Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Biologia i ekologia ekosystemów wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SMBE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Biologia i ekologia ekosystemów wodnych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

OB2_U14

OB2_K07

OB2_K08

OB2_K09

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zebranie materiałów, ich opracowanie a następnie na ich podstawie przygotowani pracy magisterskiej. Prace te maja wyłącznie charakter terenowy lub laboratoryjny i obejmują dwa tematy: 1. przepływ energii przez ekosystem Wisły; 2. konkurencja wewnątrzgatunkowa w populacjach zwierząt. Możliwa jest realizacja tematu zaproponowanego przez słuchacza seminarium, pod warunkiem możliwości kompetencyjnych i technicznych.

Pełny opis:

Przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich, publikacja wyników prac magisterskich, przygotowanie publikacji do druku: 1. Po co pisze się prace naukowe, rodzaje prac naukowych, objętość publikacji; 2. Specyfika prac z zakresu nauk przyrodniczych: wstęp, materiał/teren, metody, wyniki, dyskusja, spis literatury, streszczenie, abstrakt, słowa kluczowe, podziękowania;3. Rysunki, tabele, prawa autorskie;4. Co i jak cytować, spis literatury, tytuły czasopism, „szara literatura”; 5. Przepisy dla autorów w czasopismach i wydawnictwach. Recenzje - po co one są.

Treści merytoryczne: Wisła: 1. woda jako środowisko życia; 2.woda słona i słodka; 3.jeziora; 4.rzeki; 5; ocean; 6. Bałtyk; 7. strefy biotyczne w wodach słodkich i słonych i ich fauna; 8.cieplice podmorskie; 9.strefy biotyczne w rzekach; 10. Wisła- ostatnia dzika rzeka Europy; 11. plaże i przepływ energii przez ekosystemy wodne; 12.łańcuchy troficzne rzekach; 13.koncepecja”river continuum”; 14. zmiany klimatu i zmiany w ekosystemach wodnych; 15. adaptacje organizmów wodnych do warunków ekstremalnych.

Konkurencja: 1. wzajemne stosunki miedzy gatunkami i populacjami; 2. konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa; 3. skutki konkurencji, ekstynkcja; 4. mikroewolucja; 5. kryteria prowadzenia doświadczeń - kanon jedynej różnicy, 6. pokarm jako podstawowe źródło konkurencji; 7. sukces reprodukcyjny, 8. bilans energetyczny; 9. wskaźniki konwersji energii; 10.efekt konkurencji w kolejnych pokoleniach.

Literatura:

Weiner J. 2005 - Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 156 pp (również wydania starsze i nowsze)

CargillM., O’Connor P. 2009 - Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps - Blackwell Publishing, Chichester, West Sussex, UK, 173 pp

https://www.colby.edu/biology/BI17x/writing_papers.html

Begon M., Mortimer M., Thompson D. J. 1999- Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roslin - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 362 pp

Kajak Z., 1998 – Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 355 pp.

Kleiber M., 1967 – Ogień życia. Zarys bioenergetyki zwierząt – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 456 pp.

Klekowski R.Z., Opaliński K.W. 1993 - Metabolizm energetyczny. w: Bioenergetyka ekologiczna zwierząt zmiennocieplnych. R.Z.Klekowski, Z. Fisher (Red) - Polska Akademia Nauk, 35-82.

Lampert W., Sommer U. 2001 - Ekologia wód śródlądowych - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mikulski J. S., 1982 – Biologia wód śródlądowych – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 491 pp.

Opaliński K.W. 2011 - O Wiśle i piasku - Wiadomości Ekologiczne, 57(2):49-61.

Stańczykowska A. 1997 - Ekologia naszych wód. - WSiP, Warszawa.

Wiszniewski J. 1933 - O życiu w wilgotnych piaskach – Warszawa, 7 pp.

Żmudziński L. 2002 - Słownik hydrobiologiczny: terminy, pojęcia, interpretacje – PWN, Warszawa, 287 pp.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student opisuje i wyjaśnia procesy biotyczne i abiotyczne z zakresu hydrobiologii, hydrologii i fizjologii organizmów wodnych oraz ochrony wód; charakteryzuje typy wód słodkich i słonych i wyjaśnia funkcjonowanie ekosystemów wodnych; charakteryzuje zespoły ekologiczne i strefy troficzne występujące w wodach słodkich i słonych oraz procesy w nich występujące ( produkcji pierwotnej i dekompozycji, przepływ energii i krążenie materii) wylicza przystosowania organizmów do życia w wodzie, wylicza mechanizmy zanieczyszczania wód i formułuje zasady ich ochrony; opisuje ekosystem Wisły w jej górnym, środkowym i dolnym biegu, charakteryzuje i ilustruje przykładami bilans energii organizmu i układu ekologicznego

Umiejętności: student klasyfikuje obserwowane procesy w zbiorniku wodnym (produkcja, rozkład, drapieżnictwo, cyrkulacja termiczna, trofia, przepływ energii, krążenie materii itd); klasyfikuje i analizuje procesy naturalne i antropogeniczne (zanieczyszczenia, eutrofizacja, stagnacja, zakwaszanie, ewolucja zbiornika) w środowisku wodnym; wyprowadza wnioski na temat obserwowanych zjawisk przepływu energii w zbiorniku wodnym (rzece); sprawnie posługuje się terminologią z zakresu ekologii, hydrobiologii i ochrony wód; przeprowadza doświadczenia terenowe i laboratoryjne, interpretuje ich wyniki.

Kompetencje: student jest zdolny do opisu i analizy zjawisk naturalnych i powstałych w wyniku manipulacji (doświadczeń) w zbiornikach wodnych, postrzega relacje miedzy

poszczególnymi procesami zachodzącymi w ekosystemie wodnym i dąży do ich wzajemnego powiązania i wyjaśnienia mechanizmów je wiążących (np.: łańcuchy pokarmowe, piramidy troficzne, przepływ energii); jest zdolny do dyskusji na te tematy na podstawie znajomości literatury fachowej; zachowuje krytycyzm w stosunku do informacji z szarej literatury, przygotowuje pracę magisterska o charkterze rozprawy naukowej.

ECTS

Udział w zajęciach - 30

Konsultacje – 30

Studia literaturowe -10

Prace terenowe i laboratoryjne - 40

Opracowanie wyników (przygotowanie raportów) – 20

Suma godzin – 150

Liczba ECTS –150 : (25-30) = 5

Metody i kryteria oceniania:

Rok I:

ocena postępu w zbieraniu materiałów, ich opracowaniu i przygotowaniu pracy magisterskiej

Rok II:

przy ocenie pracy punktowane będzie: wkład pracy studenta, samodzielność myślenia, umiejętność dotarcia do źródeł i ich wykorzystanie, opanowanie techniki pisania pracy.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduj się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)