Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN: Metodyka przedmiotowa 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-METPRZE1
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN: Metodyka przedmiotowa 1
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U12

K_U16

K_K01

Skrócony opis:

Studenci definiują przedmiot i zadania dydaktyki szkolnej, cele nauczania – uczenia się, formułują zadania psychologa szkolnego, objaśniają problemy uczniów i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli (wykład).

Sporządzają konspekty zajęć lekcji wychowawczych. Prowadzą lekcje w ramach ćwiczeń i przeprowadzają ich ewaluację.

Pełny opis:

Zakres tematów (wykłady)

1. Psycholog w szkole.

2. Kompetencje interpersonalne w pracy nauczyciela.

3. Dydaktyka szkolna – przedmiot i zadania.

4. Wartości i cele kształcenia.

5. Dobór treści nauczania – uczenia się.

6. Proces nauczania – uczenia się.

7. Podstawowe zasady nauczania – uczenia się.

8. Metody nauczania i uczenia się szkolnego.

9. Specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli.

10. Praca z uczniami uzdolnionymi i opóźnionymi w nauce szkolnej.

11. Problemy uczniów i możliwe ich rozwiązywanie przez nauczyciela.

12. Środowisko szkolne jako źródło konfliktów.

13. Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole.

14. Problematyka adaptacji uczniów do warunków szkoły.

15. Proces skutecznego uczenia się w szkole.

Literatura:

1. Bereźnicki, F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Impuls.

2. Katra, G.; Sokołowska, E. (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska przy współpracy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

3. Kowalik, S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

4. Kupisiewicz, Cz. (2012). Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków: Impuls.

5. Kwiatkowski, T., Walczak, D. (red.) (2017). Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

6. Półturzycki, J. (1996). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

1. Definiuje przedmiot i zadania dydaktyki szkolnej.

2. Wylicza wartości i cele kształcenia.

3. Opisuje proces nauczania – uczenia się.

4. Objaśnia zagadnienia związane z pracą psychologa szkolnego.

5. Charakteryzuje szkolne problemy uczniów i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli.

6. Definiuje kompetencje interpersonalne w pracy nauczyciela.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Porządkuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu procesu nauczania i uczenia się.

2. Poddaje krytyce wartości i cele kształcenia, dobór treści nauczania – uczenia się.

3. Wdraża rozwiązania pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej.

4. Klasyfikuje problemy uczniów i możliwe ich rozwiązania.

5. Ocenia kompetencje interpersonalne w pracy nauczyciela.

KOMPETENCJE:

1. Zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii.

2. Pracuje w zespole.

3. Zachowuje otwartość na różnorodne poglądy.

4. Wykazuje zrozumienie i i tolerancję wobec różnorodności.

ETCS: 7 punktów (udział w wykładzie: 30; udział w ćwiczeniach: 30 x 2, przygotowanie do egzaminu: 20; przygotowanie do ćwiczeń: 15 x 2; przygotowanie lekcji wychowawczej: 20 x 2 i lektura: 15 x 2; [210:30=7].

Metody i kryteria oceniania:

Efekt wiedzy

metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne.

weryfikacja - ocena testu końcowego.

Efekt umiejętności

metoda dydaktyczna - prezentacje multimedialne, dyskusja.

weryfikacja - ocena testu końcowego.

Efekty kompetencji

metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja

Wykład

WIEDZA:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, bardzo dobrze zna wartości, cele i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, zna bardzo dobrze zadania oraz formy nauczania – uczenia się w pracy psychologa szkolnego, zna bardzo dobrze specyfikę problemów psychologicznych nauczycieli oraz trudności wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania w szkole, zna bardzo dobrze problematykę adaptacji uczniów do warunków szkoły, proces skutecznego uczenia się.

- na ocenę 4 (db): dobrze zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, cel i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, dobrze rozumie zadania oraz formy nauczania – uczenia się, potrafi wymienić główne problemy psychologiczne nauczycieli, trudności wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania w środowisku szkolnym, zna dobrze problematykę adaptacji uczniów do warunków szkoły i proces skutecznego uczenia się.

- na ocenę 3 (dst): słabo zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, cel i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, słabo rozumie zadania oraz formy nauczania – uczenia się, słabo potrafi wymienić główne problemy psychologiczne nauczycieli, trudności wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania w środowisku szkolnym, słabo zna problematykę adaptacji uczniów do warunków szkoły i proces skutecznego uczenia się.

- na ocenę 2 (ndst): nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej zagadnienia dydaktyki szkolnej, celu i doboru treści procesu nauczania – uczenia się, nie potrafi wymienić głównych problemów psychologicznych nauczycieli, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania w środowisku szkolnym, nie zna problematyki adaptacji uczniów do warunków szkoły i procesu skutecznego uczenia się.

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze porządkuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu procesu nauczania i uczenia się, bardzo dobrze poddaje krytyce wartości i cele kształcenia, dobór treści nauczania – uczenia się, bardzo dobrze wdraża rozwiązania pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej, bardzo dobrze klasyfikuje problemy uczniów i możliwe ich rozwiązania, bardzo dobrze ocenia style poznawcze uczniów i nauczycieli.

- na ocenę 4 (db): dobrze porządkuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu procesu nauczania i uczenia się, dobrze poddaje krytyce wartości i cele kształcenia, dobór treści nauczania – uczenia się, dobrze wdraża rozwiązania pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej, dobrze klasyfikuje problemy uczniów i możliwe ich rozwiązania.

- na ocenę 3 (dst): słabo porządkuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu procesu nauczania i uczenia się, słabo poddaje krytyce wartości i cele kształcenia, dobór treści nauczania – uczenia się, słabo wdraża rozwiązania pomocne w prowadzeniu lekcji wychowawczej, słabo klasyfikuje problemy uczniów i możliwe ich rozwiązania.

- na ocenę 2 (ndst): nie porządkuje podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu procesu nauczania i uczenia się, nie poddaje krytyce wartości i celów kształcenia, doboru treści nauczania – uczenia się, nie wdraża rozwiązań pomocnych w prowadzeniu lekcji wychowawczej, nie klasyfikuje problemów uczniów i ich możliwych rozwiązań.

UMIEJĘTNOŚCI:

Oceniane są: zachowanie ostrożności/krytycyzmu w wyrażaniu opinii, praca w zespole, wykazanie zrozumienia i i tolerancji wobec różnorodności.

Metodyka przedmiotowa 1 - wykład

Forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny (test).

Warunki zaliczenia wykładu: liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie); pomyślne zdanie egzaminu (udzielenie poprawnej odpowiedzi na ponad 50% pytań).

Metodyka przedmiotowa 2 - ćwiczenia

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej dla studentów w ramach zajęć (1-2) oraz prezentacja wybranej metody dydaktycznej (50% oceny końcowej z ćwiczeń).

3. Zaliczenie testu na podstawie lektury obowiązkowej (50% oceny końcowej z ćwiczeń).

Metodyka przedmiotowa 3

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie projektu i przeprowadzenie serii lekcji wychowawczych o psychologii dla studentów w ramach zajęć (1-2) (50% oceny końcowej z ćwiczeń).

3. Zaliczenie testu na podstawie lektury obowiązkowej (50% oceny końcowej z ćwiczeń).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)