczenia:

1. Zasady BHP, zapoznanie się z urządzeniami i zasadami pracy w pracowni

2-3. Izolacja DNA z krwi i innych tkanek (różne metody), określanie jakości i ilości wyizolowanego DNA (obsługa spektofotometru)

4-5. Techniki określania płci ptaków – przygotowanie PCR, zasada działania i obsługa termocyklera

6. Elektroforeza DNA i wizualizacja produktów elektroforezy

7. Podsumowanie uzyskanych wyników i dyskusja

Literatura:

1. J. R. Freeland 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

3. P. C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher 2006. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa

4. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White 2007. Krótkie wykłady. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

5. J. C. Avise 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

6. D. J. Futuyma 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

T. Beebee, G. Rowe 2004. An Introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej (zastosowanie metod w ekologii i ochronie przyrody) – podane przez wykładowcę w trakcie wykładu

Artykuły przeglądowe w języku polskim (np. Kosmos, Wiadomości Ekologiczne)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a) Efekty kształcenia

1. Wiedza:

EK1 Student zna metody badawcze z ekologii molekularnej i ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody, opisuje i identyfikuje rodzaje technik molekularnych i markerów; definiuje pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

EK2 Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

2. Umiejętności:

EK3 Student potrafi wykonać proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i bezpiecznie posługuje się urządzeniami w laboratorium

EK 4 Student posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody

EK5 Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

3. Kompetencje:

EK6 Student rozszerza i doskonali swoje umiejętności zawodowe w zakresie metod badawczych w laboratorium

EK7 Student dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy w laboratorium

b) Opis ECTS

Aktywność studenta - liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w wykładzie - 30

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do egzaminu - 30

Przygotowanie prezentacji - 15

Suma godzin 90 [90/30= 3]

Liczba ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-2)

ocena 2 (ndst.) Student nie zna metod badawczych ekologii molekularnej, nie zna ich zastosowania w ekologii i ochronie przyrody; student nie potrafi opisać i rozpoznać rodzajów technik molekularnych i markerów; student nie potrafi zdefiniować pojęć z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 3 (dst.) Student zna niektóre metody badawcze ekologii molekularnej, ale nie wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody; student potrafi opisać i rozpoznać niektóre rodzaje technik molekularnych i markerów; student potrafi zdefiniować niektóre pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej;

Student rozpoznaje niektóre podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 4 (db) Student zna niektóre metody badawcze ekologii molekularnej, wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody, ale nie potrafi podać konkretnych przykładów; student dobrze opisuje i rozpoznaje większość technik molekularnych i markerów; student potrafi dobrze zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

Student rozpoznaje większość podstawowych terminów w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 5 (bdb) Student zna metody badawcze ekologii molekularnej, wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody i potrafi podać przykłady; student wyczerpująco opisuje i rozpoznaje techniki molekularne i markery; student potrafi wyczerpująco zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej;

Student doskonale rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody i nie ma problemów z rozumieniem prostych tekstów naukowych w tej dziedzinie

Umiejętności (EK 3-5):

ocena 2 (ndst.)

Student ma problemy z wykonaniem proste zadań w dziedzinie badań molekularnych i nie potrafi posługiwać się urządzeniami w laboratorium;

Student nie potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody – stosuje potoczne słownictwo

Student nie potrafi samodzielnie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Student tworzy prezentację multimedialną kopiując fragmenty tekstów z internetu; przetłumaczone w Google translator bez weryfikacji tekstu

ocena 3 (dst.)

Student poprawnie wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych, ale ma problemy z posługiwaniem się urządzeniami w laboratorium ;

Student słabo posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody – wtrąca potoczne słownictwo;

Student tworzy prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury, ale prezentacja zawiera zarówno informacje ważne jak i niepotrzebne, a tłumaczenie zawiera błędy

ocena 4 (db.)

Student dobrze wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i poprawnie posługuje się urządzeniami w laboratorium;

Student dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody;

Student poprawnie tworzy prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury, ale tłumaczenie przeczytanych tekstów nie jest do końca poprawne

ocena 5 (bdb.)

Student bezbłędnie wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i bardzo dobrze posługuje się urządzeniami w laboratorium;

Student bardzo dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody;

Student samodzielnie konstruuje prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury wybierając najważniejsze materiały, a tłumaczone teksty nie zawierają błędów

Kompetencje (EK 6-7):

ocena 2 (ndst.)

Student nie dba o poszerzenie i doskonalenie umiejętności zawodowych, nie ucząc się nowych metod badawczych;

Student wykonuje swoja pracę niedbale i nie dba o bezpieczeństwo w laboratorium, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach

ocena 3 (dst.)

Student stara się poszerzać i doskonalić umiejętności zawodowe, uczestnicząc w ćwiczeniach;

Student wykonuje swoja pracę niedbale, ale dba o bezpieczeństwo w laboratorium, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach w sposób wystarczający (często spóźnia się, itp.);

ocena 4 (db.) Student poszerza i doskonali umiejętności zawodowe, uczestnicząc aktywnie w ćwiczeniach, ucząc się nowych metod badawczych;

Student stara się wykonywać dobrze swoją pracę i dba o bezpieczeństwo w laboratorium, Jest odpowiedzialny i stosuje się do większości zasad obowiązujących na zajęciach (ma nie więcej niż jedną nieobecność w semestrze, uczestniczy w wykładach)

ocena 5 (bdb.) Student poszerza i doskonali umiejętności zawodowe, uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach, uczy się nowych metod badawczych;

Student wykonuje polecenia bez zarzutu, dba o bezpieczeństwo w laboratorium. Jest odpowiedzialny i stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach

Ocena końcowa

Ćwiczenia:

Ocena aktywnośc/wejścióweki oraz stosowania się do zasad BHP podczas zajęć. Dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach (usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona).

Wykład:

Ocena z prezentacji artykułu związanego z tematem (sposób prezentacji, umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji) – 50% oceny końcowej

Ocena z testu końcowego – 50% oceny końcowej

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, wygłoszenie i zaliczenie prezentacji artykułu oraz obecność na przynajmniej połowie wykładów.

Obecność na wykładzie będzie sprawdzana.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania metod molekularnych do zrozumienia ekologii i ewolucji dzikich gatunków oraz ich ochrony. Prezentuje metody pobierania i przechowywania prób do badań molekularnych. Przedstawia najważniejsze markery molekularne i ich zastosowanie w badaniach ekologicznych i dotyczących ochrony przyrody. Zapoznaje z podstawowymi technikami stosowanymi w ekologii molekularnej.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie. Czym zajmuje się ekologia molekularna. Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki i ekologii molekularnej.

2. Źródła DNA i metody pobierania prób, izolacja DNA

3. Techniki molekularne i markery molekularne stosowane w ekologii i ochronie przyrody

4 – 6. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii populacyjnej (pokrewieństwo genetyczne między osobnikami, struktura genetyczna populacji i przepływ genów)

7 – 9. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii behawioralnej (systemy rozrodcze, zmienność proporcji płci, badanie migracji)

10 – 14. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ochronie przyrody (wielkość populacji, zmienność genetyczna, inbred, maksymalizowanie zmienności genetycznej, banki różnorodności genetycznej, filogeografia).

15. Podsumowanie zajęć. Test końcowy z prezentowanych zagadnień (termin zerowy)

Ćwiczenia

1. Zasady BHP, zapoznanie się z urządzeniami i zasadami pracy w pracowni

2-3. Izolacja DNA z krwi i innych tkanek (różne metody), określanie jakości i ilości wyizolowanego DNA (obsługa spektofotometru)

4-5. Techniki określania płci ptaków – przygotowanie PCR, zasada działania i obsługa termocyklera

6. Elektroforeza DNA i wizualizacja produktów elektroforezy

7. Podsumowanie uzyskanych wyników i dyskusja

Literatura:

1. J. R. Freeland 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

3. P. C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher 2006. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa

4. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White 2007. Krótkie wykłady. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

5. J. C. Avise 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

6. D. J. Futuyma 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

T. Beebee, G. Rowe 2004. An Introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej (zastosowanie metod w ekologii i ochronie przyrody) – podane przez wykładowcę w trakcie wykładu

Artykuły przeglądowe w języku polskim (np. Kosmos, Wiadomości Ekologiczne)

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zoologii, ekologii, biochemii i genetyki oraz bierna znajomość języka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta - liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w wykładzie - 30

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do egzaminu - 30

Przygotowanie prezentacji - 15

Suma godzin 90 [90/30= 3]

Liczba ECTS 3


Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania metod molekularnych do zrozumienia ekologii i ewolucji dzikich gatunków oraz ich ochrony. Prezentuje metody pobierania i przechowywania prób do badań molekularnych. Przedstawia najważniejsze markery molekularne i ich zastosowanie w badaniach ekologicznych i dotyczących ochrony przyrody. Zapoznaje z podstawowymi technikami stosowanymi w ekologii molekularnej.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie. Czym zajmuje się ekologia molekularna. Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki i ekologii molekularnej.

2. Źródła DNA i metody pobierania prób, izolacja DNA

3. Techniki molekularne i markery molekularne stosowane w ekologii i ochronie przyrody

4 – 6. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii populacyjnej (pokrewieństwo genetyczne między osobnikami, struktura genetyczna populacji i przepływ genów)

7 – 9. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii behawioralnej (systemy rozrodcze, zmienność proporcji płci, badanie migracji)

10 – 14. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ochronie przyrody (wielkość populacji, zmienność genetyczna, inbred, maksymalizowanie zmienności genetycznej, banki różnorodności genetycznej, filogeografia).

15. Podsumowanie zajęć. Test końcowy z prezentowanych zagadnień (termin zerowy)

Ćwiczenia

1. Zasady BHP, zapoznanie się z urządzeniami i zasadami pracy w pracowni

2-3. Izolacja DNA z krwi i innych tkanek (różne metody), określanie jakości i ilości wyizolowanego DNA (obsługa spektofotometru)

4-5. Techniki określania płci ptaków – przygotowanie PCR, zasada działania i obsługa termocyklera

6. Elektroforeza DNA i wizualizacja produktów elektroforezy

7. Podsumowanie uzyskanych wyników i dyskusja

Literatura:

1. J. R. Freeland 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

3. P. C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher 2006. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa

4. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White 2007. Krótkie wykłady. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

5. J. C. Avise 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

6. D. J. Futuyma 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

T. Beebee, G. Rowe 2004. An Introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej (zastosowanie metod w ekologii i ochronie przyrody) – podane przez wykładowcę w trakcie wykładu

Artykuły przeglądowe w języku polskim (np. Kosmos, Wiadomości Ekologiczne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta - liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w wykładzie - 30

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do egzaminu - 30

Przygotowanie prezentacji - 15

Suma godzin 90 [90/30= 3]

Liczba ECTS 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza podstawy wykorzystania metod molekularnych do zrozumienia ekologii i ewolucji dzikich gatunków oraz ich ochrony. Prezentuje metody pobierania i przechowywania prób do badań molekularnych. Przedstawia najważniejsze markery molekularne i ich zastosowanie w badaniach ekologicznych i dotyczących ochrony przyrody. Zapoznaje z podstawowymi technikami stosowanymi w ekologii molekularnej.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie. Czym zajmuje się ekologia molekularna. Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki i ekologii molekularnej.

2. Źródła DNA i metody pobierania prób, izolacja DNA

3. Techniki molekularne i markery molekularne stosowane w ekologii i ochronie przyrody

4 – 6. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii populacyjnej (pokrewieństwo genetyczne między osobnikami, struktura genetyczna populacji i przepływ genów)

7 – 9. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii behawioralnej (systemy rozrodcze, zmienność proporcji płci, badanie migracji)

10 – 14. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ochronie przyrody (wielkość populacji, zmienność genetyczna, inbred, maksymalizowanie zmienności genetycznej, banki różnorodności genetycznej, filogeografia).

15. Podsumowanie zajęć. Test końcowy z prezentowanych zagadnień (termin zerowy)

Ćwiczenia

1. Zasady BHP, zapoznanie się z urządzeniami i zasadami pracy w pracowni

2-3. Izolacja DNA z krwi i innych tkanek (różne metody), określanie jakości i ilości wyizolowanego DNA (obsługa spektofotometru)

4-5. Techniki określania płci ptaków – przygotowanie PCR, zasada działania i obsługa termocyklera

6. Elektroforeza DNA i wizualizacja produktów elektroforezy

7. Podsumowanie uzyskanych wyników i dyskusja

Literatura:

1. J. R. Freeland 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

3. P. C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher 2006. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa

4. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White 2007. Krótkie wykłady. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

5. J. C. Avise 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

6. D. J. Futuyma 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

T. Beebee, G. Rowe 2004. An Introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej (zastosowanie metod w ekologii i ochronie przyrody) – podane przez wykładowcę w trakcie wykładu

Artykuły przeglądowe w języku polskim (np. Kosmos, Wiadomości Ekologiczne)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)