Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i realizacja badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PRBN
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i realizacja badań naukowych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_K04

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką planowania i realizacji projektów naukowych oraz z zastosowaniem w trakcie realizacji badań naukowych zaawansowanych metod statystycznych.

 ćwiczenia z wykorzystaniem komputera,

 interaktywna analiza danych w pakietach statystycznych

 prezentacje multimedialne

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie umiejętności zaplanowania badań naukowych w postaci napisania projektu badawczego oraz egzaminu praktycznego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych

Egzamin na ocenę

Pełny opis:

Pierwsza część kursu poświęcona zostanie przygotowywaniu skutecznego wniosku o finansowanie badań naukowych:

 zakres możliwości i najpopularniejsze sposoby finansowania badań naukowych (m.in. NCN)

 zasady i reguły merytorycznego przygotowania aplikacji grantowych

 biblioteki i czasopisma naukowe dostępne przez Internet

 konstruowanie budżetów i harmonogramów projektów naukowych

 ewaluacja i rozliczanie projektów naukowych

komercjalizacja wyników badań oraz zarządzanie swoją własnością intelektualną

Obszerna część kursu poświęcona zostanie metodom statystycznym - w znacznej mierze w formie praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC CENTURION w tym:

 etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka jako narzędzie do testowania hipotez

 parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (ANOVA, MANOVA, hipotezy a priori i a posteriori, analiza regresji prosta i wielokrotna, test Chi2, testy badające rozkład próby)

 wielowymiarowe metody statystyczne (analiza skupień, ogólny model liniowy)

Obok samego zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizę danego rodzaju wolno jest wykonać, interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz w pracach magisterskich, artykułach i innego rodzaju publikacjach.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

6. Statgraphics, Inrtersoftland.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student:

Rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych oraz zna zasady metodologii statystycznych stosowanych w naukach przyrodniczych.

Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Zna zasady planowania badań naukowych i aplikacyjnych oraz ich finansowania

Umie sformułować hipotezy statystyczne i poprawnie konstruować problem badawczy i weryfikować hipotezy statystyczne.

Wykazuje znajomość posługiwania się programami statystycznymi

W zakresie umiejętności:

Umie przygotować wniosek o finansowanie badań naukowych oraz skutecznie zarządzać projektem badawczym.

Umie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Potrafi wyszukać aktualną literaturę naukową z zakresu biologii i neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim

Wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach.

Posługuje się zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

Potrafi interpretować dane empiryczne oraz formułować odpowiednie wnioski przy wykorzystaniu pakietu statystycznego STATGRAPHIC CENTURION.

W zakresie kompetencji społecznych:

Potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową

Student potrafi planować pracę zespołu, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem, respektując zdanie innych członków zespołu.

Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań

ECTS 2 (1ECTS=30h]

zadanie 1: aktywne uczestnictwo w zajęciach- 30h

zadnie 2: przygotowanie projektu badawczego- 30h

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny:

 część projektowa: przygotowanie projektu badawczego.

 część statystyczna: egzamin polegający na sprawdzeniu czy student nabył umiejętność wyboru odpowiedniego testu statystycznego do struktury danych i obróbki tych danych przy użyciu programu STATGRAPHIC CENTURION.

W trakcie kursu odbędą się częściowe zaliczenia materiału w postaci zastosowania praktycznego (prezentacja na komputerach) poznanych procedur.

Student nie powinien opuścić więcej niż dwóch zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ35eZP0l2qfFVVQd_vKZf6HZNhtWAkmcq-z5HrmVtfs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=46a62b43-7d6f-443c-bf6d-f9a01a3b08c9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką planowania i realizacji projektów naukowych oraz z zastosowaniem w trakcie realizacji badań naukowych zaawansowanych metod statystycznych.

 ćwiczenia z wykorzystaniem komputera,

 interaktywna analiza danych w pakietach statystycznych

 prezentacje multimedialne

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie umiejętności zaplanowania badań naukowych w postaci napisania projektu badawczego oraz egzaminu praktycznego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych

Egzamin na ocenę

Pełny opis:

Pierwsza część kursu poświęcona zostanie przygotowywaniu skutecznego wniosku o finansowanie badań naukowych:

 zakres możliwości i najpopularniejsze sposoby finansowania badań naukowych (m.in. NCN)

 zasady i reguły merytorycznego przygotowania aplikacji grantowych

 biblioteki i czasopisma naukowe dostępne przez Internet

 konstruowanie budżetów i harmonogramów projektów naukowych

 ewaluacja i rozliczanie projektów naukowych

komercjalizacja wyników badań oraz zarządzanie swoją własnością intelektualną

Obszerna część kursu poświęcona zostanie metodom statystycznym - w znacznej mierze w formie praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC CENTURION w tym:

 etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka jako narzędzie do testowania hipotez

 parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (ANOVA, MANOVA, hipotezy a priori i a posteriori, analiza regresji prosta i wielokrotna, test Chi2, testy badające rozkład próby)

 wielowymiarowe metody statystyczne (analiza skupień, ogólny model liniowy)

Obok samego zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizę danego rodzaju wolno jest wykonać, interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz w pracach magisterskich, artykułach i innego rodzaju publikacjach.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

6. Statgraphics, Inrtersoftland.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość metod statystycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQT6vTiQ-6OwGV5Ewh1HuJ9wN09UnzhMiTViGwOAhY-01%40thread.tacv2/conversations?groupId=3d62d4da-038f-4645-a89f-7418ca33c59d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką planowania i realizacji projektów naukowych oraz z zastosowaniem w trakcie realizacji badań naukowych zaawansowanych metod statystycznych.

 ćwiczenia z wykorzystaniem komputera,

 interaktywna analiza danych w pakietach statystycznych

 prezentacje multimedialne

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie umiejętności zaplanowania badań naukowych w postaci napisania projektu badawczego oraz egzaminu praktycznego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych

Egzamin na ocenę

Pełny opis:

Pierwsza część kursu poświęcona zostanie przygotowywaniu skutecznego wniosku o finansowanie badań naukowych:

 zakres możliwości i najpopularniejsze sposoby finansowania badań naukowych (m.in. NCN)

 zasady i reguły merytorycznego przygotowania aplikacji grantowych

 biblioteki i czasopisma naukowe dostępne przez Internet

 konstruowanie budżetów i harmonogramów projektów naukowych

 ewaluacja i rozliczanie projektów naukowych

komercjalizacja wyników badań oraz zarządzanie swoją własnością intelektualną

Obszerna część kursu poświęcona zostanie metodom statystycznym - w znacznej mierze w formie praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC CENTURION w tym:

 etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka jako narzędzie do testowania hipotez

 parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (ANOVA, MANOVA, hipotezy a priori i a posteriori, analiza regresji prosta i wielokrotna, test Chi2, testy badające rozkład próby)

 wielowymiarowe metody statystyczne (analiza skupień, ogólny model liniowy)

Obok samego zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizę danego rodzaju wolno jest wykonać, interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz w pracach magisterskich, artykułach i innego rodzaju publikacjach.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

6. Statgraphics, Inrtersoftland.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość metod statystycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQT6vTiQ-6OwGV5Ewh1HuJ9wN09UnzhMiTViGwOAhY-01%40thread.tacv2/conversations?groupId=3d62d4da-038f-4645-a89f-7418ca33c59d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką planowania i realizacji projektów naukowych oraz z zastosowaniem w trakcie realizacji badań naukowych zaawansowanych metod statystycznych.

 ćwiczenia z wykorzystaniem komputera,

 interaktywna analiza danych w pakietach statystycznych

 prezentacje multimedialne

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie umiejętności zaplanowania badań naukowych w postaci napisania projektu badawczego oraz egzaminu praktycznego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych

Egzamin na ocenę

Pełny opis:

Pierwsza część kursu poświęcona zostanie przygotowywaniu skutecznego wniosku o finansowanie badań naukowych:

 zakres możliwości i najpopularniejsze sposoby finansowania badań naukowych (m.in. NCN)

 zasady i reguły merytorycznego przygotowania aplikacji grantowych

 biblioteki i czasopisma naukowe dostępne przez Internet

 konstruowanie budżetów i harmonogramów projektów naukowych

 ewaluacja i rozliczanie projektów naukowych

komercjalizacja wyników badań oraz zarządzanie swoją własnością intelektualną

Obszerna część kursu poświęcona zostanie metodom statystycznym - w znacznej mierze w formie praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC CENTURION w tym:

 etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka jako narzędzie do testowania hipotez

 parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (ANOVA, MANOVA, hipotezy a priori i a posteriori, analiza regresji prosta i wielokrotna, test Chi2, testy badające rozkład próby)

 wielowymiarowe metody statystyczne (analiza skupień, ogólny model liniowy)

Obok samego zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizę danego rodzaju wolno jest wykonać, interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz w pracach magisterskich, artykułach i innego rodzaju publikacjach.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

6. Statgraphics, Inrtersoftland.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość metod statystycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)