Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożona fauna w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ZFPS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożona fauna w Polsce i na świecie
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W06

OB2_W10

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość fauny, zwłaszcza gatunków zagrożonych i ginących, znajomość zagadnień dotyczących ochrony gatunkowej i obszarowej

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia z różnymi formy ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny w Polsce i na Świecie. Umożliwia poznanie zagrożonej i ginącej fauny różnych środowisk, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice uwarunkowań środowiskowo-przyrodniczych. Pokazuje przyczyny leżące u podstaw małej liczebności wybranych gatunków zwierząt, oraz zaznajamia z czynnymi działaniami ochronnymi prowadzonymi w Polsce i na Świecie

Pełny opis:

1. Zajęcia informacyjno-organizacyjne: omówienie zasad, wymagań i oczekiwań

2. Ochrona gatunkowa w Polsce i na świecie. Czerwone listy i księgi zwierząt, klasyfikacje i kategorie zagrożenia fauny według IUCN i SPEC

3. Restytucja i renaturalizacja jako forma ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny – blaski i cienie

4. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców w Polsce

5. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców na świecie

6. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla bezkręgowców, programy ochronne motyli i innych bezkręgowców w kraju i na świecie

7. Przegląd i charakterystyka zagrożonych ryb w Polsce i na świecie

8. Charakterystyka kluczowych zagrożeń ryb, programy ochrony ryb w Polsce i na świecie

9. Przegląd zagrożonych płazów i gadów w Polsce i na Świecie

10. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla płazów i gadów, programy ochrony płazów i gadów w Polsce i na Świecie

11. Przegląd zagrożonych ptaków w Polsce

12. Przegląd wymierających ptaków na świecie

13. Przegląd zagrożonych ssaków w Polsce

14. Przegląd wymierających ssaków na świecie

15. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla ptaków i ssaków, programy ochrony ptaków i ssaków w Polsce i na świecie

Literatura:

1. BirdLife International 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. Cambridge UK

2. Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa

3. De Fabianis V., M. 2009. Ginący Świat Zwierząt. Arkady, Warszawa

4. Gerstmeier R., Romig T. 2002. Słodkowodne ryby Europy. Przewodnik

5. Głowaciński Z. 1992. Czerwona lisa zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZN PAN Kraków

6. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL Warszawa

7. Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy)

8. McGavin G. 2007. Zagrożona Przyroda: gatunki które wkrótce wyginą. Bellona, warszawa

9. Nowicki M., Sitnicki S. 2007. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa

10. Pawlaczyk P., Jermaczek A. NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody. WWF. Warszawa

11. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

12. Pullin A.S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody PWN. Warszawa

13. Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa

14. Symonides E. 2008. Ochrona Przyrody. WUW Warszawa

15. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza:

EK 1 - student przewiduje skutki ingerencji człowieka na środowisko przyrodnicze; student wyjaśnia przyczyny i skutki degradacji biologicznej środowiska, w tym wymierania gatunków roślin i zwierząt; student rozpoznaje i rozróżnia wybrane gatunki ginącej fauny różnych środowisk; Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii i ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej

2. Umiejętności:

EK 2 - Student przygotowuje indywidualnie lub zespołowo prezentację multimedialną i/lub referat na wybrany temat z zakresu ekologii zwierząt i ochrony przyrody; student potrafi zaplanować czas prezentacji i zdecydować o wyborze treści i formy;

EK 3 - student planując referat lub prezentację multimedialną wykorzystuje szerokie spektrum dostępnej wiedzy i form uzyskiwania informacji, w tym studiowanie publikacji naukowych, informacji w Internecie i środkach masowego przekazu oraz uzyskiwanie wiadomości w trakcie bezpośrednich konsultacji ze specjalistami

EK 4 - student prawidłowo analizuje i interpretuje tekst naukowy, student potrafi krytycznie ocenić informacje źródłowe dotyczące ochrony przyrody i środowiska oraz odnaleźć przyczyny zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji, student potrafi porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawiane prezentacje;

3. Kompetencje:

EK 5 - student pracuje samodzielnie i współpracuje w zespole; student potrafi dyskutować, jest otwarty i kreatywny w wyrażaniu własnych opinii; student akceptuje i docenia uwagi i komentarze innych; student jest odpowiedzialny uczestnicząc w zajęciach zgodnie z przyjętymi zasadami obecności i punktualności.

Opis ECTS

udział w wykładzie - 30

przygotowanie prezentacji i lektura źródeł - 30

przygotowanie do quizów / testów - 60

Suma godzin: 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1)

ocena 2 (ndst): Student nie zna form ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny oraz nie potrafi wskazać podobieństw i różnic między nimi, nie potrafi rozpoznać i rozróżnić więcej niż 55% wymaganych gatunków zagrożonej fauny wybranych środowisk; student nie potrafi wskazać zagrożeń dla wybranych gatunków/grup gatunków, nie zna form aktywnych działań ochronnych; Student nie zna podstawowych terminów z zakresu ekologii i ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej i obszarowej w języku obcym

ocena 3 (dst): student pobieżnie i niekompletnie charakteryzuje formy ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny, nie potrafi wymienić większości różnic i podobieństw między nimi; student rozpoznaje i rozróżnia nie więcej niż 65% wymaganych gatunków zagrożonej i ginącej fauny wybranych środowisk, w mocno ograniczonym zakresie wymienia występujące tam zagrożenia i aktywne działania ochronne; student ma mocno ograniczoną wiedzę nt. stanu i jakości ochrony gatunkowej wybranej grupy/gromady zwierząt, nie potrafi zaproponować potencjalnych rozwiązań ochronnych na przyszłość; Student jedynie w niewielkim zakresie zna podstawowe terminy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej i obszarowej w języku obcym

ocena 4 (db): student potrafi scharakteryzować formy ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny, potrafi wymienić większość różnic i podobieństw między nimi; student rozpoznaje i rozróżnia 70,1-85% wymaganych gatunków ginącej fauny wybranych środowisk, potrafi wskazać większość zagrożeń i działań ochronnych prowadzonych na tych obszarach; student ma ugruntowaną wiedzę nt. stanu i jakości ochrony gatunkowej wybranej grupy/gromady zwierząt, stara się zaproponować sensowne, potencjalne rozwiązania ochronne na przyszłość. Student zazwyczaj nie ma problemów ze znajomością podstawowych terminów z zakresu ekologii i ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej i obszarowej w języku obcym

ocena 5 (bdb): student znakomicie orientuje się w specyfice różnych form i metod ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice między nimi; bardzo dobrze rozpoznaje zagrożone i ginące gatunki fauny wybranych środowisk (nie mniej niż 85,1% wymaganych gatunków), potrafi bez problemu wymienić zagrożenia dla przyrody i formy działań naprawczych, potrafi też zaproponować potencjalne, realne do zastosowania rozwiązania ochronne na przyszłość. Student nie ma żadnych problemów ze znajomością i posługiwaniem się słownictwem z zakresu ekologii i ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej i obszarowej w języku obcym

Umiejętności (EK 2-4)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zdobyć i poprawnie przeanalizować informacji dostępnych w bibliotekach, Internecie i środkach masowego przekazu na zadany temat; nie potrafi przygotować prezentacji multimedialnej, zgodnej z wymogami takiej formy przekazu tj. ma duże problemy z zaplanowaniem czasu prezentacji, dokonaniem właściwej selekcji treści i wypracowaniem akceptowalnej formy ; student nie potrafi krytycznie ocenić informacji źródłowych dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz odnaleźć przyczyny zaistniałych zagrożeń i/lub sytuacji; student nie potrafi poddać krytyce i ocenić prezentacji przedstawianych przez innych, jak i zaproponować zmiany w treści, formie i sposobie przekazu mogące poprawić ich jakość.

ocena 3 (dst): student potrafi odnaleźć informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, ma jednak trudności z ich analizą i interpretacją; student ma trudności z krytyczną oceną informacji dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz analizą przyczyn zaistniałych zagrożeń i/lub sytuacji; utworzona przez studenta prezentacja multimedialna, jedynie w ograniczonym zakresie spełnia wymogi takiego przekazu, w tym zaplanowanie czasu prezentacji, selekcji treści i opracowania przyswajalnej formy; student ma trudności z oceną innych prezentacji i zaproponowaniem zmian mogących poprawić ich jakość przekazu

ocena 4 (db): student potrafi odnaleźć, przeanalizować i zinterpretować informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat; student zazwyczaj potrafi krytycznie ocenić informacje źródłowe dotyczące ochrony przyrody i środowiska ma jednak trudności z przedstawieniem realnych przyczyn zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji; utworzona przez studenta prezentacja multimedialna, w dużym stopniu jest zgodna z wymogami takiego przekazu tj. dobrze jest zaplanowany czas i scenariusz prezentacji, a selekcja treści i forma przekazu nie budzą większych zastrzeżeń; student nie ma trudności z oceną innych prezentacji, nie zawsze jednak potrafi zaproponować zmiany, które wzmocniłyby jej treść merytorycznie i poprawiły jakość przekazu.

ocena 5 (bdb): student doskonale odnajduje, analizuje i interpretuje informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat; student potrafi krytycznie ocenić informacje źródłowe dotyczące ochrony przyrody i środowiska, potrafi też we wnikliwy i kreatywny sposób przeanalizować przyczyny zaistniałych zagrożeń i/lub sytuacji; utworzona przez studenta prezentacja multimedialna spełnia wszystkie wymogi takiego przekazu: czas, treść i forma prezentacji są bardzo dobrze zaplanowane. Student nie ma najmniejszych problemów z kreatywną oceną innych prezentacji i przedstawianiem sugestii mogących poprawić ich merytoryczną jakość i formę przekazu

Kompetencje (EK 5)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi pracować w zespole; ma olbrzymie trudności w zachowaniu krytycyzmu przy studiowaniu informacji z nie zweryfikowanych źródeł (Internet), nie przyjmuje uwag i komentarzy innych, nie chce lub nie potrafi wyrażać własnych opinii, nie jest punktualny i opuszcza dużo zajęć

ocena 3 (dst): student ma trudności z pracą w zespole, często bezkrytycznie przyjmuje informacje pochodzące z nie zweryfikowanych źródeł, nie zawsze akceptuje prawo innych do wyrażania uwag i komentarzy; nie jest aktywny i kreatywny w wyrażaniu własnych opinii, spóźnia się, często jest nieobecny.

ocena 4 (db): student dobrze pracuje w zespole, jest krytyczny w stosunku do informacji pochodzących z nie zweryfikowanych źródeł, docenia uwagi i komentarze innych, jest dosyć aktywny na zajęciach, stara się być kreatywnym w wyrażaniu opinii, sumiennie uczęszcza na zajęcia

ocena 5 (bdb): student znakomicie współpracuje w zespole, prezentowany przez studenta krytycyzm w stosunku do uzyskiwanych informacji jest wypadkową jakości źródła z którego pochodzą, w tym przede wszystkim dbałości o weryfikację podawanych informacji; student jest otwarty na uwagi i komentarzy innych, jest aktywny i kreatywny w wyrażaniu własnych opinii, nie spóźnia się, a zajęcia opuszcza wyjątkowo.

Metody oceniania

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z prezentacji przygotowanej indywidualnie lub w zespole przez studenta. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia

2. oceny z quizów / testów (trzy quizy z rozpoznawania zagrożonej i ginącej fauny wybranych Gromad i/lub środowisk). Sposób oceniania: < 51% pkt z quizu – ocena 2; 51,1-55,0% - ocena 2+; 55,1-60,0% - ocena 3-; 60,1-65,0% - ocena 3; 65,1-70,0% - ocena 3+; 70,1-74,9% - ocena 4-; 75,0-80,0% - ocena 4; 80,1-85,0% - ocena 4+; 85,1-90% - ocena 5-; > 90% - ocena 5

3. aktywność na zajęciach

4. liczba nieobecności i spóźnień – dopuszczalne są dwie nieobecności

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z prezentacji i średniej z ocen z quizów. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest zaliczenie każdego quizu /testu tj. uzyskanie minimum 55,1% punktów. Znacząca aktywność na zajęciach podwyższa ocenę z quizu zgodnie ze wzorem: ocena z quizu + (0,125 x liczba zajęć na których student był aktywny). Nieobecność i spóźnienia na zajęcia obniżają ocenę końcową zgodnie z zasadą: za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena semestralna obniżana jest o 0,5 x liczba kolejnych nieobecności; każde spóźnienie na zajęcia więcej niż 10 min = 0,5 nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Dariusz Bukaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia z różnymi formy ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny w Polsce i na Świecie. Umożliwia poznanie zagrożonej i ginącej fauny różnych środowisk, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice uwarunkowań środowiskowo-przyrodniczych. Pokazuje przyczyny leżące u podstaw małej liczebności wybranych gatunków zwierząt, oraz zaznajamia z czynnymi działaniami ochronnymi prowadzonymi w Polsce i na Świecie

Pełny opis:

1. Zajęcia informacyjno-organizacyjne: omówienie zasad, wymagań i oczekiwań

2. Ochrona gatunkowa w Polsce i na świecie. Czerwone listy i księgi zwierząt, klasyfikacje i kategorie zagrożenia fauny według IUCN i SPEC

3. Restytucja i renaturalizacja jako forma ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny – blaski i cienie

4. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców w Polsce

5. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców na świecie

6. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla bezkręgowców, programy ochronne motyli i innych bezkręgowców w kraju i na świecie

7. Przegląd i charakterystyka zagrożonych ryb w Polsce i na świecie

8. Charakterystyka kluczowych zagrożeń ryb, programy ochrony ryb w Polsce i na świecie

9. Przegląd zagrożonych płazów i gadów w Polsce i na Świecie

10. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla płazów i gadów, programy ochrony płazów i gadów w Polsce i na Świecie

11. Przegląd zagrożonych ptaków w Polsce

12. Przegląd wymierających ptaków na świecie

13. Przegląd zagrożonych ssaków w Polsce

14. Przegląd wymierających ssaków na świecie

15. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla ptaków i ssaków, programy ochrony ptaków i ssaków w Polsce i na świecie

Literatura:

1. BirdLife International 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. Cambridge UK

2. Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa

3. De Fabianis V., M. 2009. Ginący Świat Zwierząt. Arkady, Warszawa

4. Gerstmeier R., Romig T. 2002. Słodkowodne ryby Europy. Przewodnik

5. Głowaciński Z. 1992. Czerwona lisa zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZN PAN Kraków

6. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL Warszawa

7. Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy)

8. McGavin G. 2007. Zagrożona Przyroda: gatunki które wkrótce wyginą. Bellona, warszawa

9. Nowicki M., Sitnicki S. 2007. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa

10. Pawlaczyk P., Jermaczek A. NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody. WWF. Warszawa

11. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

12. Pullin A.S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody PWN. Warszawa

13. Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa

14. Symonides E. 2008. Ochrona Przyrody. WUW Warszawa

15. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki

Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość fauny, zwłaszcza gatunków zagrożonych i ginących, znajomość zagadnień dotyczących ochrony gatunkowej i obszarowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Dariusz Bukaciński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31419
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie prezentacji i lektura źródeł - 30

przygotowanie do quizów / testów - 60

Suma godzin: 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS - 4


Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia z różnymi formy ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny w Polsce i na Świecie. Umożliwia poznanie zagrożonej i ginącej fauny różnych środowisk, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice uwarunkowań środowiskowo-przyrodniczych. Pokazuje przyczyny leżące u podstaw małej liczebności wybranych gatunków zwierząt, oraz zaznajamia z czynnymi działaniami ochronnymi prowadzonymi w Polsce i na Świecie

Pełny opis:

1. Zajęcia informacyjno-organizacyjne: omówienie zasad, wymagań i oczekiwań

2. Ochrona gatunkowa w Polsce i na świecie. Czerwone listy i księgi zwierząt, klasyfikacje i kategorie zagrożenia fauny według IUCN i SPEC

3. Restytucja i renaturalizacja jako forma ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny – blaski i cienie

4. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców w Polsce

5. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców na świecie

6. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla bezkręgowców, programy ochronne motyli i innych bezkręgowców w kraju i na świecie

7. Przegląd i charakterystyka zagrożonych ryb w Polsce i na świecie

8. Charakterystyka kluczowych zagrożeń ryb, programy ochrony ryb w Polsce i na świecie

9. Przegląd zagrożonych płazów i gadów w Polsce i na Świecie

10. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla płazów i gadów, programy ochrony płazów i gadów w Polsce i na Świecie

11. Przegląd zagrożonych ptaków w Polsce

12. Przegląd wymierających ptaków na świecie

13. Przegląd zagrożonych ssaków w Polsce

14. Przegląd wymierających ssaków na świecie

15. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla ptaków i ssaków, programy ochrony ptaków i ssaków w Polsce i na świecie

Literatura:

1. BirdLife International 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. Cambridge UK

2. Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa

3. De Fabianis V., M. 2009. Ginący Świat Zwierząt. Arkady, Warszawa

4. Gerstmeier R., Romig T. 2002. Słodkowodne ryby Europy. Przewodnik

5. Głowaciński Z. 1992. Czerwona lisa zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZN PAN Kraków

6. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL Warszawa

7. Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy)

8. McGavin G. 2007. Zagrożona Przyroda: gatunki które wkrótce wyginą. Bellona, warszawa

9. Nowicki M., Sitnicki S. 2007. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa

10. Pawlaczyk P., Jermaczek A. NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody. WWF. Warszawa

11. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

12. Pullin A.S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody PWN. Warszawa

13. Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa

14. Symonides E. 2008. Ochrona Przyrody. WUW Warszawa

15. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Dariusz Bukaciński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=38775
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie prezentacji i lektura źródeł - 30

przygotowanie do quizów / testów - 60

Suma godzin: 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS - 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia z różnymi formy ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny w Polsce i na Świecie. Umożliwia poznanie zagrożonej i ginącej fauny różnych środowisk, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice uwarunkowań środowiskowo-przyrodniczych. Pokazuje przyczyny leżące u podstaw małej liczebności wybranych gatunków zwierząt, oraz zaznajamia z czynnymi działaniami ochronnymi prowadzonymi w Polsce i na Świecie

Pełny opis:

1. Zajęcia informacyjno-organizacyjne: omówienie zasad, wymagań i oczekiwań

2. Ochrona gatunkowa w Polsce i na świecie. Czerwone listy i księgi zwierząt, klasyfikacje i kategorie zagrożenia fauny według IUCN i SPEC

3. Restytucja i renaturalizacja jako forma ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny – blaski i cienie

4. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców w Polsce

5. Przegląd zagrożonej fauny bezkręgowców na świecie

6. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla bezkręgowców, programy ochronne motyli i innych bezkręgowców w kraju i na świecie

7. Przegląd i charakterystyka zagrożonych ryb w Polsce i na świecie

8. Charakterystyka kluczowych zagrożeń ryb, programy ochrony ryb w Polsce i na świecie

9. Przegląd zagrożonych płazów i gadów w Polsce i na Świecie

10. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla płazów i gadów, programy ochrony płazów i gadów w Polsce i na Świecie

11. Przegląd zagrożonych ptaków w Polsce

12. Przegląd wymierających ptaków na świecie

13. Przegląd zagrożonych ssaków w Polsce

14. Przegląd wymierających ssaków na świecie

15. Charakterystyka kluczowych zagrożeń dla ptaków i ssaków, programy ochrony ptaków i ssaków w Polsce i na świecie

Literatura:

1. BirdLife International 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. Cambridge UK

2. Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa

3. De Fabianis V., M. 2009. Ginący Świat Zwierząt. Arkady, Warszawa

4. Gerstmeier R., Romig T. 2002. Słodkowodne ryby Europy. Przewodnik

5. Głowaciński Z. 1992. Czerwona lisa zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZN PAN Kraków

6. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL Warszawa

7. Mały słownik zoologiczny. Ryby. Gady i płazy. Ptaki. Ssaki (4 tomy)

8. McGavin G. 2007. Zagrożona Przyroda: gatunki które wkrótce wyginą. Bellona, warszawa

9. Nowicki M., Sitnicki S. 2007. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa

10. Pawlaczyk P., Jermaczek A. NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody. WWF. Warszawa

11. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

12. Pullin A.S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody PWN. Warszawa

13. Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa

14. Symonides E. 2008. Ochrona Przyrody. WUW Warszawa

15. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)