Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nutrient, Water and Carbon Cycles in Natural and Managed Ecosystems: Essential Knowledge for Sustainable Land Use. Part 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUNWC2
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nutrient, Water and Carbon Cycles in Natural and Managed Ecosystems: Essential Knowledge for Sustainable Land Use. Part 2
Jednostka: Instytut Ekologii i Bioetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W03

OB2_W04

OB2_W08

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U07

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K02

Skrócony opis:

The course will deepen the student’s knowledge on how plants and other terrestrial organisms take part in the nutrient-, carbon-, water- and energy cycles in both managed and natural terrestrial ecosystems. Maintaining these processes is an essential part of any sustainable ecosystem management plan. Real examples (case-studies) will be taken from recent research on various natural and managed ecosystems to show the students how such knowledge is obtained.

Pełny opis:

Course content

1) Introduction

2) The terrestrial water and energy balance

3) Carbon input to terrestrial ecosystems

4) Terrestrial production processes

5) Terrestrial decomposition

6) Terrestrial plant nutrient use

7) The terrestrial nutrient cycles

8) Concluding remarks

Literatura:

Main textbook:

• Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Second Edition. Authors: Chapin III, F.S., P.A. Matson, P.M. Vitousek. 2012. Springer. Can be bought as an e-book or a paperback Amazon.com.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obligatory attendance (1 unjustified absence is allowed) (10%)

2. Student reports of assignments given by the teacher (60%). Delayed delivery of each report decreases its grade by 5% (0.5) for each day that passes the set deadline.

3. Final Exam (30%) (100-90% very good, 80-70% good, 60-50% satisfactory, less than 50% insufficient).

• Bibliography/reading list – max. 1000 characters without spaces

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)