Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-PSRIIPU-RST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Rodzaje sytuacji trudnych

Indywidualne podejście do sytuacji trudnej

Uwarunkowania postaw wobec sytuacji trudnych

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawiane są definicyjne ujęcia oraz rozróżnienia trudności obiektywnych i subiektywnych, a także najważniejsze typy sytuacji trudnych: deprywacje, przeciążenia, utrudnienia, zagrożenia i konflikty. Omawiane są sytuacje trudne typu zadaniowego oraz i sytuacje trudne typu społecznej interakcji (sytuacje społecznej ekspozycji, oceny i krytyki, nacisku społecznego) oraz intelektualne, emocjonalne, a także działaniowe sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Literatura:

Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bradshaw, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP.

Branden, N. (2008). 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź: Wydawnictwo Feeria.

Braun-Gałkowska, M. (2002). Psychoprofilaktyka życia rodzinnego, Kwartalnik Naukowy Małżeństwo i Rodzina, nr 2, 11-17.

Gromnicka, D. (2013). Jak zbudować poczucie własnej wartości?, Warszawa: Samo Sedno Edgard.

Grzegorzewska, I. (2011b). Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwanie dla współczesnej edukacji, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 1, 37-51.

Heszen-Niejodek, I. (red.), (2002). Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Mellibruda, J. (2015). Rany i blizny psychiczne. O radzeniu sobie z bolesnymi śladami traum i skrzywdzenia. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Ryś, M. (2013). Doświadczane skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików – badania własne, (w:) W. Poleszak (red.), Oblicza uzależnień. Terapia jako przywracanie wolności, 97-134, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

Wegscheider–Cruse, S. (2014). Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Posiada wiedzę dotyczącą rodzaju sytuacji trudnych

Zna mechanizmy regulujące zachowanie człowieka

Posiada wiedzę dotyczącą indywidualnych postaw wobec sytuacji trudnych

Rozróżnia adaptacyjne i nieadaptacyjne radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Umiejętności

Potrafi zastosować metody dotyczące pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

Posiada umiejętności adaptacyjnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Kompetencje

Posiada kompetencje skutecznej, profesjonalnej pomocy w sytuacjach trudnych

Wspiera osoby przeżywające sytuacje trudne

Posiada świadomość potrzeby pogłębiania swoich kompetencji zawodowych

Postępuje zgodnie z zasadami etyki zachowań w szczególnych sytuacjach trudnych

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących sytuacji trudnych i radzenia sobie z nimi, potrafi przeanalizować przyczyny intelektualnego, emocjonalnego i działaniowego podejścia do sytuacji trudnych, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące społecznych uwarunkowań powstawania sytuacji trudnych.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących sytuacji trudnych i radzenia sobie z nimi, potrafi wskazać przyczyny intelektualnego, emocjonalnego i działaniowego podejścia do sytuacji trudnych, potrafi analizować podejścia naukowe dotyczące społecznych uwarunkowań powstawania sytuacji trudnych.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać rodzaje podejścia do sytuacji trudnych oraz wskazać na ich przyczyny i wskazać na ich przyczyny, potrafi wskazać podejścia naukowe dotyczące analiz związanych z sytuacjami trudnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)