Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symbioza w przyrodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SP
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symbioza w przyrodzie
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:1o2Xp7kPHjiwUpA-LdvfNK_s1vFXgvH71B0dh4tWOe01@thread.tacv2/1696249387148?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22833092a3-1f5b-4f78-8cef-70a67e34e14e%22%7D
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z symbiotycznymi zależności łączącymi organizmy należące do różnych taksonów.

Pełny opis:

1. Symbioza Euprymna scolopes i Vibrio fisherii

2. Mikroflora człowieka

3. Przeżuwacze i bakterie celulolityczne

4. Bakterie wiążące azot i rośliny motylkowe

5. Mikoryza

a) Ektomikoryza

b) Endomikoryza

6. Grzyby i glony w porostach

7. Rurkoczułkowce Riftia pachyptila i ich symbiotyczne bakterie

8. Symbiotyczna współpraca bakterii i nicieni

9. Korale i ich symbionty

10. Bleskotka i drzewo figowe

11. Zapylacze i rośliny kwiatowe

12. Endosymbiotyczna teoria Lynn-Margulis

Literatura:

Zbigniew Wyżewski, Gerard Podedworny, Ewa Panek (2019): Relacje symbiozy w przyrodzie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie

ochrony środowiska

- wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo

- planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązywania

zadanego problemu w ochronie środowiska

- potrafi wnikliwie i krytycznie oceniać informacje o środowisku

- dostrzega słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 90 godz.

suma godzin: 120[120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin lub referat ustny

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez platformę e-learningową MS Teams

- ocena ndst (2) - nie potrafi wskazać relacji symbiotycznych w przyrodzie

- ocena dst (3) - nieprecyzyjnie określa, jakie istnieją relacje symbiotyczne w przyrodzie oraz jakie są mechanizmy ich nawiązywania i podtrzymywania

- ocena db (4) - potrafi precyzyjnie określić i scharakteryzować relacje symbiozy w przyrodzie w aspekcie mechanizmów i celów ich nawiązywania oraz podtrzymywania

- ocena bdb (5) - potrafi precyzyjnie określić i scharakteryzować relacje symbiozy w przyrodzie w aspekcie mechanizmów i celów ich nawiązywania oraz podtrzymywania; wykazuje się pogłębionym rozumieniem symbiotycznych zależności w świecie organizmów żywych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)