Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DPSSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel psycholog
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F.2.W1.  

F.2.W5.  

F.2.W7.  

F.2.W8.  

F.2.W12.

F.2.W13.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką pracy nauczyciela psychologa na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. W ramach ćwiczeń studenci sporządzają konspekty zajęć lekcji wychowawczych i uczą się prowadzić lekcje z psychologii, przeprowadzać ich ewaluację, diagnozować sytuacje wychowawcze, interweniować w sytuacjach konfliktowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej.

2. Procesy uczenia się, myślenie i pamięć – wspomaganie zapamiętywania i odzyskiwania informacji.

3. Rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne, kreatywność – tworzenie w szkole i klasie sprzyjającego środowiska do zaistnienia wyższych procesów myślenia.

4. Środowisko ucznia jako czynnik sprzyjający procesowi nauczania - uczenia się.

5. Motywacja i wpływ afektu w procesach nauczania – uczenia się (cz. 1).

6. Motywacja i wpływ afektu w procesach nauczania – uczenia się (cz. 2).

7. Rozwój poznawczy dziecka i młodzieży szkolnej – uwzględnianie w procesie nauczania – uczenia się różnic i różnorodności rozwojowej (cz. 1).

8. Rozwój poznawczy dziecka i młodzieży szkolnej – uwzględnianie w procesie nauczania – uczenia się różnic i różnorodności rozwojowej (cz. 2).

9. Promowanie rozwoju osobistego, społecznego i moralnego uczniów (cz. 1).

10. Promowanie rozwoju osobistego, społecznego i moralnego uczniów (cz. 2).

11. Strategie skutecznego przekazywania informacji przez nauczyciela psychologa.

12. Strategie dla stworzenia bezpiecznego środowiska szkolnego i klasowego – radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi.

13. Problemowe zachowania uczniów.

14. Sposoby oceniania i ewaluacji uczniów.

15. Praca w grupie jako skuteczna strategia współuczestniczenia ucznia w procesie uczenia się.

Literatura:

Grose-Fifer, J., Brooks, P. J., & O'Connor, M. (2019). Teaching Psychology: An Evidence-based Approach. John Wiley & Sons.

Hayes, L., & Ciarrochi, J. (2019). Trudny czas dojrzewania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kołakowski, A. (2014). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lucas, S. G., & Bernstein, D. A. (2015). Teaching psychology: A step by step guide (2nd ed.). Psychology Press.

Ormrod, J. E., & Jones, B. D. (2018). Essentials of educational psychology: Big ideas to guide effective teaching (5th ed.). Pearson.

Taylor, Ch. (2020). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Taylor, Ch. (2020). Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Top 20 Principles from Psychology for PreK-12 Teaching and Learning: https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

F.2.W1.  problematykę rozwoju dziecka w kontekście edukacji oraz metody zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach dydaktyczno-wychowawczych;

F.2.W5.  rolę wspierania rozwoju dziecka lub ucznia: wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz sposoby wspierania rozwoju społeczno- -moralnego, emocjonalnego i samoregulacji, znaczenie wspomagania uczniów w adaptacji do przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty oraz konieczność wspierania uczniów lub wychowanków w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania;

F.2.W7.  problematykę animowania działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia; potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, motywacji do uczenia się i nawyków systematycznego uczenia się, stymulowania samodzielnej pracy dziecka lub ucznia w kontekście uczenia się przez całe życie, rozwijania ciekawości, aktywności, samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, a także umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia lub wychowanka do samokształcenia; 


F.2.W8.  rolę profilaktyki i promocji zdrowia: sposoby konstruowania szkolnych programów profilaktycznych, zasady promocji i ochrony zdrowia uczniów, edukacji zdrowotnej oraz udzielania pierwszej pomocy, zagadnienia związane z promowaniem rozwoju fizycznego i zdrowia psychicznego (kształtowanie odporności emocjonalnej, prowadzenie treningów interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnymi emocjami), profilaktyką uzależnień, zapobieganiem zjawiskom dyskryminacji, agresji i przemocy oraz sposoby interwencji w sytuacjach konfliktowych (prowadzenie mediacji) i kryzysowych (interwencja kryzysowa);

F.2.W12. rolę psychoedukacji, zasady udzielania porad psychologicznych, wspomagania rodziców lub opiekunów w działaniach wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, zasady prowadzenia warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców lub opiekunów, działania na rzecz popularyzacji wiedzy psychologicznej;

F.2.W13. znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka oraz etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

F.2.U1.  diagnozować sytuacje wychowawcze;

F.2.U2.  diagnozować potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, zaburzenia i trudności w uczeniu się oraz ich źródła;

F.2.U3.  wspomagać dzieci lub uczniów w adaptacji do przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty;

F.2.U4.  wspierać uczniów w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania;

F.2.U5.  promować zdrowy styl życia uczniów oraz rozwój i zdrowie psychiczne (kształtować odporność emocjonalną, prowadzić treningi interpersonalne, radzenia sobie ze stresem i zarządzania własnymi emocjami);

F.2.U6.  działać na rzecz profilaktyki uzależnień, zapobiegania zjawiskom dyskryminacji, agresji i przemocy;

F.2.U7.  interweniować w sytuacjach konfliktowych (prowadzić mediację) i kryzysowych (podjąć interwencję kryzysową);

F.2.U8.  wspomagać rodziców lub opiekunów i nauczycieli w działaniach wychowawczych;

F.2.U9.  wspierać proces nauczania-uczenia się uczniów w oparciu o wiedzę w zakresie prawidłowości i metod efektywnego uczenia się. 


KOMPETENCJE:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

F.2.K1.  nawiązywania skutecznego dialogu z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami na temat rozwoju ucznia;

F.2.K2.  popularyzacji wiedzy psychologicznej;

F.2.K3.  podejmowania współpracy z różnymi podmiotami w środowisku ucznia na rzecz jego rozwoju. 


Metody i kryteria oceniania:

Efekt wiedzy

metoda dydaktyczna - wykład problemowy i konwersatoryjny, prezentacje multimedialne.

weryfikacja - ocena testu końcowego.

Efekt umiejętności

metoda dydaktyczna - prezentacje multimedialne, dyskusja.

weryfikacja - ocena testu końcowego, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji, omówienie jednej metody.

Efekty kompetencji

metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja

WIEDZA:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze zna przedmiot i zadania metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej, bardzo dobrze zna strategie wspomagania dziecka w procesie uczenia się, zna bardzo dobrze proces nauczania – uczenia się z perspektywy motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego, zna bardzo dobrze zagadnienia związane z ocenianiem i ewaluacją ucznia, zna bardzo dobrze środowiskowe czynniki sprzyjające procesowi nauczania – uczenia się, zna bardzo dobrze strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

- na ocenę 4 (db): dobrze zna przedmiot i zadania metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej, dobrze zna strategie wspomagania dziecka w procesie uczenia się, zna dobrze proces nauczania – uczenia się z perspektywy motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego, zna dobrze zagadnienia związane z ocenianiem i ewaluacją ucznia, zna dobrze środowiskowe czynniki sprzyjające procesowi nauczania – uczenia się, zna dobrze strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

- na ocenę 3 (dst): słabo zna przedmiot i zadania metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej, słabo zna strategie wspomagania dziecka w procesie uczenia się, zna słabo proces nauczania – uczenia się z perspektywy motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego, zna słabo zagadnienia związane z ocenianiem i ewaluacją ucznia, zna słabo środowiskowe czynniki sprzyjające procesowi nauczania – uczenia się, zna słabo strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

- na ocenę 2 (ndst): nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej przedmiotu i zadań metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej, nie zna strategii wspomagania dziecka w procesie uczenia się, nie potrafi wymienić elementów procesu nauczania – uczenia się z perspektywy motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego, nie zna zagadnienia związanego z ocenianiem i ewaluacją ucznia, nie zna środowiskowych czynników sprzyjających procesowi nauczania – uczenia się, nie zna strategi radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

UMIEJĘTNOŚCI:

na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze porządkuje podstawowe pojęcia i strategie z zakresu procesu nauczania – uczenia się, bardzo dobrze poddaje krytyce strategie wspomagania dziecka w procesie uczenia się, bardzo dobrze wdraża rozwiązania z zakresu motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej, bardzo dobrze klasyfikuje zagadnienia związane z ocenianiem i ewaluacją uczniów, bardzo dobrze ocenia środowiskowe czynniki sprzyjające procesowi nauczania – uczenia się, bardzo dobrze wdraża strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

na ocenę 4 (db): dobrze porządkuje podstawowe pojęcia i strategie z zakresu procesu nauczania – uczenia się, dobrze poddaje krytyce strategie wspomagania dziecka w procesie uczenia się, dobrze wdraża rozwiązania z zakresu motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej, dobrze klasyfikuje zagadnienia związane z ocenianiem i ewaluacją uczniów, dobrze ocenia środowiskowe czynniki sprzyjające procesowi nauczania – uczenia się, dobrze wdraża strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

na ocenę 3 (dst): słabo porządkuje podstawowe pojęcia i strategie z zakresu procesu nauczania – uczenia się, słabo poddaje krytyce strategie wspomagania dziecka w procesie uczenia się, słabo wdraża rozwiązania z zakresu motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej, słabo klasyfikuje zagadnienia związane z ocenianiem i ewaluacją uczniów, słabo ocenia środowiskowe czynniki sprzyjające procesowi nauczania – uczenia się, słabo wdraża strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

na ocenę 2 (ndst): nie porządkuje podstawowych pojęć i strategii z zakresu procesu nauczania – uczenia się, nie poddaje krytyce strategii wspomagania dziecka w procesie uczenia się, słabo wdraża rozwiązania z zakresu motywacji, rozwoju poznawczego, osobowego, społecznego i moralnego pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej, nie potrafi sklasyfikować zagadnień związanych z ocenianiem i ewaluacją uczniów, nie ocenia środowiskowych czynników sprzyjających procesowi nauczania – uczenia się, nie wdraża strategii radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

Forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny (test).

Warunki zaliczenia wykładu:

1. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole ponadpodstawowej i innych placówkach systemu oświaty.

2. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

3. Zaliczenie ćwiczeń.

4. Pomyślne zdanie egzaminu (udzielenie poprawnej odpowiedzi na ponad 50% pytań - zadania zamknięte i otwarte).

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie projektu i przeprowadzenie serii lekcji wychowawczych o psychologii dla studentów w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład - Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole ponadpodstawowej i innych placówkach systemu oświaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład - Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole ponadpodstawowej i innych placówkach systemu oświaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)