Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Płyny eksploatacyjne i ich wpływ na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PEWS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Płyny eksploatacyjne i ich wpływ na środowisko
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14900
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W03

OB1_W09

OB1_W10

OB1_W14

OB1_W15

OB1_U02

OB1_U09

OB1_U10

OB1_U11

OB1_U12

OB1_K05

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone będą w formie prezentacji przygotowywanych przez studentów i następnej dyskusji - moderatorem jest prowadzący zajęcia. Omówione zostaną skutki dla środowiska produkcji i stosowania płynów eksploatacyjnych w transporcie i przemyśle.

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematyki wytwarzania i stosowania płynów eksploatacyjnych

- definicja płynów eksploatacyjnych

- podział płynów eksploatacyjnych

Paliwa konwencjonalne dla środków transportu

- benzyny

- olej napędowy

- zagrożenie skażeniem środowiska paliwami

- struktura chemiczna i własności paliw a redukcja emisji szkodliwych składników spalin

Oleje silnikowe

- funkcje, jakie spełniają oleje silnikowe

- podział olejów silnikowych na klasy lepkości i klasy jakościowe oraz na mineralne, półsyntetyczne i syntetyczne

- zagrożenie skażeniem środowiska olejami silnikowymi

- struktura chemiczna i własności olejów silnikowych a redukcja emisji szkodliwych składników spalin

Oleje przekładniowe samochodowe i przemysłowe

- funkcje, jakie spełniają oleje przekładniowe samochodowe i przemysłowe

- podział olejów przekładniowych samochodowych i przemysłowych na klasy lepkości i klasy jakościowe oraz na mineralne, półsyntetyczne i syntetyczne

- zagrożenie skażeniem środowiska olejami przekładniowymi samochodowymi i przemysłowymi

Ciecze hydrauliczne

- klasyfikacja

- zakres stosowania

- zagrożenie skażeniem środowiska olejami hydraulicznymi

Literatura:

Studenci sami wyszukują źródła literaturowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu płynów eksploatacyjnych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących płynów eksploatacyjnych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat oddziaływania płynów eksploatacyjnych na środowisko

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować oddziaływanie płynów eksploatacyjnych na środowisko;

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w ochronie środowiska związane płynami eksploatacyjnymi.

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu danych o środowisku.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu płynów eksploatacyjnych do oceny zanieczyszczeń środowiska.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w przygotowaniu prezentacji, dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena jakości przygotowanej prezentacji, aktywność w prowadzonej on-line dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)