Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł profilaktyka uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-PSRIIOU-PU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł profilaktyka uzależnień
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Dwa sympozja - interdyscyplinarne spojrzenie na profilaktykę uzależnień

Pełny opis:

Na moduł składają się dwa sympozja. Problematyka profilaktyki uzależnień podjęta jest z perspektywy interdyscyplinarnej. Oprócz referatów prowadzone są też warsztaty.

Literatura:

Bętkowska-Korpała B., Modrzyński R., Celebucka J., Kotowska J., Olszewska-Turek K. (2020). Podręcznik e-POP dla terapeutów uzależnień, Warszawa: PARPA.

Bukowska B. (2009): Integracja leczenia substytucyjnego i modelu społeczności terapeutycznych – nowe wyzwania i szanse. Serwis Informacyjny. Narkomania, nr 3(47).

Jaraczewska J.M., Adamczyk-Zientara M. (red.) (2011). Dialog motywujący, Warszawa: Eneteia.

Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2013). Integracyjna psychoterapia uzależnień, Warszawa: IPZ PTP.

Miller W.R., Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie (tłum. R. Andruszko), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prochaska J.O., Norcross J.C., DiClemente C.C. (2008). Zmiana na dobre, Warszawa: Instytut Amity.

Ryś M. (2014). Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa: MCPS.

Woronowicz B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań-Warszawa: Media Rodzina i Parpamedia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

uwarunkowania uzależnień w rodzinie, współuzależnienia, role pełnione przez dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym, przyczyny poszczególnych uzależnień podstawowe zasady profilaktyki,

Umiejętności

słuchacz potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom; potrafi wskazać formy i możliwości pomocy osobom wzrastającym w rodzinach z problemem alkoholowym,

kompetencje

wybór odpowiednich programów profilaktycznych, które mogą być zastosowane w pracy w danym środowisku, zaprojektowanie programu profilaktycznego skierowanego do określonego środowiska

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących uwarunkowań uzależnień w rodzinie, współuzależnień, zna role pełnione przez dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, zna możliwe skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym, potrafi przeanalizować przyczyny poszczególnych uzależnień, zna podstawowe zasady profilaktyki, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom; potrafi wskazać formy i możliwości pomocy osobom wzrastającym w rodzinach z problemem alkoholowym, potrafi wskazać programy profilaktyczne, które mogą być zastosowane w pracy w danym środowisku, potrafi także poprawnie zaprojektować program profilaktyczny skierowany do określonego środowiska.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się orientuje się w zagadnieniach dotyczących uwarunkowań uzależnień w rodzinie, współuzależnień, zna role pełnione przez dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, zna możliwe skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym, potrafi przeanalizować przyczyny poszczególnych uzależnień, zna podstawowe zasady profilaktyki, potrafi wskazać programy profilaktyczne, które mogą być zastosowane w pracy w danym środowisku.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać podstawowe problemy osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, dorosłych osób wzrastających w rodzinach uzależnionych, wskazać formy i możliwości pomocy osobom z rodzin z problemem alkoholowym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)