Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie i systemy przyjazne środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-MSMK-TPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie i systemy przyjazne środowisku
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

Skrócony opis:

- wprowadzenie: definicje technologii i systemu

- technologie pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła / chłodu

- technologie wytwarzania paliw silnikowych

- technologie recyklingu odpadów

- technologie wytwarzania materiałów konstrukcyjnych przyjaznych środowisku

- System - Państwowy Monitoring Środowiska

- system monitoringu jakości paliw silnikowych

- systemy potwierdzania zgodności wytwarzanych biopaliw z zasadami zrównoważonego rozwoju

- system gospodarowania odpadami

Pełny opis:

- wprowadzenie: definicje technologii i systemu

- technologie pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła / chłodu: pojęcie tzw. miksu energetycznego, energetyka węglowa, OZE, energetyka jądrowa;

- technologie wytwarzania paliw silnikowych: paliwa konwencjonalne, biopaliwa, metan, jako paliwo silnikowe, DME, LPG,

- technologie recyklingu odpadów: głównie recykling materiałowy i energetyczny / chemiczny; możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu energii z odpadów głównie drewna, słomy, tworzyw sztucznych i zużytych opon

- technologie wytwarzania materiałów konstrukcyjnych przyjaznych środowisku: technologie te omówione zostaną w aspekcie konstrukcji środków transportu i scharakteryzowane będą pod kątem wytrzymałości i zmniejszenia masy środka transportu (ograniczenie zużycia paliwa)

- System - Państwowy Monitoring Środowiska: omówione zostaną podstawy Systemu ze wskazaniem wpływu rezultatów funkcjonowania tego Systemu na rozwój technologii przyjaznych środowisku

- system monitoringu jakości paliw silnikowych: system ten służy eliminacji z rynku paliw, które nie spełniają wymogów jakościowych, ważnych z punktu widzenia składu spalin, a w konsekwencji jakości powietrza atmosferycznego

- systemy potwierdzania zgodności wytwarzanych biopaliw z zasadami zrównoważonego rozwoju: system potwierdzający, że w całym łańcuchu wytwarzania biopaliwo spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju, np. system ILUC

- system gospodarowania odpadami

Literatura:

1. P. W. Atkins - Podstawy chemii fizycznej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

2. E.Boeker, R. van Grondelle „Fizyka środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1- student potrafi wymienić i nazwać podstawowe elementy technologii i systemów przyjaznych środowisku

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych elementów technologii i systemów przyjaznych środowisku

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych elementów technologii i systemów przyjaznych środowisku

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować, charakteryzować i określać rolę i znaczenie poszczególnych elementów technologii i systemów przyjaznych środowisku.

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w ochronie środowiska na podstawie analizy danych z monitoringu środowiska.

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu danych o środowisku oraz technologii i systemów przyjaznych środowisku.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu wykorzystanie wybranych zagadnień z obszaru technologii i systemów przyjaznych środowisku.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

test

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)