Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PCH2
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii 2
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W08

OB1_U01

OB1_U07

OB1_U08

OB1_K03

OB1_K04

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie w świat języka chemicznego, modeli i praw chemicznych. W zakres wchodzi: nazewnictwo związków nieorganicznych i organicznych, reakcjie redox, stechiometria, elementy termodynamiki reakcji chemicznych, równowagi kwasowo-zasadowe, elementy kinetyki i elektrochemii, podstawy chemii kwantowej (równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale atomowe, konfiguracja elektronowa atomów wieloelektronowych, orbitale molekularne jako kombinacje liniowe orbitali atomowych, elementy symetrii cząsteczek, hybrydyzacja) oraz elementy chemii ciała stałego.

Pełny opis:

Klasyczne pojęcia i prawa chemiczne. Stechiometria reakcji chemicznych. Model gazu doskonałego a gazy rzeczywiste. Energetyka reakcji chemicznych z elementami termodynamiki. Równowaga chemiczna w układach jedno- i wielofazowych. Kwasy i zasady według Brönsteda. Reakcje redoksowe i ogniwa elektrochemiczne. Kinetyka chemiczna jako konsekwencja teorii zderzeń. Katalizatory i inhibitory. Podstawy doświadczalne mechaniki kwantowej. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale atomowe. Atomy wieloelektronowe w przybliżeniu jednoelektronowym, koncepcja Slatera, koncepcja termów atomowych. Orbitale molekularne jako kombinacje liniowe orbitali atomowych, homojądrowe cząsteczki dwuatomowe. Heterojądrowe cząsteczki dwuatomowe, elektroujemność pierwiastków, polaryzacja wiązań chemicznych. Hybrydyzacja jako skuteczne narzędzie opisu struktury cząsteczek wieloatomowych. Przykłady struktury cząsteczek dla podstawowych typów hybrydyzacji : sp3, sp, sp2, d2sp3. Wiązania donorowo-akceptorowe, kwasy i zasady Lewisa, związki kompleksowe. Delokalizacja elektronów, węglowodory aromatyczne. Podstawowe elementy symetrii cząsteczek.

Literatura:

Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

P. A. Cox: „Krótkie wykłady, Chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

A.G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal: „Krótkie wykłady, Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

D. Kealey, P.J. Haines: „ Krótkie wykłady - Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

Waldemar Ufnalski: „Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 1999.

Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 2002;

Peter Wiliam Atkins: „Podstawy chemii fizycznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

Albert Cotton, Geofrey Wilkinson, Paul L. Gaus: „Chemia nieorganiczna, Podstawy” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

J. D. Lee: „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997;

Peter Wiliam Atkins: „Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

Walenty Szczepaniak: „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

A.Jabłoński, T.Palewski, L.Pawlak, W.Walkowiak, B.Wróbel, B.Ziółek, W.Żyrnicki: „Obliczenia w chemii nieorganicznej” Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002;

A.Cygański, B. Ptaszyński, J. Krystek: „Obliczenia w chemii analitycznej” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

M. Wesołowski, K. Szefer, D. Zimna: „Zbiór zadań z analizy chemicznej” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002;

J Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk: „Tablice chemiczne”

G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Praca zbiorowa pod red. J. Surygały: „Ropa naftowa, właściwości, przetwarzanie, produkty”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.

J Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk: „Tablice chemiczne”

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: Student zna i rozumie podstawowe wzory chemiczne, fizyczne, a także zna ich zastosowanie. Opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne zachodzące w przyrodzie. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z obszaru nauk przyrodniczych oraz rozwoju tych dyscyplin i stosowanych w nich metod badawczych. Student zna zagrożenia mogące wystąpić w laboratorium chemicznym. Zna i rozumie podstawowe techniki analityczne w chemii.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi stosować podstawowe wzory chemiczne w zadaniach rachunkowych. Interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski. Stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń oparte na logicznych przesłankach. Student potrafi zachować się w laboratorium chemicznym, potrafi posługiwać się podstawowym szkłem laboratoryjnym, potrafi zbudować zestaw do podstawowego oznaczenia/analizy

KOMPETENCJE: Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role. Jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt, pracę własną i innych. Student jest przygotowany do praktycznych zajęć z zakresu chemii w laboratorium.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie egzaminu i zaliczenia ćwiczeń: 30 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący zagadnienia z zestawu pytań przygotowanych dla zdających. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Anna Matuszewska, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Budowa materii, podstawowe prawa chemiczne i ich znaczenie w reakcjach i procesach chemicznych. Podstawy termodynamiki chemicznej. Stany skupienia materii. Mieszaniny i roztwory. Ćwiczenia z wybranych zakresów materiału.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych zapoznanie się z bezpieczną pracą w laboratorium i wykonywanie prostych oznaczeń.

Pełny opis:

Chemia ogólna i fizyczna: Zasady klasyfikacji i nazewnictwa w chemii nieorganicznej. Budowa materii - Cząstki elementarne i ich budowa, jądro atomowe. Elektronowa struktura atomu. Wiązania chemiczne - Wiązania atomowe i siły międzycząsteczkowe. Termodynamika chemiczna i termochemia. Kinetyka chemiczna. Statyka chemiczna. Równowaga chemiczna. Gazy - doskonałe i rzeczywiste. Prawa gazowe. Ciecze - Podział i właściwości. Teoria roztworów: roztwory nieelektrolitów. Elektrolity. Teoria kwasów i zasad. Elektrochemia. Chemia nieorganiczna: Okresowość w zachowaniu się pierwiastków, prawo okresowości. Grupy i okresy. Właściwości grupowe. Występowanie, podstawowe właściwości i reakcje wybranych pierwiastków. Podstawowe zagadnienia z zakresu stechiometrii. Równania chemiczne. Wyrażanie stężeń. Reakcje utleniania i redukcji.

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu BHP, podstawowego szkła laboratoryjnego, technik pipetowania miareczkowania oraz przygotowywania roztworów

Literatura:

1. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

2. P. A. Cox: „Krótkie wykłady, Chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

3. A.G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal: „Krótkie wykłady, Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

4. D. Kealey, P.J. Haines: „ Krótkie wykłady - Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

5. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 2002;

6. J. D. Lee: „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997;

7. Peter Wiliam Atkins: „Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

8. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko „Chemia analityczna”, PWN

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Anna Matuszewska, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Budowa materii, podstawowe prawa chemiczne i ich znaczenie w reakcjach i procesach chemicznych. Podstawy termodynamiki chemicznej. Stany skupienia materii. Mieszaniny i roztwory. Ćwiczenia z wybranych zakresów materiału.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych zapoznanie się z bezpieczną pracą w laboratorium i wykonywanie prostych oznaczeń.

Pełny opis:

Chemia ogólna i fizyczna: Zasady klasyfikacji i nazewnictwa w chemii nieorganicznej. Budowa materii - Cząstki elementarne i ich budowa, jądro atomowe. Elektronowa struktura atomu. Wiązania chemiczne - Wiązania atomowe i siły międzycząsteczkowe. Termodynamika chemiczna i termochemia. Kinetyka chemiczna. Statyka chemiczna. Równowaga chemiczna. Gazy - doskonałe i rzeczywiste. Prawa gazowe. Ciecze - Podział i właściwości. Teoria roztworów: roztwory nieelektrolitów. Elektrolity. Teoria kwasów i zasad. Elektrochemia. Chemia nieorganiczna: Okresowość w zachowaniu się pierwiastków, prawo okresowości. Grupy i okresy. Właściwości grupowe. Występowanie, podstawowe właściwości i reakcje wybranych pierwiastków. Podstawowe zagadnienia z zakresu stechiometrii. Równania chemiczne. Wyrażanie stężeń. Reakcje utleniania i redukcji.

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu BHP, podstawowego szkła laboratoryjnego, technik pipetowania miareczkowania oraz przygotowywania roztworów

Literatura:

1. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

2. P. A. Cox: „Krótkie wykłady, Chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

3. A.G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal: „Krótkie wykłady, Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

4. D. Kealey, P.J. Haines: „ Krótkie wykłady - Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

5. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 2002;

6. J. D. Lee: „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997;

7. Peter Wiliam Atkins: „Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

8. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko „Chemia analityczna”, PWN

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Anna Matuszewska, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Budowa materii, podstawowe prawa chemiczne i ich znaczenie w reakcjach i procesach chemicznych. Podstawy termodynamiki chemicznej. Stany skupienia materii. Mieszaniny i roztwory. Ćwiczenia z wybranych zakresów materiału.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych zapoznanie się z bezpieczną pracą w laboratorium i wykonywanie prostych oznaczeń.

Pełny opis:

Chemia ogólna i fizyczna: Zasady klasyfikacji i nazewnictwa w chemii nieorganicznej. Budowa materii - Cząstki elementarne i ich budowa, jądro atomowe. Elektronowa struktura atomu. Wiązania chemiczne - Wiązania atomowe i siły międzycząsteczkowe. Termodynamika chemiczna i termochemia. Kinetyka chemiczna. Statyka chemiczna. Równowaga chemiczna. Gazy - doskonałe i rzeczywiste. Prawa gazowe. Ciecze - Podział i właściwości. Teoria roztworów: roztwory nieelektrolitów. Elektrolity. Teoria kwasów i zasad. Elektrochemia. Chemia nieorganiczna: Okresowość w zachowaniu się pierwiastków, prawo okresowości. Grupy i okresy. Właściwości grupowe. Występowanie, podstawowe właściwości i reakcje wybranych pierwiastków. Podstawowe zagadnienia z zakresu stechiometrii. Równania chemiczne. Wyrażanie stężeń. Reakcje utleniania i redukcji.

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu BHP, podstawowego szkła laboratoryjnego, technik pipetowania miareczkowania oraz przygotowywania roztworów

Literatura:

1. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

2. P. A. Cox: „Krótkie wykłady, Chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

3. A.G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal: „Krótkie wykłady, Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

4. D. Kealey, P.J. Haines: „ Krótkie wykłady - Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

5. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 2002;

6. J. D. Lee: „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997;

7. Peter Wiliam Atkins: „Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

8. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko „Chemia analityczna”, PWN

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Anna Matuszewska, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Budowa materii, podstawowe prawa chemiczne i ich znaczenie w reakcjach i procesach chemicznych. Podstawy termodynamiki chemicznej. Stany skupienia materii. Mieszaniny i roztwory. Ćwiczenia z wybranych zakresów materiału.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych zapoznanie się z bezpieczną pracą w laboratorium i wykonywanie prostych oznaczeń.

Pełny opis:

Chemia ogólna i fizyczna: Zasady klasyfikacji i nazewnictwa w chemii nieorganicznej. Budowa materii - Cząstki elementarne i ich budowa, jądro atomowe. Elektronowa struktura atomu. Wiązania chemiczne - Wiązania atomowe i siły międzycząsteczkowe. Termodynamika chemiczna i termochemia. Kinetyka chemiczna. Statyka chemiczna. Równowaga chemiczna. Gazy - doskonałe i rzeczywiste. Prawa gazowe. Ciecze - Podział i właściwości. Teoria roztworów: roztwory nieelektrolitów. Elektrolity. Teoria kwasów i zasad. Elektrochemia. Chemia nieorganiczna: Okresowość w zachowaniu się pierwiastków, prawo okresowości. Grupy i okresy. Właściwości grupowe. Występowanie, podstawowe właściwości i reakcje wybranych pierwiastków. Podstawowe zagadnienia z zakresu stechiometrii. Równania chemiczne. Wyrażanie stężeń. Reakcje utleniania i redukcji.

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu BHP, podstawowego szkła laboratoryjnego, technik pipetowania miareczkowania oraz przygotowywania roztworów

Literatura:

1. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

2. P. A. Cox: „Krótkie wykłady, Chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

3. A.G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal: „Krótkie wykłady, Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

4. D. Kealey, P.J. Haines: „ Krótkie wykłady - Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

5. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 2002;

6. J. D. Lee: „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997;

7. Peter Wiliam Atkins: „Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

8. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko „Chemia analityczna”, PWN

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)