Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DPSSP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu i szkole podstawowej - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel psycholog
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F.2.U1.  

F.2.U2.  

F.2.U3.  

F.2.U4.  

F.2.U5.

F.2.U6.  

F.2.U7.  

F.2.U8.  

F.2.U9.  


F.2.K1.  

F.2.K2.  

F.2.K3. 


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką pracy nauczyciela psychologa na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. W ramach ćwiczeń studenci sporządzają konspekty zajęć lekcji wychowawczych i uczą się prowadzić lekcje z psychologii, przeprowadzać ich ewaluację, diagnozować sytuacje wychowawcze, interweniować w sytuacjach konfliktowych.

Pełny opis:

Zakres tematów (ćwiczenia):

1. Wprowadzenie, podział na grupy, dyskusja nad tematem projektu, podział zadań.

2. Konspekt projektu, omówienie problematyki.

3. Złożenie konspektów oraz ankiet ewaluacyjnych.

4. Lekcja 1 (grupa 1).

5. Lekcja 2

6. Lekcja 3

7. Lekcja 4

8. Lekcja 5

9. Podsumowanie - prezentacja i omówienie ewaluacji (grupa 1).

10. Lekcja 1

11. Lekcja 2

12. Lekcja 3

13. Lekcja 4

14. Lekcja 5

15. Podsumowanie - prezentacja i omówienie ewaluacji (grupa 2).

Literatura:

1. Bereźnicki, F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Impuls.

2. Katra, G.; Sokołowska, E. (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska przy współpracy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

3. Kowalik, S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

4. Kupisiewicz, Cz. (2012). Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków: Impuls.

5. Kwiatkowski, T., Walczak, D. (red.) (2017). Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

6. Mikina, A., Zając, B. (2006). Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

7. Mizerek, H. (2011). Efektywna autoewaluacja w szkole - jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić? W: G. Mazurkiewicz (Red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia (s. 19-62). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8. Półturzycki, J. (1996). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

UMIEJĘTNOŚCI:

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

F.2.U1.  diagnozować sytuacje wychowawcze;

F.2.U2.  diagnozować potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, zaburzenia i trudności w uczeniu się oraz ich źródła;

F.2.U3.  wspomagać dzieci lub uczniów w adaptacji do przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty;

F.2.U4.  wspierać uczniów w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania;

F.2.U5.  promować zdrowy styl życia uczniów oraz rozwój i zdrowie psychiczne (kształtować odporność emocjonalną, prowadzić treningi interpersonalne, radzenia sobie ze stresem i zarządzania własnymi emocjami);

F.2.U6.  działać na rzecz profilaktyki uzależnień, zapobiegania zjawiskom dyskryminacji, agresji i przemocy;

F.2.U7.  interweniować w sytuacjach konfliktowych (prowadzić mediację) i kryzysowych (podjąć interwencję kryzysową);

F.2.U8.  wspomagać rodziców lub opiekunów i nauczycieli w działaniach wychowawczych;

F.2.U9.  wspierać proces nauczania-uczenia się uczniów w oparciu o wiedzę w zakresie prawidłowości i metod efektywnego uczenia się. 


KOMPETENCJE:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

F.2.K1.  nawiązywania skutecznego dialogu z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami na temat rozwoju ucznia;

F.2.K2.  popularyzacji wiedzy psychologicznej;

F.2.K3.  podejmowania współpracy z różnymi podmiotami w środowisku ucznia na rzecz jego rozwoju. 


Metody i kryteria oceniania:

Efekt wiedzy

metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne.

weryfikacja - ocena testu końcowego na podstawie lektury.

Efekt umiejętności

metoda dydaktyczna - dyskusja, projekt.

weryfikacja - hospitacja lekcji wychowawczej z psychologii.

Efekty kompetencji

metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja

WIEDZA:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, bardzo dobrze zna wartości, cele i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, zna bardzo dobrze różne metody nauczania, bardzo dobrze wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

- na ocenę 4 (db): dobrze zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, dobrze zna wartości, cele i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, zna dobrze różne metody nauczania, dobrze wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

- na ocenę 3 (dst): słabo zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, słabo zna wartości, cele i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, słabo zna różne metody nauczania, słabo wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych zagadnień dydaktyki szkolnej, nie zna wartości, celów i doboru treści procesu nauczania – uczenia się, nie zna różnych metod nauczania, nie wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze dobiera właściwie metody nauczania, bardzo dobrze konstruuje konspekty lekcji wychowawczych, bardzo dobrze przeprowadza lekcję wychowawczą z psychologii.

- na ocenę 4 (db): dobrze dobiera właściwie metody nauczania, dobrze konstruuje konspekty lekcji wychowawczych, dobrze przeprowadza lekcję wychowawczą z psychologii.

- na ocenę 3 (dst): słabo dobiera właściwie metody nauczania, słabo konstruuje konspekty lekcji wychowawczych, słabo przeprowadza lekcję wychowawczą z psychologii.

- na ocenę 2 (ndst): nie dobiera właściwych metod nauczania, nie konstruuje konspektów lekcji wychowawczych, nie przeprowadza lekcji wychowawczej z psychologii.

UMIEJĘTNOŚCI:

Oceniane są: zachowanie ostrożności/krytycyzmu w wyrażaniu opinii, praca w zespole, wykazanie zrozumienia i i tolerancji wobec różnorodności.

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie projektu i przeprowadzenie serii lekcji wychowawczych o psychologii dla studentów w ramach zajęć (100% oceny końcowej z ćwiczeń).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład - Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole ponadpodstawowej i innych placówkach systemu oświaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład - Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole ponadpodstawowej i innych placówkach systemu oświaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)