Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN: Metodyka przedmiotowa 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-METPRZE2
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN: Metodyka przedmiotowa 3
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U12

K_U16

K_K01

Skrócony opis:

Nabywanie umiejętności prawidłowego wykorzystywania metod dydaktycznych oraz prowadzenia lekcji wychowawczych o psychologii.

Pełny opis:

Zakres tematów (ćwiczenia):

1. Wprowadzenie, podział na grupy, dyskusja nad tematem projektu, podział zadań.

2. Konspekt projektu, omówienie problematyki.

3. Złożenie konspektów oraz ankiet ewaluacyjnych.

4. Lekcja 1 (grupa 1).

5. Lekcja 2

6. Lekcja 3

7. Lekcja 4

8. Lekcja 5

9. Podsumowanie - prezentacja i omówienie ewaluacji (grupa 1).

10. Lekcja 1

11. Lekcja 2

12. Lekcja 3

13. Lekcja 4

14. Lekcja 5

15. Podsumowanie - prezentacja i omówienie ewaluacji (grupa 2).

Literatura:

1. Bereźnicki, F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Impuls.

2. Katra, G.; Sokołowska, E. (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska przy współpracy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

3. Kowalik, S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

4. Kupisiewicz, Cz. (2012). Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków: Impuls.

5. Kwiatkowski, T., Walczak, D. (red.) (2017). Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

6. Mikina, A., Zając, B. (2006). Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

7. Mizerek, H. (2011). Efektywna autoewaluacja w szkole - jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić? W: G. Mazurkiewicz (Red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia (s. 19-62). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8. Półturzycki, J. (1996). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

1. Definiuje wartości i cele kształcenia.

2. Dobiera właściwie treści nauczania – uczenia się.

3. Odtwarza metody nauczania – uczenia się.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Dobiera właściwie metody nauczania.

2. Konstruuje konspekty lekcji wychowawczych.

3. Przeprowadza lekcję wychowawczą z psychologii.

KOMPETENCJE:

1. Zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii.

2. Pracuje w zespole.

3. Zachowuje otwartość na różnorodne poglądy.

4. Wykazuje zrozumienie i i tolerancję wobec różnorodności.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt wiedzy

metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne.

weryfikacja - ocena testu końcowego na podstawie lektury.

Efekt umiejętności

metoda dydaktyczna - dyskusja, projekt.

weryfikacja - hospitacja lekcji wychowawczej z psychologii.

Efekty kompetencji

metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie projektu i przeprowadzenie serii lekcji wychowawczych o psychologii dla studentów w ramach zajęć (50% oceny końcowej z ćwiczeń).

3. Zaliczenie testu na podstawie lektury obowiązkowej (50% oceny końcowej z ćwiczeń).

WIEDZA:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, bardzo dobrze zna wartości, cele i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, zna bardzo dobrze różne metody nauczania, bardzo dobrze wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

- na ocenę 4 (db): dobrze zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, dobrze zna wartości, cele i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, zna dobrze różne metody nauczania, dobrze wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

- na ocenę 3 (dst): słabo zna podstawowe zagadnienia dydaktyki szkolnej, słabo zna wartości, cele i dobór treści procesu nauczania – uczenia się, słabo zna różne metody nauczania, słabo wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych zagadnień dydaktyki szkolnej, nie zna wartości, celów i doboru treści procesu nauczania – uczenia się, nie zna różnych metod nauczania, nie wie jak skonstruować konspekt lekcji wychowawczej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze dobiera właściwie metody nauczania, bardzo dobrze konstruuje konspekty lekcji wychowawczych, bardzo dobrze przeprowadza lekcję wychowawczą z psychologii.

- na ocenę 4 (db): dobrze dobiera właściwie metody nauczania, dobrze konstruuje konspekty lekcji wychowawczych, dobrze przeprowadza lekcję wychowawczą z psychologii.

- na ocenę 3 (dst): słabo dobiera właściwie metody nauczania, słabo konstruuje konspekty lekcji wychowawczych, słabo przeprowadza lekcję wychowawczą z psychologii.

- na ocenę 2 (ndst): nie dobiera właściwych metod nauczania, nie konstruuje konspektów lekcji wychowawczych, nie przeprowadza lekcji wychowawczej z psychologii

UMIEJĘTNOŚCI:

Oceniane są: zachowanie ostrożności/krytycyzmu w wyrażaniu opinii, praca w zespole, wykazanie zrozumienia i i tolerancji wobec różnorodności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)