Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody dokumentowania działań ochronnych i badan naukowych: wykorzystanie GPS i oprogramowania GIS w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-U2-MDDO
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody dokumentowania działań ochronnych i badan naukowych: wykorzystanie GPS i oprogramowania GIS w praktyce
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W05

OB2_U02

OB2_U09

OB2_K02

OB2_K07

Skrócony opis:

Celem kursu będzie przedstawienie zasad i nauka praktycznego wykorzystania metod GIS i urządzeń GPS w terenowych badaniach naukowych (np. przy monitoringu liczebności i rozmieszczenia oraz ekologii rozrodu ptaków) oraz działaniach ochronnych (np. monitoring aktywności drapieżników, przestrzenne rozmieszczenie zabiegów ochronnych) mew i rybitw.

W trakcie zajęć audytoryjnych studenci będą mieli możliwość poznać podstawowe pojęcia dotyczące geograficznych systemów informacyjnych oraz uwarunkowania techniczno-logistyczne wykorzystania metod przestrzennego opisu i dokumentacji zjawisk przyrodniczych oraz działań ochronnych.

W części terenowej zajęć studenci będą mogli sprawdzić praktyczne możliwości i ograniczenia urządzeń GPS i oprogramowania GIS. Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i działań ochronnych. Kurs odbędzie się w bazie terenowej we Wróblach-Wargocinie. Termin kursu do uzgodnienia (od maja do września) w zależności od sytuacji epidemicznej.

Pełny opis:

Celem kursu będzie przedstawienie zasad i nauka praktycznego wykorzystania metod GIS i urządzeń GPS w terenowych badaniach naukowych (np. przy monitoringu liczebności i rozmieszczenia oraz ekologii rozrodu ptaków) oraz działaniach ochronnych (np. monitoring aktywności drapieżników, przestrzenne rozmieszczenie zabiegów ochronnych) mew i rybitw.

W trakcie zajęć audytoryjnych studenci będą mieli możliwość poznać podstawowe pojęcia dotyczące geograficznych systemów informacyjnych oraz uwarunkowania techniczno-logistyczne wykorzystania metod przestrzennego opisu i dokumentacji zjawisk przyrodniczych oraz działań ochronnych.

W części terenowej zajęć studenci będą mogli sprawdzić praktyczne możliwości i ograniczenia urządzeń GPS i oprogramowania GIS. Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i działań ochronnych na bieżąco ucząc się jak pobierać, weryfikować i oceniać zebrane dane terenowe.

Literatura:

1. Nowak M. (red.) „GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko Podręcznik dobrych praktyk” Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

2. Pyszny K., Przybyła C. „Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko“ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Szczepanek R. „Systemy informacji przestrzennej z QGIS” Politechnika Krakowska, Kraków 2017.

4. Urbański J. „GIS w badaniach przyrodniczych” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przewidywane efekty kursu:

Wiedza:

- Student zna podstawowe pojęcia technologii GIS i GPS,

- Student rozróżnia rodzaje danych przestrzennych,

- Student potrafi wskazać różne źródła przestrzennych baz danych,

- Student zna podstawowe funkcje programów przeznaczonych do pobierania i obróbki danych przestrzennych.

Umiejętności:

- umiejętność bezpośredniej i praktycznej obsługi urządzeń GPS i oprogramowania GIS, w tym m. in. umiejętność konfiguracji urządzeń i tworzenia projektów dostosowanych do typu zbieranych danych terenowych,

- umiejętność prostej i natychmiastowej wstępnej analizy zebranych danych pozwalającej na ocenę ich jakości,

- umiejętność obsługi oprogramowania GIS umożliwiającego obróbkę, analizę i prezentację danych przestrzennych,

- umiejętność orientacji w terenie z wykorzystaniem urządzeń GPS,

Kompetencje:

- umiejętność współpracy zespołowej,

- doskonalenie umiejętności zawodowych w pracy terenowej .

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu. Wymagane uzyskanie min. 51% odpowiedzi poprawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Buczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu będzie przedstawienie zasad i nauka praktycznego wykorzystania metod GIS i urządzeń GPS w terenowych badaniach naukowych (np. przy monitoringu liczebności i rozmieszczenia oraz ekologii rozrodu ptaków) oraz działaniach ochronnych (np. monitoring aktywności drapieżników, przestrzenne rozmieszczenie zabiegów ochronnych) mew i rybitw.

W trakcie zajęć audytoryjnych studenci będą mieli możliwość poznać podstawowe pojęcia dotyczące geograficznych systemów informacyjnych oraz uwarunkowania techniczno-logistyczne wykorzystania metod przestrzennego opisu i dokumentacji zjawisk przyrodniczych oraz działań ochronnych.

W części terenowej zajęć studenci będą mogli sprawdzić praktyczne możliwości i ograniczenia urządzeń GPS i oprogramowania GIS. Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i działań ochronnych na bieżąco ucząc się jak pobierać, weryfikować i oceniać zebrane dane terenowe.

Pełny opis:

Celem kursu będzie przedstawienie zasad i nauka praktycznego wykorzystania metod GIS i urządzeń GPS w terenowych badaniach naukowych (np. przy monitoringu liczebności i rozmieszczenia oraz ekologii rozrodu ptaków) oraz działaniach ochronnych (np. monitoring aktywności drapieżników, przestrzenne rozmieszczenie zabiegów ochronnych) mew i rybitw.

W trakcie zajęć audytoryjnych studenci będą mieli możliwość poznać podstawowe pojęcia dotyczące geograficznych systemów informacyjnych oraz uwarunkowania techniczno-logistyczne wykorzystania metod przestrzennego opisu i dokumentacji zjawisk przyrodniczych oraz działań ochronnych.

W części terenowej zajęć studenci będą mogli sprawdzić praktyczne możliwości i ograniczenia urządzeń GPS i oprogramowania GIS. Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i działań ochronnych na bieżąco ucząc się jak pobierać, weryfikować i oceniać zebrane dane terenowe.

Kurs odbędzie się w dniach 25-29 maja w Bazie Terenowej we Wróblach-Wargocinie.

Literatura:

1. Nowak M. (red.) „GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko Podręcznik dobrych praktyk” Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

2. Pyszny K., Przybyła C. „Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko“ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Szczepanek R. „Systemy informacji przestrzennej z QGIS” Politechnika Krakowska, Kraków 2017.

4. Urbański J. „GIS w badaniach przyrodniczych” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Buczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu będzie przedstawienie zasad i nauka praktycznego wykorzystania metod GIS i urządzeń GPS w terenowych badaniach naukowych (np. przy monitoringu liczebności i rozmieszczenia oraz ekologii rozrodu ptaków) oraz działaniach ochronnych (np. monitoring aktywności drapieżników, przestrzenne rozmieszczenie zabiegów ochronnych) mew i rybitw.

W trakcie zajęć audytoryjnych studenci będą mieli możliwość poznać podstawowe pojęcia dotyczące geograficznych systemów informacyjnych oraz uwarunkowania techniczno-logistyczne wykorzystania metod przestrzennego opisu i dokumentacji zjawisk przyrodniczych oraz działań ochronnych.

W części terenowej zajęć studenci będą mogli sprawdzić praktyczne możliwości i ograniczenia urządzeń GPS i oprogramowania GIS. Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i działań ochronnych na bieżąco ucząc się jak pobierać, weryfikować i oceniać zebrane dane terenowe.

Pełny opis:

Celem kursu będzie przedstawienie zasad i nauka praktycznego wykorzystania metod GIS i urządzeń GPS w terenowych badaniach naukowych (np. przy monitoringu liczebności i rozmieszczenia oraz ekologii rozrodu ptaków) oraz działaniach ochronnych (np. monitoring aktywności drapieżników, przestrzenne rozmieszczenie zabiegów ochronnych) mew i rybitw.

W trakcie zajęć audytoryjnych studenci będą mieli możliwość poznać podstawowe pojęcia dotyczące geograficznych systemów informacyjnych oraz uwarunkowania techniczno-logistyczne wykorzystania metod przestrzennego opisu i dokumentacji zjawisk przyrodniczych oraz działań ochronnych.

W części terenowej zajęć studenci będą mogli sprawdzić praktyczne możliwości i ograniczenia urządzeń GPS i oprogramowania GIS. Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i działań ochronnych na bieżąco ucząc się jak pobierać, weryfikować i oceniać zebrane dane terenowe.

Kurs odbędzie się w Bazie Terenowej we Wróblach-Wargocinie.

Termin kursu

Literatura:

1. Nowak M. (red.) „GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko Podręcznik dobrych praktyk” Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

2. Pyszny K., Przybyła C. „Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko“ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Szczepanek R. „Systemy informacji przestrzennej z QGIS” Politechnika Krakowska, Kraków 2017.

4. Urbański J. „GIS w badaniach przyrodniczych” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)