Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwencjonalne źródła ciepła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-ZJPJST-KZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwencjonalne źródła ciepła
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08


Skrócony opis:

Zakres tematyczny zajęć (wykłady):

- ogólna charakterystyka procesu spalania paliw;

- kotły gazowe:

- kotły olejowe:

- kotły na paliwa stałe:

- domowe urządzenia grzewcze:

- technologie i metody zapobiegania emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dużych i średnich kotłach opalanych paliwami stałymi, płynnymi i gazowymi.

- rozwiązania proekologiczne możliwe do zastosowania w małych konwencjonalnych źródłach ciepła.

- przepisy prawne i normy dla kotłów (rozporządzenie krajowe dot. kotłów na paliwa stałe, klasy kotłów wg polskiej normy, dyrektywa Ecodesign),

- analiza warunków pracy kotła.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć (wykłady):

- ogólna charakterystyka procesu spalania paliw; omówione zostaną procesy fizyczne i reakcje chemiczne składające się na złożony proces spalania paliw. Przedstawione zostaną łańcuchy procesów z uwzględnieniem termodynamiki poszczególnych ogniw łańcucha. Na tle tych łańcuchów przedstawione zostaną zasadnicze różnice i podobieństwa w procesie spalania paliw gazowych, ciekłych i stałych.

- kotły gazowe: rodzaje, charakterystyka i emisyjność paliw gazowych, rozwiązania konstrukcyjne, parametry techniczne, zasada działania i eksploatacji kotłów gazowych. Podczas zajęć omówione zostaną paliwa gazowe stosowane w energetyce zawodowej i domowych instalacjach grzewczych, tj. gaz ziemny i gaz propan-butan. Przedstawione zostaną zasady dystrybucji i dostarczania do użytkownika gazu ziemnego i gazu propanbutan.

- kotły olejowe: rodzaje, charakterystyka i emisyjność paliw ciekłych, rozwiązania konstrukcyjne, parametry techniczne, zasada działania i eksploatacji kotłów olejowych. Omówione zostaną paliwa ciekłe stosowane w energetyce zawodowej i domowych instalacjach grzewczych, tj. oleje opałowe ciężkie i lekkie. Przedstawione zostaną zasady dystrybucji i dostarczania do użytkownika tych paliw.

- kotły na paliwa stałe: rodzaje, charakterystyka i emisyjność paliw stałych, rozwiązania konstrukcyjne, parametry techniczne, zasada działania i eksploatacji kotłów na paliwa stałe. Podczas zajęć omówione zostaną paliwa stałe stosowane w energetyce zawodowej i domowych instalacjach grzewczych, tj. węgiel kamienny i węgiel brunatny. Przedstawione zostaną zasady dystrybucji i dostarczania do użytkownika.

- domowe urządzenia grzewcze: piece kaflowe, kominki, kuchnie węglowe; rodzaje stosowanych paliw, wydajność energetyczna i skład spalin; krajowe i lokalne przepisy regulujące stosowanie domowych urządzeń grzewczych.

- technologie i metody zapobiegania emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dużych i średnich kotłach opalanych paliwami stałymi, płynnymi i gazowymi.

- rozwiązania proekologiczne możliwe do zastosowania w małych konwencjonalnych źródłach ciepła.

- przepisy prawne i normy dla kotłów (rozporządzenie krajowe dot. kotłów na paliwa stałe, klasy kotłów wg polskiej normy, dyrektywa Ecodesign),

- analiza warunków pracy kotła.

Literatura:

1. Ściążko M..: Modele klasyfikacji węgla w ujęciu termodynamicznym i kinetycznym. Rozprawy i Monografie, AGH-Kraków, 2010.

2. Jasieńko S.: 5. Chemia i fizyka węgla. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.

3. Molenda J., Gaz ziemny, Warszawa, WNT, 1993.

4. Podniało A. Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji

Wydawnictwo: WNT – Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1- student potrafi wymienić i nazwać poszczególne rodzaje paliw stosowanych w instalacjach grzewczych, wyjaśnić mechanizmy procesów spalania paliw, wymienić rodzaje kotów.

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych procesów składających się na złożony proces spalania

EK 3 – student posiada wiedzę na temat instrumentów ograniczania uciążliwości instalacji grzewczych dla środowiska

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować, charakteryzować i określać rolę i znaczenie doboru rodzaju paliw konwencjonalnych i instalacji do ich spalania w ochronie środowiska.

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy, jakie stwarzają instalacje grzewcze w ochronie środowiska

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu wpływu spalania paliw konwencjonalnych na stan środowiska.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu określenie wpływu wybranych rodzajów paliw na stan środowiska.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy obejmujący całokształt wiedzy przekazanej podczas wykładu.

Test zawiera 20 pytań; test jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)