Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania przyrody w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DPRSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka nauczania przyrody w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Przygotowanie nauczucielskie: nauczyciel przyrody
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U12

K_U16

K_K01


Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym.

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego; dostrzega zależności między środowiskiem przyrodniczym i zdrowiem człowieka, kulturą oraz uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; zna i charakteryzuje zagrożenia i problemy globalne, w tym cywilizacyjne, wie jakie są założenia i cele edukacji środowiskowej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju; wie, jak przygotować program nauczania z zakresu edukacji środowiskowej.

Umiejętności: student tworzy programy nauczania z zakresu edukacji środowiskowej oraz potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji środowiskowej – lekcję dla uczestników (dzieci, młodzież, dorośli) wszystkich poziomów nauczania.

Kompetencje: student okazuje zainteresowanie problematyką szerokorozumianej ochrony środowiska; dostrzega znaczenie edukacji środowiskowej.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach (przygotowywanie programu nauczania z zakresu edukacji środowiskowej): 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

Opis ECTS dla zajęć w formie on-line:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie on-line: 30 godz.

udział w ćwiczeniach on-line (przygotowywanie programu nauczania z zakresu edukacji środowiskowej): 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę ndst. (2) – student nie czym jest edukacja ekologiczna i nie zna jej roli oraz znaczenia, nie rozumie związków między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka; nie wie jak tworzyć programy nauczania z zakresu edukacji ekologicznej i nie dostrzega celowości ich realizacji.

Na ocenę dst (3) - student wie czym jest edukacja ekologicznej, ale nie zna jej roli oraz znaczenia, w niewielkim stopniu dostrzega związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wykazuje się przeciętną wiedzą z zakresu tworzenia programów nauczania edukacji ekologicznej, ale dostrzega zasadność ich realizacji.

Na ocenę db. (4) - student wie czym jest edukacja ekologicznej, rozumie związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wie jak tworzyć programy nauczania z zakresu edukacji ś ekologicznej, a ponadto dostrzega zasadność ich realizacji.

Na ocenę bdb (5) – student doskonale zna rolę i znaczenie edukacji ekologicznej, rozumie związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wykazuje się bardzo dobrą wiedzą z zakresu tworzenia programów nauczania edukacji ekologicznej oraz dostrzega zasadność ich realizacji.

Umiejętności:

Na ocenę ndst (2) – student nie potrafi ułożyć programu nauczania z zakresu edukacji ekologicznej, nie potrafi przeprowadzić jednostki lekcyjnej na żadnym poziomie nauczania.

Na ocenę dst (3) – student potrafi ułożyć podstawowy program nauczana z zakresu edukacji ekologicznej, potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, jednak wyłącznie na poziomie szkoły podstawowej.

Na ocenę db (4)- student układa programy nauczania z zakresu edukacji ekologicznej, potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne (lekcje, szkolenia, warsztaty) na każdym poziomie nauczania.

Na ocenę bdb (5) – student potrafi przygotować zaawansowany/złożony program nauczana z zakresu edukacji ekologicznej, posiada duże umiejętności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (lekcje, szkolenia, warsztaty) na każdym poziomie nauczania.

Kompetencje:

Na ocenę ndst. (2) - student nie docenia roli edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, nie ma świadomości możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę dst. (3) – student w niewielkim stopniu docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, ma niewielką świadomość możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę db (4) - student docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, ma świadomość możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę bdb. (5) - student docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, jest świadomy potencjału działań edukacyjnych w kształtowaniu właściwych postaw w środowisku .

Wykład kończy się kolokwium w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (na platformie Moodle). Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Można mieć dwie nieobecności. Każda kolejna skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a126de44ca23246c38f1824cd04fd0f04%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f43ac14-746c-4522-885c-de1f531871cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym.

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym.

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym.

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)