Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: Religion and Ecology - What is the connection and why does it matter*

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-TRE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Religion and Ecology - What is the connection and why does it matter*
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_U04

OB2_U15

OB2_K09


Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Podstawowym celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do korzystania z literatury fachowej w języku angielskim oraz do sporządzania poprawnego merytorycznie i stylistycznie przekładu na język polski.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu filozofii środowiskowej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia te mają za zadanie pomóc studentom w sprawnym posługiwaniu się literaturą specjalistyczną w języku angielskim, zapoznać się z podstawowymi zasadami rozumienia i interpretacji tekstu oraz poszerzyć ich słownictwo w zakresie zagadnień ze styku ochrony przyrody i religii.

Umiejętności te umożliwią studentom dostęp do najnowszej literatury światowej i okażą się przydatne w trakcie pisania pracy magisterskiej. Ponadto pomogą im przygotować się do udziału w zagranicznych programach wymiany studenckiej oraz do udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zajęcia będą prowadzone na tekstach reprezentatywnych dla podejmowanej tematyki, które nie ukazały się w polskiej wersji językowej.

W ramach niniejszych zajęć tłumaczone będą:

GOTTLIEB Roger S., Religion and Ecology - What Is the Connection and Why Does It Matter?, w: Roger S. GOTTLIEB, The Oxford Handbook of Religion and Ecology, Oxford - New York: Oxford University Press 2006, s. 3-21.

Tłumaczenie będzie poprzedzone prezentacją zasadniczych koncepcji wypracowanych przez prekursorów dyscypliny "Religion and Ecology" - Johna A. Grima i Mery E. Tucker. Pomoże to studentom w zrozumieniu myśli wyrażonej w książce Roberta Gottlieba.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

GOTTLIEB Roger S., Religion and Ecology - What Is the Connection and Why Does It Matter?, w: Roger S. GOTTLIEB, The Oxford Handbook of Religion and Ecology, Oxford - New York: Oxford University Press 2006, s. 3-21.

POMOCE JĘZYKOWE:

The Oxford English Reference Dictionary, Second Edition, Oxford University Press: Oxford - New York 1996.

The American Heritage Dictionary of The English Language, Third Edition, Houghton Mifflin Company: Boston - New York - London 1992.

Wielki słownik angielsko-polski, PWN: Warszawa 2005.

POLECANE POMOCE INTERNETOWE:

http://www.thefreedictionary.com/

http://howjsay.com

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student zna podstawowe specjalistyczne słownictwo angielskie wykorzystywane w publikacjach z zakresu przerabianego na zajęciach.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student sporządza własną wersję przekładu tekstu.

Student analizuje alternatywne wersje przekładu i trafnie wybiera wersję optymalną.

Student wykorzystuje translatorskie pomoce naukowe.

KOMPETENCJE:

Student ma świadomość konieczności ciągłego kontaktu z językiem obcym oraz kulturą danego obszaru językowego w celu właściwego rozumienia tłumaczonych tekstów.

Student potrafi pracować zespołowo, przejawia krytycyzm wobec własnych propozycji translatorskich i docenia wkład innych w pracę nad przekładem.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w translatorium: 30 godz.

lektura tekstów: 40 godz.

przygotowanie do sprawdzianów i kolokwium: 18 godz.

konsultacje z prowadzącym zajęcia: 2 godz.

Suma godzin (średnio): 90 [90/30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowego specjalistycznego słownictwa angielskiego wykorzystywanego w publikacjach z zakresu przerabianego na zajęciach.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowe specjalistyczne słownictwo angielskie wykorzystywane w publikacjach z zakresu przerabianego na zajęciach.

Ocena 4 (db): student zna podstawowe specjalistyczne słownictwo angielskie wykorzystywane w publikacjach z zakresu przerabianego na zajęciach.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawowe specjalistyczne słownictwo angielskie wykorzystywane w publikacjach z zakresu przerabianego na zajęciach.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi sporządzić własnej wersji przekładu tekstu, nie analizuje alternatywnych wersji przekładu i nie potrafi trafnie wybierać wersji optymalnej, nie wykorzystuje też translatorskich pomocy naukowych.

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu sporządza własną wersję przekładu tekstu, w dostatecznym stopniu analizuje alternatywne wersje przekładu i zazwyczaj trafnie wybiera wersję optymalną. Ponadto w dostatecznym stopniu wykorzystuje translatorskie pomoce naukowe.

Ocena 4 (db): student właściwie sporządza własną wersję przekładu tekstu, właściwie analizuje alternatywne wersje przekładu i trafnie wybiera wersję optymalną. Ponadto dobrze wykorzystuje translatorskie pomoce naukowe.

Ocena 5 (bdb): student sporządza własną wersję przekładu tekstu, bardzo dobrze analizuje alternatywne wersje przekładu i trafnie wybiera wersję optymalną. Ponadto biegle wykorzystuje translatorskie pomoce naukowe.

KOMPETENCJE:

Ocena 2 (ndst): student nie ma świadomość konieczności ciągłego kontaktu z językiem obcym oraz kulturą danego obszaru językowego w celu właściwego rozumienia tłumaczonych tekstów, nie potrafi też pracować zespołowo i nie przejawia krytycyzmu wobec własnych propozycji translatorskich oraz nie docenia wkładu innych w pracę nad przekładem.

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu ma świadomość konieczności ciągłego kontaktu z językiem obcym oraz kulturą danego obszaru językowego w celu właściwego rozumienia tłumaczonych tekstów. Student w ograniczonym stopniu potrafi pracować zespołowo, przejawiać krytycyzm wobec własnych propozycji translatorskich i doceniać wkład innych w pracę nad przekładem.

Ocena 4 (db): student ma świadomość konieczności ciągłego kontaktu z językiem obcym oraz kulturą danego obszaru językowego w celu właściwego rozumienia tłumaczonych tekstów. Potrafi pracować zespołowo, przejawia krytycyzm wobec własnych propozycji translatorskich i docenia wkład innych w pracę nad przekładem.

Ocena 5 (bdb): student ma wyraźną świadomość konieczności ciągłego kontaktu z językiem obcym oraz kulturą danego obszaru językowego w celu właściwego rozumienia tłumaczonych tekstów. Potrafi świetnie pracować zespołowo, przejawia krytycyzm wobec własnych propozycji translatorskich i właściwie docenia wkład innych w pracę nad przekładem.

NA OCENĘ KOŃCOWĄ SKŁADA SIĘ:

1. obecność na zajęciach (20%)

opuszczone 1 zajęcia - 5,0

opuszczone 2 zajęcia - 4,5

opuszczone 3-4 zajęcia - 4,0

opuszczone 5-6 zajęć - 3,5

opuszczone 7-8 zajęć - 3,0

opuszczone powyżej 8 zajęć - 2,0

2. przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach (10%)

3. pierwszy sprawdzian ze znajomości słownictwa specjalistycznego (10%)

4. drugi sprawdzian ze znajomości słownictwa specjalistycznego (10%)

5. kolokwium pisemne polegające na przetłumaczeniu fragmentu tekstu (50%)

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny poszczególnych swych składowych wg wskazanych proporcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Podstawowym celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do korzystania z literatury fachowej w języku angielskim oraz do sporządzania poprawnego merytorycznie i stylistycznie przekładu na język polski.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu filozofii środowiskowej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia te mają za zadanie pomóc studentom w sprawnym posługiwaniu się literaturą specjalistyczną w języku angielskim, zapoznać się z podstawowymi zasadami rozumienia i interpretacji tekstu oraz poszerzyć ich słownictwo w zakresie zagadnień ze styku ochrony przyrody i religii.

Umiejętności te umożliwią studentom dostęp do najnowszej literatury światowej i okażą się przydatne w trakcie pisania pracy magisterskiej. Ponadto pomogą im przygotować się do udziału w zagranicznych programach wymiany studenckiej oraz do udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zajęcia będą prowadzone na tekstach reprezentatywnych dla podejmowanej tematyki, które nie ukazały się w polskiej wersji językowej.

W ramach niniejszych zajęć tłumaczone będą:

GOTTLIEB Roger S., Religion and Ecology - What Is the Connection and Why Does It Matter?, w: Roger S. GOTTLIEB, The Oxford Handbook of Religion and Ecology, Oxford - New York: Oxford University Press 2006, s. 3-21.

Tłumaczenie będzie poprzedzone prezentacją zasadniczych koncepcji wypracowanych przez prekursorów dyscypliny "Religion and Ecology" - Johna A. Grima i Mery E. Tucker. Pomoże to studentom w zrozumieniu myśli wyrażonej w książce Roberta Gottlieba.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

GOTTLIEB Roger S., Religion and Ecology - What Is the Connection and Why Does It Matter?, w: Roger S. GOTTLIEB, The Oxford Handbook of Religion and Ecology, Oxford - New York: Oxford University Press 2006, s. 3-21.

POMOCE JĘZYKOWE:

The Oxford English Reference Dictionary, Second Edition, Oxford University Press: Oxford - New York 1996.

The American Heritage Dictionary of The English Language, Third Edition, Houghton Mifflin Company: Boston - New York - London 1992.

Wielki słownik angielsko-polski, PWN: Warszawa 2005.

POLECANE POMOCE INTERNETOWE:

http://www.thefreedictionary.com/

http://howjsay.com

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu filozofii środowiskowej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)