Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnology and Microbiology for Environmental Sustainability

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUMB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biotechnology and Microbiology for Environmental Sustainability
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W01

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U05

OB2_U09

OB2_K06

Skrócony opis:

The course acquaints students with the possibilities of using microbiological and biotechnological tools in the assessment of the state of the environment, in monitoring the quality of soil, water and air, and in bioremediation.

Pełny opis:

The course introduces students to the potential use of microbiological and biotechnological tools in the field of environmental protection and sustainability, mainly in environmental assessment, soil, water and air quality monitoring and bioremediation.

This course shows the great diversity of microorganisms and their roles in natural processes in soil, water and air. Students will learn how microorganisms contribute to the assessment of environmental quality. The course will provide students with theoretical knowledge of how to perform microbiological analyses of soil, water and air. Students will learn basic methods and techniques for the detection and quantification of microorganisms in different habitats and microbial activity. The course will facilitate understanding of both environmental microbiology and biotechnology.

Literatura:

Obligatory reading:

1. Margesin R, Schinner F. (eds.). 2005. Manual of Soil Analysis. Monitoring and Assessing Soil Bioremediation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

2. Maier R.M., Pepper I.L., Gerba C.P. 2009. Environmental Microbiology. 2nd edition. Academic Press.

3. Atlas R., Bartha R. 1998. Microbial ecology. Fundamentals and applications. Longman.

4. Alef K., Nannipieri P. 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry.1st Edition. Academic Press.

5. Petre M. (ed.) 2013. Environmental Biotechnology - New Approaches and Prospective Applications. InTech Open.

6. Paul E.A. 2015. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition. Academic Press.

7. Basso T. (ed.). 2019. Yeasts in Biotechnology, IntechOpen, London. 10.5772/intechopen.77938

8. Elnashar M. (ed.). 2011. Biotechnology of Biopolymers. IntechOpen.

In addition, for each exercise obligatory literature (scientific articles) to read is placed on the e-learning platform.

Optional for Polish students:

1. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. Malepszy S (red.), Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

3. Bartkiewicz B., Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

5. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa, 2000;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KNOWLEDGE:

1. student is able to describe the main groups of microorganisms and their role in the environment and biotechnology;

2. student has an elementary knowledge in basic areas of biotechnology and microbiology

3. student knows of basic vocabulary in the field microbiology and biotechnology

4. student is able to name and describe the basic methods of microbiological analysis of water, soil and air;

5. student knows safety rules in the microbiological laboratory;

SKILLS:

1. student is able to recognize and describe the morphological systems of bacteria and fungi

2. student applies basic techniques, appropriate for microbiology and biotechnology and is able to use basic laboratory equipment and perform basic laboratory activities such as pipetting, making dilutions, inoculations, etc.;

3. student performs simple measurements and analyses of biological samples and makes the observation at a basic level; is able to describe the results and draw conclusions from the conducted experiences;

4. student is able to use computer systems or other IT tools to achieve educational and personal goals.

COMPETENCE:

1. student demonstrates understanding of the phenomena and the physical and chemical processes in nature

2. student is able to work in a team;

3. student maintains security while working with microorganisms and is responsible for the equipment;

Metody i kryteria oceniania:

- attendance – a student is allowed three unexcused absences.

- final test (30 test questions)

- activity on e-learning platform

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The course acquaints students with the possibilities of using microbiological and biotechnological tools in the field of protection and sustainable environment, mainly in the assessment of the state of the environment, in monitoring the quality of soil, water and air, and in bioremediation.

Pełny opis:

The course acquaints students with the possibilities of using microbiological and biotechnological tools in the field of protection and sustainable environment, mainly in the assessment of the state of the environment, in monitoring the quality of soil, water and air, and in bioremediation.

This course demonstrates a huge diversity of microorganisms and their roles in natural processes occurring in soils, water and air. Students will learn how microorganisms contribute to environmental quality. The course will get students theoretical knowledge how to perform microbial analysis of soil, water and air. The students get to know the basic methods and techniques for detection and quantification of microorganisms in different habitats and microbial activity.

Literatura:

1. Margesin R, Schinner F. (eds.). 2005. Manual of Soil Analysis. Monitoring and Assessing Soil Bioremediation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

2. Maier R.M., Pepper I.L., Gerba C.P. 2009. Environmental Microbiology. 2nd edition. Academic Press.

3. Atlas R., Bartha R. 1998. Microbial ecology. Fundamentals and applications. Longman.

4. Alef K., Nannipieri P. 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry.1st Edition. Academic Press.

5. Petre M. (ed.) 2013. Environmental Biotechnology - New Approaches and Prospective Applications. InTech.

6. Paul E.A. 2015. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition. Academic Press.

Wymagania wstępne:

The student should have a basic knowledge of microbiology, biochemistry and molecular biology.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqoaYL1P6rZx9LRiuFDJ5Gnggi-b9M97mCQuW_9uyG2A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=56cdcbbb-43b3-496c-bb44-17c9699daada&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 ECTS = 1 ECTS (attendance at lectures and classes) + 4 ECTS (reading for classes activity on the Moodle learning platform) + 1 ECTS (exam preparation)

Contact hours (work with an academic teacher) – 30h

- lectures: 15h

- exercises: 15h

Non-contact hours (students' own work) – 120h

- literature study: 30h

- activity on e-learning platform: 60h

- preparation for the exam: 30h


Skrócony opis:

The syllabus takes into account the knowledge gained from the project "Challenges os sustainable development" (Wyzwania zrównoważonego rozwoju) FRSE, projekt nr EOG/21/K4/W/0028

Wymagania wstępne:

The student should have a basic knowledge of microbiology, biochemistry and molecular biology.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqoaYL1P6rZx9LRiuFDJ5Gnggi-b9M97mCQuW_9uyG2A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=56cdcbbb-43b3-496c-bb44-17c9699daada&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 ECTS = 1 ECTS (attendance at lectures and classes) + 4 ECTS (reading for classes, activity on e-learning platform) + 1 ECTS (exam preparation)

Contact hours (work with an academic teacher) – 30h

- lectures: 15h

- exercises: 15h

Non-contact hours (students' own work) – 120h

- literature study: 30h

- activity on e-learning platform: 60h

- preparation for the exam: 30h


Skrócony opis:

The syllabus takes into account the knowledge gained from the project "Challenges os sustainable development" (Wyzwania zrównoważonego rozwoju) FRSE, projekt nr EOG/21/K4/W/0028

Wymagania wstępne:

The student should have a basic knowledge of microbiology, biochemistry and molecular biology.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqoaYL1P6rZx9LRiuFDJ5Gnggi-b9M97mCQuW_9uyG2A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=56cdcbbb-43b3-496c-bb44-17c9699daada&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 ECTS = 1 ECTS (attendance at lectures and classes) + 4 ECTS (reading for classes, activity on e-learning platform) + 1 ECTS (exam preparation)

Contact hours (work with an academic teacher) – 30h

- lectures: 15h

- exercises: 15h

Non-contact hours (students' own work) – 120h

- literature study: 30h

- activity on e-learning platform: 60h

- preparation for the exam: 30h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The syllabus takes into account the knowledge gained from the project "Challenges os sustainable development" (Wyzwania zrównoważonego rozwoju) FRSE, projekt nr EOG/21/K4/W/0028

Wymagania wstępne:

The student should have a basic knowledge of microbiology, biochemistry and molecular biology.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)