Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne źródła energii – aspekt prawny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-OZEAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii – aspekt prawny
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W10

OB1_W13

OB1_W16

OB1_U05

OB1_U11

OB1_K06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych pojęć i regulacji prawnych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem odnawialnych źródeł energii. Omówione zostaną kwestie zarówno ram prawnych, determinacji prawa na szczeblu krajowym przez prawodawstwo unijne, charakterystyka poszczególnych odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także najważniejszych mechanizmów prawnych w dziedzinie OZE.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą w szczególności zagadnienia dotyczące:

- ram prawnych OZE,

- kierunków rozwoju OZE w Polsce,

- systemu wsparcia pośredniego i bezpośredniego OZE w Polsce,

- barier rozwoju OZE w Polsce,

- procesu inwestycyjnego OZE.

Literatura:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 220)

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1148)

1) Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016.

2) Bohdan A., Przybylska M., Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce, Warszawa 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

A. Wiedza

1. Posługuje podstawową terminologią w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii

3. Identyfikuje instrumenty prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa)

5. Potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia, wskazując rozwiązanie prawne problemu

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedost.

A. Wiedza

1. nie operuje podstawową terminologią oraz nie zna podstawowych regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii

2. nie posiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę odnawialnych źródeł energii,

3. nie identyfikuje podstawowych instrumentów i mechanizmów prawnych w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawnych do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami oraz zna kilka podstawowych regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować podstawowe przepisy aktów prawa, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje podstawową terminologię, instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii,

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla rozwoju i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje podstawową terminologię dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz zna regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę odnawialnych źródeł energii, potrafi powiązać je z instrumentami

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty i mechanizmy prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa

5. Potrafi prawidłowo zastosować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla odnawialnych źródeł energii , zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie ram prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim omawiane będą źródła prawa unijnego i krajowego.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie ram prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim omawiane będą źródła prawa unijnego i krajowego zarówno w kontekście regulacji dotyczących funkcjonowania źródeł odnawialnych jak i procesu inwestycyjnego.

Literatura:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

materiały zostaną zamieszczone na platformie teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska, Ada Szon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie ram prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim omawiane będą źródła prawa unijnego i krajowego.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie ram prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim omawiane będą źródła prawa unijnego i krajowego zarówno w kontekście regulacji dotyczących funkcjonowania źródeł odnawialnych jak i procesu inwestycyjnego.

Literatura:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

materiały zostaną zamieszczone na platformie teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie ram prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim omawiane będą źródła prawa unijnego i krajowego.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie ram prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim omawiane będą źródła prawa unijnego i krajowego zarówno w kontekście regulacji dotyczących funkcjonowania źródeł odnawialnych jak i procesu inwestycyjnego.

Literatura:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

materiały zostaną zamieszczone na platformie teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)